Ilk­ka Hem­mi­lä / STT

Ve­nä­jäl­tä ve­täy­ty­vä No­ki­an Ren­kaat ai­koo ra­ken­taa uu­den teh­taan Ro­ma­ni­aan. Yh­ti­ön mu­kaan Ro­ma­ni­aan ra­ken­tu­va teh­das on olen­nai­nen osa suun­ni­tel­maa, jol­la yri­tys no­peut­taa in­ves­toin­tia uu­teen tuo­tan­to­ka­pa­si­teet­tiin Eu­roo­pas­sa. Yri­tyk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja Juk­ka Moi­sio luon­neh­tii in­ves­toin­tia mer­kit­tä­väk­si stra­te­gi­sek­si pää­tök­sek­si.

–  Alam­me nyt ra­ken­taa No­ki­an Ren­kai­den lii­ke­toi­min­taa uu­del­ta poh­jal­ta il­man Ve­nä­jää ja uu­si huip­pu­luo­kan tuo­tan­to­lai­tos Eu­roo­pas­sa on täs­sä avai­na­se­mas­sa. Se tuo meil­le tar­vit­ta­vaa li­sä­ka­pa­si­teet­tia ja on tär­keä ta­sa­pai­noi­sen tuo­tan­to­ver­kos­ton kan­nal­ta, Moi­sio sa­noi tie­dot­tees­sa.

No­ki­an Ren­kaat ar­vi­oi kau­pal­li­sen tuo­tan­non Ro­ma­ni­as­sa al­ka­van al­ku­vuon­na 2025. Teh­taan ka­pa­si­teet­ti­na on tar­koi­tus ol­la kuu­si mil­joo­naa hen­ki­lö­au­ton ren­gas­ta vuo­des­sa. Ko­ko­nai­sin­ves­toin­nin ar­vok­si ar­vi­oi­daan 650 mil­joo­naa eu­roa. Teh­taan ar­vi­oi­daan työl­lis­tä­vän noin 500 ih­mis­tä.

Yh­tiö ker­too jat­ka­neen­sa ka­pa­si­tee­tin li­sää­mis­tä Suo­mes­sa ja Yh­dys­val­lois­sa.

Ve­nä­jäl­le laa­jen­ta­nut No­ki­an Ren­kaat on tänä vuon­na ajau­tu­nut vai­keuk­siin Uk­rai­nan so­dan myö­tä. Val­ta­o­sa yh­ti­ön hen­ki­lö­au­ton­ren­kais­ta on val­mis­tet­tu Ve­nä­jäl­lä, min­kä li­säk­si Ve­nä­jän mark­ki­nat muo­dos­ti­vat noin vii­den­nek­sen No­ki­an Ren­kai­den lii­ke­vaih­dos­ta. Vii­me kuus­sa yri­tys ker­toi al­le­kir­joit­ta­neen­sa so­pi­muk­sen Ve­nä­jän toi­min­to­jen myy­mi­sek­si.

Vai­keu­det ovat nä­ky­neet myös yh­ti­ön osa­ke­kurs­sis­sa, jon­ka ar­vos­ta oli ka­don­nut kak­si kol­ma­so­saa tam­mi­kuun alun ja mar­ras­kuun alun vä­li­se­nä ai­ka­na.