Juha Miik­ku­lai­nen aloit­ti työt Län­si­ran­ni­kon Kou­lu­tus Oy Win­No­van toi­mi­tus­joh­ta­ja­na tam­mi­kuun puo­li­vä­lis­sä. Kun ta­paam­me haas­tat­te­lun ja lou­naan mer­keis­sä Win­No­van ope­tus­ra­vin­to­la Woi­tos­sa, on Miik­ku­lai­sel­la vie­lä ta­lon opet­te­lu kes­ken, ei­kä ih­me. Win­No­va toi­mii nel­jäl­lä paik­ka­kun­nal­la, työn­te­ki­jöi­tä on rei­lu 600 ja opis­ke­li­joi­ta noin 5 000.

– Omak­sut­ta­vaa riit­tää, mut­ta on­nek­si meil­lä on tääl­lä hyvä joh­to­ryh­mä ja osaa­vaa po­ruk­kaa, jo­ten ai­na on joku, jol­ta ky­syä. Olen ai­na ty­kän­nyt uu­den op­pi­mi­ses­ta, jo­ten olen in­nois­sa­ni.

Juha Miik­ku­lai­nen viet­ti lap­suu­den ja nuo­ruu­den Ul­vi­las­sa. Siel­tä hän läh­ti Vaa­saan opis­ke­le­maan kaup­pa­tie­tei­tä. Heti val­mis­tu­mi­sen jäl­keen hän pää­si töi­hin nä­kö­a­la­pai­kal­le No­ki­an mat­ka­pu­he­li­mil­le. Elet­tiin 1990-lu­vun lop­pua ja kän­ny­kät ke­hit­tyi­vät vauh­dil­la.

– Tuli uu­sia asi­oi­ta, ku­ten en­sim­mäi­nen pu­he­lin, jo­hon ku­lut­ta­ja saat­toi vaih­taa kuo­ret, tai la­dat­ta­vat soit­to­ää­net. It­se edus­tin pa­ria pu­he­lin­mal­lia ja mark­ki­na-alu­ee­na oli­vat pää­a­si­as­sa Poh­jois- ja Ete­lä-Ame­rik­ka, hän muis­te­lee.

– Olin ta­kuul­la en­sim­mäi­nen ih­mi­nen Ame­ri­kas­sa, joka vas­taa­not­ti soit­to­ää­nen pu­he­li­meen.

Soit­to­ää­niä ke­hit­tä­nyt start up pyy­si Miik­ku­lais­ta mu­kaan ja hän siir­tyi No­ki­as­ta sin­ne. Sit­tem­min hän työs­ken­te­li myös Se­ri­pa Oy:ssä, Finp­ros­sa sekä Pori Jazz -fes­ti­vaa­lis­sa pa­ri­na jak­so­na, jois­ta jäl­kim­mäi­nen toi­mi­tus­joh­ta­ja­na.

– Olin joh­dos­sa, kun omien juo­mien vie­mi­nen fes­ti­vaa­li­a­lu­eel­le jou­dut­tiin kiel­tä­mään Alu­e­hal­lin­to­vi­ras­ton mää­räyk­ses­tä. Kun tie­to sii­tä tuli, al­koi mel­koi­nen myl­ler­rys, kun kaik­ki piti jär­jes­tää uu­del­leen, mut­ta ha­lut­tiin tie­ten­kin säi­lyt­tää hyvä tun­nel­ma ja ylei­sön kiin­nos­tus.

Miik­ku­lai­nen oli kol­me vuot­ta fes­ti­vaa­lin joh­dos­sa, mut­ta sit­ten tuli hou­kut­te­le­va mah­dol­li­suus läh­teä Bu­si­ness Fin­lan­diin Kaak­kois-Aa­si­an ja In­ti­an alu­e­joh­ta­jak­si.

– Per­heen kans­sa ha­lu­sim­me läh­teä ul­ko­mail­le ja tar­tuim­me ti­lai­suu­teen.

Niin Juha, Ma­ri­ta-vai­mo ja tyt­tä­ret muut­ti­vat Ma­le­si­aan. Ku­a­la Lum­pu­ris­sa he asui­vat vii­si vuot­ta. Sit­ten tuli ko­ro­na ja mää­rä­ai­kai­nen so­pi­mus lop­pui, jo­ten pa­luu Suo­meen Lähi-itä ja Af­rik­ka -alu­e­joh­ta­jak­si oli mie­lui­sa vaih­to­eh­to.

– Ma­le­si­an vuo­si­na näin, mi­ten suo­ma­lais­ta kou­lu­tus­ta ar­vos­te­taan maa­il­mal­la. Us­kon, et­tä ko­ke­muk­sis­ta­ni on hyö­tyä tääl­lä esi­mer­kik­si kou­lu­tus­vien­nin sa­ral­la.

Kun Win­No­van toi­mi­tus­joh­ta­jan paik­ka tuli ha­kuun, syt­tyi Ju­has­sa halu muut­taa ta­kai­sin ko­ti­seu­dul­le, ke­hit­tä­mään sen elin­voi­maa. Tois­tai­sek­si per­he asuu Tam­pe­reel­la ja Juha vii­kot Po­ris­sa.

Haastattelupäivänä ravintolassa oli tarjolla Olivian kanaa, kasvisvokkia ja jälkiruuaksi raparperirahkaa. Länsirannikon koulutus Oy WinNovan toimitusjohtaja Juha Miikkulainen totesi ruuan maistuvaksi.

Haastattelupäivänä ravintolassa oli tarjolla Olivian kanaa, kasvisvokkia ja jälkiruuaksi raparperirahkaa. Länsirannikon koulutus Oy WinNovan toimitusjohtaja Juha Miikkulainen totesi ruuan maistuvaksi.

Sanna Jääskeläinen

Miik­ku­lai­nen nä­kee sel­ke­ä­nä yh­tey­den yri­tys­ten ja kou­lu­tuk­sen vä­lil­lä.

 – Meil­le on tär­ke­ä­tä ol­la tu­ke­mas­sa elin­kei­no­e­lä­mää ja kou­lut­taa osaa­jia yri­tys­ten tar­pei­siin. Am­ma­til­li­sen pe­rus­kou­lu­tuk­sen li­säk­si meil­lä on muun mu­as­sa yri­tyk­sil­le suun­nat­tua kou­lu­tus­ta, työ­voi­ma- ja täy­den­nys­kou­lu­tus­ta sekä joh­don kou­lu­tus­ta.

Täl­lä het­kel­lä noin kol­ma­so­sa tut­kin­nois­ta suo­ri­te­taan op­pi­so­pi­muk­sel­la. Mää­rä on ol­lut kas­vus­sa.

– Työ­voi­ma­pu­laan op­pi­so­pi­mus on hyvä ka­na­va. Meil­lä on me­neil­lään myös työ­pe­räi­sen maa­han­muu­ton hank­kei­ta, kun esi­mer­kik­si Sam­bi­as­ta saa­puu noin 25 hen­ki­löä hoi­va-avus­ta­ja­kou­lu­tuk­seen. Täl­lä sa­ral­la mei­dän täy­tyy nyt ol­la roh­kei­ta, sil­lä vä­es­töt­ren­di tie­de­tään ja työ­voi­maa tar­vi­taan.

Yh­teis­työ Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien kans­sa on Win­No­val­le tär­ke­ää. Op­pi­lai­tok­ses­sa jär­jes­te­tään myös mo­nen­lai­sia yrit­tä­jyy­teen liit­ty­viä kou­lu­tuk­sia.

– Yrit­tä­jä­jär­jes­tö on hyvä link­ki kou­lu­tus­ten ja yri­tys­ten vä­lil­lä ja meil­le to­del­la tär­keä kump­pa­ni, ik­ku­na yri­ty­se­lä­mään.

WinNovan ravintolapalveluvastaava Samu Välimäki

WinNovan ravintolapalveluvastaava Samu Välimäki

Mis­sä syö­tiin?

Län­si­ran­ni­kon Kou­lu­tus Oy Win­No­van ope­tus­ra­vin­to­la Woit­to si­jait­see Vä­hä­rau­man kam­puk­sel­la Po­ris­sa. Par­hai­ten ra­vin­to­laan löy­tää, kun me­nee op­pi­lai­tok­seen si­säl­le Tek­nii­kan­tien puo­lel­ta.

Win­No­van ra­vin­to­la­pal­ve­lu­vas­taa­va Samu Vä­li­mä­ki ker­too, et­tä Woit­to-ra­vin­to­la pe­rus­tet­tiin vuon­na 2018, kun Win­No­van kam­pus aloit­ti toi­min­tan­sa Vä­hä­rau­mal­la.

– Meil­lä on tar­jol­la lou­nas­ruo­kaa ar­ki­sin kel­lo 10.45–13.00. Tar­jon­ta vaih­te­lee ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti buf­fe­tis­ta an­nos­ruo­kiin ja à la car­teen, hän ker­too.

Me­nun suun­nit­te­lee ai­na Woi­ton ope­tus­vas­tuus­sa vuo­rol­laan ole­va opet­ta­ja ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti. Keit­ti­ös­sä kok­kaa­vat ra­vin­to­la- ja ca­te­rin­ga­lan en­sim­mäi­sen ja toi­sen vuo­den opis­ke­li­jat vuo­roil­laan.

– Ryh­mät vaih­tu­vat noin vii­den vii­kon vä­lein ja eri jak­sois­sa on eri­lai­set si­säl­löt ja ta­voit­teet. Voi ol­la si­ten tee­ma­na esi­mer­kik­si lou­nas­ruu­at, an­nos­ruu­at tai à la car­te -ruu­at, Vä­li­mä­ki ker­too.

Woi­tos­sa on lou­naal­la tar­jol­la päi­vän keit­to, sa­laat­ti­pöy­tä/an­nos, oman lei­po­mon lei­pää, läm­min­ruo­ka­buf­fet/an­nos, jäl­ki­ruo­ka ja kah­vi/tee. Tar­jol­la on lou­nas­pöy­dän li­säk­si ns. ke­vyt lou­nas (päi­vän keit­to, sa­laa­tit, oman lei­po­mon lei­pää, jäl­ki­ruo­ka, kah­vi/tee). Kas­vis­ruo­kaa on myös päi­vit­täin tar­jol­la.

– Toi­mim­me myös ti­laus­ra­vin­to­la­na A-oi­keuk­sin eri­lai­sil­le ti­lai­suuk­sil­le, Vä­li­mä­ki ker­too.

Ra­vin­to­la on au­ki kai­kil­le asi­ak­kail­le. Vä­li­mä­ki ker­too, et­tä oman ta­lon hen­ki­lö­kun­nan li­säk­si käy jon­kun ver­ran mui­ta­kin, mut­ta li­sää asi­ak­kai­ta toi­vo­taan. Woit­to on mu­ka­na Lou­nas­po­ri.fi-pal­ve­lus­sa, jos­ta voi käy­dä kat­so­mas­sa, mitä ra­vin­to­las­sa on mi­nä­kin päi­vä­nä tar­jol­la.

San­na Jääs­ke­läi­nen