Suo­ma­lai­nen yrit­tä­jyys on elä­män­ta­pa ja yrit­tä­jät ovat tun­net­tu­ja sit­key­des­tään ja lu­jas­ta asen­tees­ta työ­tä koh­taan. Yrit­tä­jät pi­tä­vät huol­ta yh­teis­kun­nas­ta ja kan­ta­vat vas­tuun­sa vai­kei­na­kin ai­koi­na. Asen­ne työ­hön mää­rit­tää yrit­tä­jien omin­ta­keis­ta pe­ri­suo­ma­lais­ta luon­net­ta, niin Sa­ta­kun­nas­sa kuin Suo­mes­sa yleen­sä. Suo­men Yrit­tä­jät on­kin tä­män työn edun­val­von­ta­jär­jes­tö, yrit­tä­jiä var­ten ja yrit­tä­jien puo­lel­la.

Ver­kos­toi­tu­mi­nen on yrit­tä­jäl­le avai­na­sia. Ver­kos­toi­tu­mi­nen ta­kaa yrit­tä­jäl­le uu­sia yh­teis­työ­ta­ho­ja, asi­ak­kuuk­sia ja mah­dol­li­suuk­sia. Eli mah­dol­lis­taa uut­ta lii­ke­toi­min­taa. Use­at yrit­tä­jät ko­ros­ta­vat myös ver­kos­toi­tu­mis­ta yh­te­nä tär­ke­ä­nä hen­ki­sen jak­sa­mi­sen te­ki­jä­nä. Yrit­tä­jäys­tä­vil­tä saa ver­tais­tu­kea niin hy­vi­nä kuin haas­teel­li­sim­pi­na­kin het­ki­nä.

Jo­kai­nen yrit­tä­jä ha­lu­aa me­nes­tyä ja on­nis­tua. Sa­ta­kun­ta on Yrit­tä­jyys­maa­kun­ta, jos­sa pe­rik­si ei an­ne­ta. Yrit­tä­jä­ver­kos­tos­sa on po­ten­ti­aa­lia. Olem­me tai­pu­mat­to­mia omin­ta­kei­seen sa­ta­kun­ta­lai­seen tyy­liin. Yh­des­sä te­ke­mi­sel­lä on iso mer­ki­tys. Sa­ta­kun­ta­lai­set yrit­tä­jät tah­to­vat­kin teh­dä ai­na riit­tä­väs­ti, mut­ta kui­ten­kin ”pii­run ver­ran” enem­män muu­hun Suo­meen ver­rat­tu­na.

Yrit­tä­jä­jär­jes­tön jä­se­nyys avaa mah­dol­li­suu­den myös vai­kut­ta­mi­sel­le. Jä­se­nyys avaa uu­sia ovia ja pää­set ha­lu­tes­sa­si vai­kut­ta­maan laa­jem­min, koko Sa­ta­kun­nan ja Suo­men tu­le­vai­suu­teen. Ihan jo­kai­sel­le yrit­tä­jäl­le löy­tyy tapa ol­la mu­ka­na jär­jes­tös­sä. Voit ol­la jä­se­ne­nä ja hyö­dyn­tää jä­sen­pal­ve­lu­ja ja -etu­ja, voit osal­lis­tua ta­pah­tu­miin ja kou­lu­tuk­siin tai voit in­nos­tua jär­jes­tö­työs­tä niin, et­tä luot­ta­mus­hen­ki­lö­nä olet vai­kut­ta­mas­sa yrit­tä­jien toi­min­ta­e­del­ly­tys­ten pa­ran­ta­mi­seen niin pai­kal­li­ses­ti, alu­eel­li­ses­ti kuin val­ta­kun­nal­li­ses­ti­kin. Yk­si asia on var­ma – yh­des­sä olem­me enem­män: Vai­ku­tam­me, vah­vis­tam­me ja ver­kos­toim­me.

Jos, et vie­lä ole jä­sen, niin nyt kan­nat­taa liit­tyä. Lop­pu­vuo­den ai­ka­na liit­ty­neil­le jä­se­nil­le liit­ty­mis­lah­ja­na 30 eu­ron ar­voi­nen K-ryh­män lah­ja­kort­ti. Ole yh­tey­des­sä al­le­kir­joit­ta­nee­seen!

Ter­ve­tu­loa Yrit­tä­jiin!

Nina Nie­mis­tö

Jä­sen­hank­ki­ja, Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät, Puh. 0503370646