Maa­rit Kaut­to

AKT:n ah­taa­jien, JHL:n sa­ta­ma­työn­te­ki­jöi­den ja Me­ri­mie­su­ni­o­nin po­liit­ti­nen lak­ko jat­kuu tois­ta viik­ko­aan. Po­rin Sa­ta­ma Män­ty­luo­dos­sa on hil­jai­nen. Mi­ten lak­ko on vai­kut­ta­nut sa­ta­man toi­min­taan? Toi­mi­tus­joh­ta­ja Vesa Mä­ki­lä vas­taa:

– Män­ty­luo­don puo­lel­la lai­va­lii­ken­ne on suu­rel­ta osal­ta py­säh­dyk­sis­sä. Tah­ko­luo­don ke­mi­kaa­li­sa­ta­mas­sa muun mu­as­sa polt­to­ai­net­ta kul­jet­ta­vien lai­vo­jen pur­ka­mi­set pys­ty­tään hoi­ta­maan, kos­ka niis­sä ei tar­vi­ta ah­taa­jia. Polt­to­ai­ne­lii­ken­ne siis pyö­rii lä­hes nor­maa­lis­ti.

– Män­ty­luo­dos­sa­kin lai­vo­jen kiin­ni­tyk­set hoi­de­taan ja lai­vo­ja ote­taan lai­tu­riin, jos ti­laa on, mut­ta lai­vo­ja ei pu­re­ta sil­tä osin kuin työs­sä tar­vi­taan ah­taa­jia. Täl­lä het­kel­lä Män­ty­luo­don lai­tu­reis­sa on kiin­ni­tet­ty­nä kol­me alus­ta.

Pe­ri­tään­kö lai­tu­reis­sa odot­ta­vil­ta lai­voil­ta sa­ta­ma­mak­su­ja?

– Lai­voil­ta pe­ri­tään nor­maa­li alus­mak­su.

– Jot­kut lai­vat ovat teh­neet rat­kai­sun, et­tä ne odot­ta­vat re­dil­lä me­rel­lä la­kon mah­dol­lis­ta päät­ty­mis­tä.

Min­kä­lai­sia ta­lou­del­li­sia vai­ku­tuk­sia la­kol­la on?

– Mer­kit­tä­viä ta­lou­del­li­sia vai­ku­tuk­sia tu­lee ole­maan, se on sel­vää, mut­ta nii­den mää­rää on eu­rois­sa vie­lä vai­kea ar­vi­oi­da. Jäl­ki­kä­teen vas­ta tie­däm­me esi­mer­kik­si pal­jon­ko lai­vo­ja jää ko­ko­naan tu­le­mat­ta la­kon ta­kia.