Ul­vi­lan kau­pun­ki läh­ti en­sim­mäi­se­nä Sa­ta­kun­nan kun­ta­na mu­kaan en­si syk­sy­nä Po­ris­sa pi­det­tä­vien val­ta­kun­nal­lis­ten Yrit­tä­jä­päi­vien kump­pa­nuus­hank­kee­seen. Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät yrit­tää nyt saa­da li­sää kump­pa­nuus­kun­tia.

Kau­pun­gin­joh­ta­ja Mik­ko Löf­bac­kan mu­kaan pon­ti­me­na Ul­vi­lan osal­lis­tu­mi­seen tä­hän on yrit­tä­jien kans­sa teh­tä­vän yh­teis­työn tär­keys ja Ul­vi­lan kau­pun­gin halu nä­kyä ja näyt­täy­tyä yrit­tä­jä­pii­reis­sä.

– Ha­lu­am­me teh­dä Ul­vi­laa tun­ne­tuk­si ja mark­ki­noi­da it­se­äm­me val­ta­kun­nal­li­ses­sa ta­pah­tu­mas­sa, jo­hon osal­lis­tuu pal­jon yrit­tä­jiä eri puo­lil­ta Suo­mea, hän sa­noo.

Löf­bac­ka sa­noo, et­tä Sa­ta­kun­nas­sa yrit­tä­jät ja kun­nat käy­vät kes­ke­nään ak­tii­vis­ta kes­kus­te­lua. Ta­voit­tee­na on ol­lut pit­kään, et­tä saa­daan kun­tia ja yrit­tä­jiä koot­tua yh­teen te­ke­mään mark­ki­noin­tia Sa­ta­kun­nas­ta ulos­päin.

Hän ke­huu yrit­tä­jien nyt luo­maa kump­pa­nuus­kon­sep­tia, jos­sa kun­nat pys­ty­vät näyt­täy­ty­mään Sa­ta­kun­nan ul­ko­puo­lel­le. Sa­ta­kun­nal­la on ti­lai­suus esit­täy­tyä yrit­tä­jä­maa­kun­ta­na.

Mik­ko Löf­bac­ka pai­not­taa, et­tä kun­nis­sa jo ole­vil­la yri­tyk­sil­lä on elin­voi­man kan­nal­ta suu­rin mer­ki­tys.

– Hy­vin­voin­ti­a­lu­euu­dis­tuk­sen jäl­keen ja Ul­vi­lan syn­nyt­tä­män uu­den kun­tast­ra­te­gi­an jäl­keen elin­voi­ma ja elin­voi­man ke­hit­tä­mi­nen ovat Ul­vi­lan kau­pun­gin tär­keim­piä teh­tä­viä. Yrit­tä­mi­nen, yri­tyk­set ja nii­den luo­mat työ­pai­kat ovat kär­ki­mit­ta­rei­ta, joil­la kun­nan elin­voi­maa mi­ta­taan.

– Ul­vi­la kun­tast­ra­te­gi­aan on nau­lit­tu yh­dek­si nel­jäs­tä kär­ki­ta­voit­tees­ta se, et­tä Ul­vi­las­sa on toi­mi­via yri­tyk­siä ja yk­si­tyi­sen sek­to­rin työ­paik­ko­ja kas­va­vas­sa mää­rin.

Löf­bac­ka nä­kee, et­tä työ­paik­ko­jen kas­vu kun­nas­sa syn­tyy­kin pää­o­sin jo ole­vis­ta yri­tyk­sis­tä ja nii­den kas­vu­po­luis­ta. Kun­nan teh­tä­vä­nä on sit­ten tu­kea näi­tä kas­vu­pol­ku­ja.

"Haluamme tehdä Ulvilaa tunnetuksi ja markkinoida itseämme valtakunnallisessa tapahtumassa, johon osallistuu paljon yrittäjiä eri puolilta Suomea", sanoo Löfbacka.

"Haluamme tehdä Ulvilaa tunnetuksi ja markkinoida itseämme valtakunnallisessa tapahtumassa, johon osallistuu paljon yrittäjiä eri puolilta Suomea", sanoo Löfbacka.

Jukka Vilponiemi

Ul­vi­lal­la on kau­pun­gin­joh­ta­jan mu­kaan erit­täin tii­vis ja hyvä yh­teis­työ pai­kal­li­sen yrit­tä­jäyh­dis­tyk­sen kans­sa. Kau­pun­gin ja yrit­tä­jien edus­ta­jis­ta koos­tu­va elin­kei­no­tii­mi ko­koon­tuu sään­nöl­li­ses­ti, ja osa­puol­ten vä­lil­lä on pal­jon muu­ta­kin yh­teis­työ­tä.

– Kau­pun­ki pyr­kii nä­ky­mään kai­kis­sa yrit­tä­jien ta­pah­tu­mis­sa, ja omas­sa ka­len­te­ris­sa­ni on lä­hes vii­koit­tain yri­tys­käyn­ti.

Ul­vi­lan kau­pun­ki os­taa elin­kei­no­pal­ve­lun­sa ny­kyi­sin yri­tys­tu­ki­kes­kus Priz­z­tech Oy:ltä, jon­ka ta­voit­tee­na on vah­vis­taa Sa­ta­kun­nan elin­voi­maa yh­des­sä mm. kun­tien kans­sa. Löf­bac­ka on tyy­ty­väi­nen sen pal­ve­lui­hin, jos­kin kau­pun­gin ta­voit­tee­na on vah­vis­taa myös omaa elin­kei­no­toi­me­aan.

Sa­ta­kun­nas­sa ja Ul­vi­las­sa on Suo­men ja Eu­roo­pan yk­si mer­kit­tä­vim­mis­tä au­to­maa­ti­oy­ri­tys­ten kes­kit­ty­mis­tä, joka on kas­vu-ural­la.

Näi­den yri­tys­ten ym­pä­ril­le on Priz­z­tec­hin avul­la koot­tu Ro­bo­co­ast-osaa­mis­kes­kit­ty­mä, jos­sa ovat yri­tys­ten li­säk­si mu­ka­na myös Sa­ta­kun­nan am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu ja Tam­pe­reen yli­o­pis­ton Po­rin yk­sik­kö.

– Ul­vi­lan kau­pun­gin nä­kö­kul­mas­ta Ro­bo­co­ast-osaa­mi­nen on mer­kit­tä­vää. Pel­käs­tään omin voi­min Ul­vi­la ei voi­si tar­jo­ta au­to­maa­ti­oy­ri­tyk­sil­leen tai aluil­laan ole­vil­le ala start up -yri­tyk­sil­le pal­ve­lua ja osaa­mis­ta.

Kun­tien kes­ken on syn­ty­nyt vä­lil­lä kil­pai­lu­ti­lan­tei­ta jon­kin yri­tyk­sen saa­mi­sek­si omal­le alu­eel­leen, mut­ta kau­ka­na tai­ta­vat ol­la jo ne ajat, jol­loin esi­mer­kik­si Ul­vi­la ja Pori tais­te­li­vat yri­tyk­sis­tä.

Mik­ko Löf­bac­ka ei juu­ri näe enää jär­keä sii­nä, et­tä naa­pu­ri­kun­nat kil­pai­li­si­vat yri­tyk­sis­tä.

– Olen täy­sin iloi­nen sii­tä, jos Po­riin si­joit­tuu uu­si yri­tys tai yri­tys kas­vat­taa työ­paik­ko­jaan. Olem­me kui­ten­kin sa­maa ta­lous- ja työ­paik­ka-alu­et­ta. Sama kos­kee oi­ke­as­taan koko jo­ki­laak­soa ai­na Ko­ke­mä­el­le saak­ka, hän sa­noo.

Raimo Jussila on pyörittänyt Ulvilassa Cafe Hellmania 20 vuotta.

Raimo Jussila on pyörittänyt Ulvilassa Cafe Hellmania 20 vuotta.

Jukka Vilponiemi

Mis­sä syö­tiin?

Vuo­den ku­lut­tua on jo hel­pom­paa, sa­noo ul­vi­la­lai­sen lou­nas­ra­vin­to­lan ja pi­to­pal­ve­lun Cafe Hel­l­ma­nin yrit­tä­jä Rai­mo Jus­si­la.

Hel­po­tuk­sel­la hän viit­taa ra­vin­to­la­y­ri­tyk­sen ti­laus­kir­jaan, joka näyt­tää eri­tyi­ses­ti pi­to­pal­ve­lun puo­lel­la en­si vuo­dek­si sel­väs­ti vil­kas­tu­vaa. Myös lou­na­sa­si­ak­kai­den mää­rä on taas ko­ro­nan jäl­keen kas­vus­sa.

– Yk­si­tyi­set ih­mi­set ja yri­tyk­set näyt­tä­vät ko­ro­na­vuo­sien jäl­keen in­nos­tu­neen taas pi­tä­mään juh­lia ja mui­ta ti­lai­suuk­sia, jois­sa ra­vin­to­la­pal­ve­luil­le on ky­syn­tää, Jus­si­la iloit­see.

Jus­si­la on pyö­rit­tä­nyt Ul­vi­las­sa Frii­ta­la-ta­los­sa Cafe Hel­l­ma­nia pa­ri­kym­men­tä vuot­ta. En­nen oman lou­nas­ra­vin­to­la pe­rus­ta­mis­ta Jus­si­la työs­ken­te­li kok­ki­na useis­sa ra­vin­to­lois­sa.

– Aluk­si ta­voit­tee­na oli työl­lis­tää ra­vin­to­lal­la it­sen ja vai­mo­ni, mut­ta vuo­sien mit­taan toi­min­ta on kas­va­nut niin, et­tä par­haim­mil­laan töis­sä on ol­lut nel­jä ul­ko­puo­lis­ta työn­te­ki­jää.

Ko­ro­na­pan­de­mia toi kui­ten­kin omat haas­tee­na 120-paik­kai­sel­le lou­nas­ra­vin­to­lal­le ja pi­to­pal­ve­lul­le. Va­ki­tui­sia lou­na­sa­si­ak­kai­ta jäi pois etä­töi­den myö­tä, ja pi­to­jen jär­jes­tä­mi­nen hil­je­ni. Sii­nä ei ra­vin­to­lan hyvä mai­ne pal­jon aut­ta­nut. Vii­me vuon­na haas­tei­ta li­sä­si­vät ener­gi­ak­rii­si ja ruo­an hin­nan nou­su.

– Raa­ka-ai­nei­den hin­ta on nous­sut huo­mat­ta­vas­ti, ja pai­nei­ta lou­nas­hin­to­jen ko­ro­tuk­siin oli­si. Se taas kai­kot­tai­si asi­ak­kai­ta, jo­ten palk­ka­ku­lut ovat ne, jos­ta pi­tää sääs­tää.

Nyt Cafe Hel­l­man työl­lis­tää Jus­si­lan li­säk­si kak­si työn­te­ki­jää.

Juk­ka Vil­po­nie­mi