Ilk­ka Hem­mi­lä / STT

Val­met Au­to­mo­ti­ve pe­ruu suun­ni­tel­lun lis­tau­tu­mi­san­nin. Yh­ti­ön mu­kaan sil­le ei ol­lut edel­ly­tyk­siä val­lit­se­vis­sa mark­ki­na­o­lo­suh­teis­sa. Se tut­kii mui­ta vaih­to­eh­to­ja kas­vust­ra­te­gi­an­sa to­teut­ta­mi­sek­si.

Yri­tys ker­toi lis­tau­tu­mi­sai­keis­taan Hel­sin­gin pörs­siin al­le kol­me viik­koa sit­ten. Sen ta­voit­tee­na oli ke­rä­tä lis­tau­tu­mi­sel­la noin 140 mil­joo­nan eu­ron brut­to­va­rat.

Val­met Au­to­mo­ti­ve ker­too tie­dot­tees­sa, et­tä ins­ti­tu­ti­o­naa­lis­ten si­joit­ta­jien alus­ta­va kiin­nos­tus oli vah­vaa. Elä­ke­va­kuu­tu­syh­ti­öt Var­ma ja Il­ma­ri­nen oli­vat eh­dol­li­ses­ti si­tou­tu­neet mer­kit­se­mään osak­kei­ta yh­teen­sä noin 70 mil­joo­nal­la eu­rol­la.

Pää­tök­sen pyör­tä­mi­seen kui­ten­kin joh­ti­vat au­to­te­ol­li­suu­den ja ylei­sen ta­lous­ti­lan­teen epä­var­muu­det. Yh­tiö ve­to­aa myös "heik­koon pää­o­ma­mark­ki­na­sen­ti­ment­tiin lis­tau­tu­mi­sia koh­taan".

Yri­tys omis­taa Uu­den­kau­pun­gin au­to­teh­taan sekä ak­ku­teh­tai­ta Suo­mes­sa ja Sak­sas­sa. Li­säk­si yh­ti­öl­lä on toi­min­taa Puo­las­sa. Yh­teen­sä yri­tyk­sel­lä on 11 toi­mi­pis­tet­tä.

Val­met Au­to­mo­ti­ven lii­ke­vaih­to oli vii­me vuon­na 570 mil­joo­naa eu­roa ja ver­tai­lu­kel­poi­nen lii­ke­voit­to 38 mil­joo­naa eu­roa. Ke­sä­kuun lo­pus­sa yh­tiö työl­lis­ti noin 4  450 hen­ki­löä.

Val­ti­on si­joi­tu­syh­tiö Tesi ja yk­si­tyi­nen si­joi­tu­syh­tiö Pon­tos Group omis­ta­vat Val­met Au­to­mo­ti­ves­ta kum­pi­kin va­jaat 40 pro­sent­tia. Lo­pun omis­taa kii­na­lai­nen CATL.