Maa­rit Kaut­to

Ma­ri­ka Bar­rett ja Ma­ri­an­ja Hu­ber oli­vat en­sin työ­ka­ve­rei­ta, sit­ten hy­viä ys­tä­viä, jot­ka lo­pul­ta to­teut­ti­vat yh­tei­sen unel­man­sa ja ryh­tyi­vät yrit­tä­jik­si. Nyt uu­sy­ri­tys­kes­kus En­ter Sa­ta­kun­ta on ni­men­nyt hei­dän yri­tyk­sen­sä Check­fin Oy:n Vuo­den Uu­sy­ri­tyk­sek­si 2023.

Check­fin Oy:n pal­ve­lut koh­den­tu­vat ka­pe­aan osaa­mi­sa­laan, ra­ken­ta­mi­sen vi­ra­no­mais- ja työ­nan­ta­ja­vel­voit­tei­den kon­sul­toin­tiin ja kou­lu­tuk­seen. Check­fin ja­kaa laa­ja-alais­ta tie­toa ja osaa­mis­taan val­ta­kun­nal­li­ses­ti, muun mu­as­sa isoil­le yri­tyk­sil­le, jot­ka työl­lis­tä­vät ul­ko­mais­ta työ­voi­maa Suo­mes­sa. Verk­ko­kou­lu­tuk­sia yri­tys tar­jo­aa suo­mek­si ja eng­lan­nik­si. Check­fin työl­lis­tää yrit­tä­jien li­säk­si kak­si täy­si­päi­väis­tä työn­te­ki­jää.

Bar­rett ja Hu­ber ovat mo­lem­mat Po­ris­ta ko­toi­sin. Ma­ri­ka on per­hei­neen muut­ta­nut ta­kai­sin Po­riin, mut­ta Ma­ri­an­ja asuu täl­lä het­kel­lä Van­taal­la.

– Noin kak­si vuot­ta sit­ten mo­lem­pien elä­män­ti­lan­ne tuli sel­lai­seen kään­ne­koh­taan, et­tä yri­tyk­sen pe­rus­ta­mi­nen oli mah­dol­lis­ta. Suo­ri­tim­me mo­lem­mat yrit­tä­jän am­mat­ti­tut­kin­non ja sen myö­tä lii­kei­de­am­me konk­re­ti­soi­tui en­ti­ses­tään. Saim­me var­muut­ta sii­hen, et­tä vi­si­om­me voi­si kan­taa pi­dem­mäl­le.

Marianja Huber ja Marika Barret uskovat vahvasti yrityksensä tulevaisuuteen ja erityisesti verkkokoulutusten kasvupotentiaaliin.

Marianja Huber ja Marika Barret uskovat vahvasti yrityksensä tulevaisuuteen ja erityisesti verkkokoulutusten kasvupotentiaaliin.

Maarit Kautto

Bar­rett ja Hu­ber to­te­a­vat toi­mi­van­sa yra­ken­nu­sa­lan ri­tys­ten tu­ke­na käy­tän­nön­lä­hei­sel­lä ot­teel­la.

– Aja­tuk­se­na on, et­tä kaik­ki eri roo­leis­sa pys­ty­vät vas­taa­maan Suo­men lain­sää­dän­töön, vi­ra­no­mais­vel­voit­tei­siin sekä nou­dat­ta­maan ylei­siä, hy­viä käy­tän­tö­jä. Ta­voit­tee­nam­me on myös hel­pot­taa vi­ra­no­mais­ten taak­kaa edis­tä­mäl­lä yri­tys­ten tie­toi­suut­ta sekä oh­jaa­mal­la hei­tä toi­mi­maan oi­kein.

Check­fin on luo­nut edel­lä­kä­vi­jä­nä verk­ko­kou­lu­tuk­sen, jos­sa ra­ken­nu­sa­lan ylei­sim­piä vi­ra­no­mais­vel­voit­tei­ta voi opis­kel­la ver­kos­sa. Yri­tyk­sen lip­pu­lai­va­kou­lu­tus on ”Vas­tuut ja vel­vol­li­suu­det ra­ken­nus­toi­min­nas­sa Suo­mes­sa.”

– Opis­ke­lu suo­ri­te­taan verk­ko­kou­lu­tu­sa­lus­tal­lam­me it­se­näi­ses­ti ja sil­loin kuin it­sel­le par­hai­ten so­pii, omas­sa tah­dis­sa.

– Us­kom­me sii­hen, et­tä tämä kou­lu­tuk­sem­me tu­lee jo­nain päi­vä­nä ole­maan ra­ken­nu­sa­lan hal­lin­nol­li­sen puo­len ”työ­tur­val­li­suus­kort­ti”.

Uk­rai­nan sota on tuo­nut enem­män ul­ko­maa­lais­ta työ­voi­maa Suo­meen, jo­ten Check­fi­nin pal­ve­luil­la on ky­syn­tää. Bar­rett ja Hu­ber en­nus­ta­vat, et­tä ul­ko­maa­lai­sen työ­voi­man käy­tön yhä kas­va­es­sa Suo­mes­sa alal­la kuin alal­la työ­nan­ta­jien vas­tuut en­ti­ses­tään li­sään­ty­vät. Yri­tyk­sil­lä ei vält­tä­mät­tä ole ir­rot­taa eril­lis­tä re­surs­sia tä­hän tar­koi­tuk­seen, jo­ten ne ha­lu­a­vat ul­kois­taa osan tai koko pa­ke­tin.

– Lain­sää­dän­nöl­li­ses­ti­kin ol­laan me­nos­sa sii­hen suun­taan, et­tä työn ti­laa­jal­la on vas­tuu koko ket­jus­ta. Pää­ti­laa­jan mai­ne­han sii­nä lo­pul­ta kär­sii, jos joku ket­jus­sa toi­mii vas­toin Suo­men la­ke­ja ja hy­viä käy­tän­tö­jä esi­mer­kik­si työn­te­ki­jöi­den työ­o­lo­jen suh­teen.

– Vas­tuul­li­set toi­mi­jat tu­le­vat vaa­ti­maan so­pi­mus­kump­pa­neil­taan vah­vis­tus­ta sii­tä, et­tä nämä ym­mär­tä­vät hei­tä kos­ke­vat vas­tuut ja vel­voit­teet ra­ken­nus­toi­min­nas­sa Suo­mes­sa.

– Uu­sia vi­ra­no­mais­vaa­ti­muk­sia tu­lee koko ajan li­sää. Tä­män myö­tä myös mei­dän kou­lu­tus­va­li­koi­mam­me laa­je­nee tu­le­vai­suu­des­sa.

Bar­rett ja Hu­ber suun­nit­te­li­vat yri­tyk­sen­sä toi­min­nan en­nen kuin ko­ro­nas­ta oli tie­to­a­kaan. Yri­tys pe­rus­tet­tiin kui­ten­kin vas­ta ko­ro­na-ai­ka­na, jol­loin siir­ryt­tiin vah­vas­ti ver­kos­sa te­ke­mi­seen.

– Ide­am­me sopi ko­ro­na-ai­kaan mai­ni­os­ti. Kon­sul­toin­ti on paik­kaan si­tou­tu­ma­ton­ta, jo­ten voim­me tar­jo­ta pal­ve­lui­ta ym­pä­ri maa­il­man. Em­me tar­vit­se myös­kään fyy­si­siä toi­mi­ti­lo­ja, vaan voim­me tar­jo­ta pal­ve­lui­ta joko etä­nä tai yri­tyk­ses­sä pai­kan­pääl­lä, nai­set to­te­a­vat.

Satakunnan vuoden uusyrittäjä -kisan yleisöäänestyksessä eniten ääniä sai jalkinesuunnittelija-suutari Nelli Nurmi, Nellinoora Shoes -yrityksen porilainen yksinyrittäjä.

Satakunnan vuoden uusyrittäjä -kisan yleisöäänestyksessä eniten ääniä sai jalkinesuunnittelija-suutari Nelli Nurmi, Nellinoora Shoes -yrityksen porilainen yksinyrittäjä.

Kuva: Enter Satakunta

En­ter Sa­ta­kun­nan Uu­sy­ri­tys­kil­pai­lu

Vuo­den Uu­sy­ri­tys 2023 on Check­fin Oy.

Kun­ni­a­mai­nin­nan sai Saa­na Ha­ka­lan luo­van alan Ha­ka­la De­sign Eu­ra­jo­el­ta.

Ylei­sö­ää­nes­tyk­sen voit­ti Nel­li Nur­mi, joka te­kee kan­gas­ken­kiä Nel­li­noo­ras­ho­es-brän­dil­lä sekä opet­taa ken­kien val­mis­tus­ta.