Sei­ja Väre

Kir­pe­ä­nä pak­ka­saa­mu­na Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien jär­jes­tö­pääl­lik­kö Kari Va­ris keit­te­li ai­kai­sin kah­via toi­mis­tol­laan. Hän pa­la­vee­ra­si Sii­kais­ten Yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja San­na Hert­tua-Lai­hon kans­sa. Sii­kais­ten kun­nan­joh­ta­ja Heli Kas­ki­luo­to osal­lis­tui ta­paa­mi­seen etä­nä.

Elin­voi­ma­lu­paus pi­tää si­säl­lään vii­si eri pai­no­pis­te­a­lu­et­ta, joi­ta edis­tä­mäl­lä ha­lu­taan konk­reet­ti­ses­ti pa­ran­taa yri­tys­ten toi­min­ta­e­del­ly­tyk­siä ja sa­mal­la vah­vis­taa kun­nan elin­voi­mai­suut­ta.

En­sim­mäi­nen pai­no­pis­te­a­lue mää­rit­tää sen, et­tä kun­ta si­tou­tuu käy­mään ak­tii­vis­ta vuo­ro­pu­he­lua yri­tys­ken­tän kans­sa.

Hert­tua-Lai­ho kiit­te­li, et­tä vuo­ro­pu­he­lu on ol­lut tä­hän­kin as­ti hy­vää. Asi­at su­ju­vat hy­vin, kun ym­mär­re­tään elin­voi­man mer­ki­tys.

– Nyt meil­lä on drai­via pääl­lä. Asi­ois­ta ää­neen pu­hut­ta­es­sa si­tou­du­taan sii­hen, mi­ten saa­tai­siin hou­kut­te­le­vam­pi toi­min­ta­ym­pä­ris­tö ja sa­mal­la myös ole­mas­sa ole­vat yri­tyk­set pi­det­tyä.

Jär­jes­tö­pääl­lik­kö ko­ros­ti yrit­tä­jien tar­pei­den huo­mi­oi­mis­ta eli pi­to­voi­maa, kun moni kiin­nit­tää huo­mi­o­ta vain ve­to­voi­maan. Hä­nen mie­les­tään toi­mi­va vuo­ro­pu­he­lu koko kun­ta­or­ga­ni­saa­ti­on kans­sa on tär­ke­ää, jot­ta saa­daan asi­at kul­ke­maan sut­jak­kaas­ti pää­tök­sen­te­ko­ko­neis­tos­ta.

Toi­se­na koh­ta­na lu­pauk­ses­sa on su­ju­va kaa­voi­tus- ja lu­pap­ro­ses­si.

– Yrit­tä­jän nä­kö­kul­mas­ta ei ole ol­lut on­gel­mia. Pie­nen kun­nan etu­han on, et­tä se on ket­te­rää, Hert­tua-Lai­ho poh­ti.

Yrit­tä­jä­myön­tei­set han­kin­nat ovat tär­kei­tä ja Hert­tua-Lai­ho tie­tää, et­tä kun­ta pyr­kii mah­dol­li­suuk­sien­sa mu­kaan käyt­tä­mään pai­kal­li­sia toi­mi­joi­ta.

– Kil­pai­lu­tuk­sia teh­des­sä pi­täi­si ot­taa huo­mi­oon, et­tä kaik­ki han­kin­nat ei­vät ole niin iso­ja ko­ko­nai­suuk­sia, et­tei­kö pie­ni­kin yri­tys voi­si ot­taa osaa, Va­ris li­sä­si.

Siikainen solmi marraskuussa elinvoimalupauksen. Kuvassa Siikaisten kunnanjohtaja Heli Kaskiluoto, Siikaisten Yrittäjien puheenjohtaja Sanna Herttua-Laiho ja Satakunnan Yrittäjien järjestöpäällikkö Kari Varis. Kuva: Miia Leivo

Siikainen solmi marraskuussa elinvoimalupauksen. Kuvassa Siikaisten kunnanjohtaja Heli Kaskiluoto, Siikaisten Yrittäjien puheenjohtaja Sanna Herttua-Laiho ja Satakunnan Yrittäjien järjestöpäällikkö Kari Varis. Kuva: Miia Leivo

Yri­tys­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­ti on myös tär­ke­ää.

– Pi­täi­si ai­na miet­tiä, mi­ten pää­tös tu­li­si vai­kut­ta­maan yri­tys­ten elin-, veto- ja pi­to­voi­maan, Va­ris ko­ros­ti.

Vii­mei­se­nä koh­ta­na lu­pauk­ses­sa si­tou­du­taan yh­des­sä edis­tä­mään yrit­tä­jä­myön­teis­tä il­ma­pii­riä ja kun­nas­sa on pe­rus­tet­tu yh­tei­nen, 4–6 ker­taa vuo­des­sa ko­koon­tu­va elin­kei­no­tii­mi.

Va­ris ker­toi, et­tä yrit­tä­jä­ak­tii­vi­nen ky­se­ly on tie­tyl­lä ta­val­la yrit­tä­jäyh­dis­tyk­sen ja kun­nan si­säis­tä au­di­toin­tia. Hel­mi­kuus­sa al­kaa yrit­tä­jien kun­ta­ba­ro­met­ri, mikä puo­les­taan on ul­kois­ta au­di­toin­tia. Sitä kaut­ta sel­vi­te­tään, mi­ten kun­nan pää­tök­sen­te­ko toi­mii.

Vuo­si sit­ten va­lit­tu Sii­kais­ten Yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja iloit­si sii­tä, et­tä hän ku­ten myös vii­me vuon­na työn­sä aloit­ta­nut kun­nan­joh­ta­ja kat­se­le­vat eteen­päin uu­sin sil­min.

– Olem­me mo­lem­mat ener­gi­siä, ei­kä meil­lä ole ve­det­tä­vä­nä mi­tään van­haa re­keä pe­räs­sä, hän nau­rah­ti.

Jär­jes­tö­pääl­lik­kö li­sä­si, et­tä yh­teis­työ kan­taa laa­jem­min­kin, sil­lä kun­ta­me­nes­tys heh­kuu ai­na myös vie­rei­siin kun­tiin.

Kun­nan­joh­ta­ja Heli Kas­ki­luo­to ker­toi omal­ta osal­taan pyr­ki­vän­sä yl­lä­pi­tä­mään jat­ku­vaa vuo­ro­vai­ku­tus­ta kun­nan yrit­tä­jien kans­sa, niin isom­pien kuin yk­si­ny­rit­tä­jien­kin.

– Olen teh­nyt koko vuo­den yri­tys­vie­rai­lu­ja. Sään­nöl­li­set yrit­tä­jien aa­mu­kah­vit ovat muo­dos­tu­neet meil­lä jo pe­rin­teek­si.

Kas­ki­luo­don mu­kaan kun­ta on myös te­rä­vöit­tä­nyt mai­non­taa ja yleis­tä esil­lä­o­loa. Sil­lä on var­mas­ti po­si­tii­vis­ta pi­to­voi­ma­vai­ku­tus­ta alu­eel­la toi­mi­vil­le yrit­tä­jil­le.

– Työ ei tule val­miik­si var­maan kos­kaan, vaan sen eteen pi­tää teh­dä jat­ku­vaa ke­hi­tys­työ­tä. Sil­lä li­sääm­me omal­ta osal­tam­me kun­nan elin­voi­mai­suut­ta ja yrit­tä­jä­myön­tei­syyt­tä.