Kat­ri Ku­jan­pää

Uu­si ra­ken­ta­mis­la­ki tu­lee voi­maan 1.1.2025 eli va­jaan vuo­den ku­lut­tua. Jul­ki­suu­des­sa uu­ti­soin­nis­sa on lä­hin­nä kes­ki­tyt­ty sii­hen, min­kä ko­koi­sen pi­ha­ra­ken­nuk­sen saa jat­kos­sa ra­ken­taa il­man ra­ken­ta­mis­lu­paa. Sel­ke­äs­ti vä­hem­män on kes­ki­tyt­ty sii­hen, mitä uu­si ra­ken­ta­mis­la­ki tar­koit­taa ra­ken­nu­sa­lan yri­tyk­sil­le.

Laki tuo il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­nan osak­si ra­ken­ta­mi­sen lain­sää­dän­töä ja vel­voit­taa huo­mi­oi­maan ra­ken­nuk­sen elin­kaa­ren ai­ka­na syn­ty­vät il­mas­to­hai­tat ja -hyö­dyt. Käy­tän­nös­sä tämä tar­koit­taa sitä, et­tä esi­mer­kik­si kan­kaan­pää­läi­sel­tä puu­ra­ken­ta­mi­seen eri­kois­tu­neel­ta Hie­ta­kul­ma Oy:n teh­taal­ta läh­tee en­si vuon­na eteen­päin pel­käs­tään ra­ken­nus­tuot­tei­ta, joi­hin on teh­ty uu­den lain­sää­dän­nön mu­kai­nen ym­pä­ris­tö­se­los­te eli EPD. EPD:stä sel­vi­ää ra­ken­nus­tuot­teen hii­li­ja­lan- ja kä­den­jäl­ki. EPD on tär­keä osa uut­ta lain­sää­dän­töä, jos­sa teh­dään ra­ken­nuk­sil­le koko sen elin­kaar­ta kos­ke­va il­mas­to­sel­vi­tys.

– Lain vaa­ti­muk­set kos­ket­ta­vat koko toi­mi­a­laa ja on näh­tä­vis­sä, et­tä alam­me ei ole he­rän­nyt tä­hän. Tie­toa ja kou­lu­tus­ta tar­vi­taan pi­kai­ses­ti, muu­ten edes­sä on mo­nes­sa yri­tyk­ses­sä mel­koi­nen ih­me­tys vuo­den vaih­tees­sa, ker­too Hie­ta­kul­ma Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Ol­li Hie­ta­nen.

Ra­ken­ta­mis­lain tuo­mat vaa­ti­muk­set ovat yk­si asia, jo­hon Poh­jois-Sa­ta­kun­ta kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen aal­loil­la -han­ke kes­kit­tyy. Hie­ta­nen it­se pää­tyi Sa­ta­kun­nan am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun ve­tä­mään hank­kee­seen osa-ai­kai­sek­si asi­an­tun­ti­jak­si ol­les­saan alu­een yri­tys­ten kans­sa miet­ti­mäs­sä ra­ken­nu­sa­lan ke­hit­tä­mis­toi­mia. Poh­din­ta ta­voit­ti myös SAMK:n ja han­ke­ko­ko­nai­suus sai ra­hoi­tuk­sen Sa­ta­kun­ta­lii­ton kaut­ta JTF-ra­hoi­tuk­sel­la.

– Tämä han­ke on syn­ty­nyt täy­sin tä­män alu­een ra­ken­nus­toi­mi­a­lan yri­tys­ten tar­pees­ta. Tie­dän jo nyt, et­tä han­keen ai­ka­na saam­me ke­rät­tyä li­sää yh­tei­siä asi­oi­ta, joi­hin mei­dän tu­lee pa­nos­taa, Hie­ta­nen sum­maa.

Hie­ta­nen on ke­hit­tä­nyt osaa­mis­taan pal­jon ja vii­mei­sim­pä­nä hä­nel­lä on tas­kus­saan tuo­tan­to­ta­lou­den dip­lo­mi-in­si­nöö­rin pa­pe­rit Tam­pe­reen yli­o­pis­tos­ta.

– Mie­tin jos­kus, mikä oli­si sel­lais­ta mie­le­käs­tä ja uut­ta, mut­ta hie­man hi­taam­paa kuin hek­ti­nen yri­tys­joh­ta­mi­sen päi­vä­työ. Toi­mi­tus­joh­ta­ja­kou­lu­tus ja mo­net muut ra­ken­nu­sin­si­nöö­rin opin­to­ja täy­den­tä­neet opin­not sit­ten joh­dat­ti­vat mi­nut tuo­tan­to­ta­lou­den pa­riin, ker­too Hie­ta­nen.

Opin­to­jen ja työn yh­dis­tel­mä sekä jat­ku­va vii­mei­sim­pien stra­te­gi­aan, joh­ta­mi­seen ja di­gi­ta­li­saa­ti­oon kes­kit­ty­vään tie­toon pe­reh­ty­mi­nen on va­kuut­ta­nut Hie­ta­sen sii­tä, et­tä ra­ken­nu­sa­la kai­paa muu­tos­ta.

– Mi­nul­le tuli jo hie­man huo­no fii­lis, kun mie­tin, mi­ten pal­jon ra­ken­nu­sa­lal­la on työ­tä, joi­ta teh­dään, no, van­ha­kan­tai­ses­ti. Mei­dän on myön­net­tä­vä, et­tä em­me ole päi­vit­tä­neet ra­ken­ta­mis­ta täl­le vuo­si­sa­dal­le. Ro­bo­tii­kan, di­gi­ta­li­saa­ti­on ja au­to­maa­ti­on hyö­dyn­tä­mi­nen on toi­mi­a­lal­la täy­sin kes­ken ja sii­hen ha­lu­ai­sin it­se tuo­da muu­tos­ta. Ha­lu­an myös omal­ta osal­ta­ni aut­taa sa­ta­kun­ta­lai­sia ra­ken­nu­sa­lan yri­tyk­siä päi­vit­tä­mään osaa­mis­taan, sa­noo Hie­ta­nen.

Sa­ta­kun­nan t&k-me­not hen­keä koh­den ovat 429 eu­roa, mur­to-osa maan kes­ki­ar­vos­ta, joka on 1 215 eu­roa.

– Poh­jois-Sa­ta­kun­nas­sa t&k-me­not ovat vain 16 eu­roa hen­keä koh­ti. Sil­lä seu­tu­kun­tam­me si­joit­tuu koko Suo­mes­sa si­jal­le 65/70. Kan­kaan­pään kal­tai­set seu­tu­kau­pun­git ovat kui­ten­kin mer­kit­tä­viä pk-te­ol­li­suu­den kes­kit­ty­miä. Us­kon, et­tä mei­dän on mah­dol­lis­ta hyö­dyn­tää kas­vu­po­ten­ti­aa­li­am­me, jos saam­me t&k-pa­nos­tuk­set kas­vuun. Myös tä­hän py­rim­me hank­keen avul­la, ker­too Hie­ta­nen.

Työ­tä vaa­tii myös pai­kal­li­sen pk-yri­tyk­sen joh­ta­mi­nen.

– Ra­ken­nu­sa­lal­la on yleen­sä vain kak­si vaih­to­eh­toa. Joko suh­dan­teet ovat yl­hääl­lä tai sit­ten ne ovat al­haal­la, ta­sais­ta ti­lan­net­ta ei ole. Vaik­ka alal­ta kuu­luu pal­jon huo­no­ja uu­ti­sia, meil­lä ti­laus­kan­ta vai­kut­taa täl­le vuo­del­le suht hy­väl­tä. Töi­tä se toki vaa­tii, ker­too Hie­ta­nen.