Eu­roo­pan par­la­men­tin vaa­li­päi­vä on Suo­mes­sa sun­nun­tai­na 9. ke­sä­kuu­ta. EU-vaa­leis­sa va­li­taan yh­teen­sä 720 eu­ro­par­la­men­taa­rik­koa, ja Suo­mes­ta Eu­roo­pan par­la­men­tin seu­raa­val­le vii­si­vuo­tis­kau­del­le va­li­taan 15 jä­sen­tä.

Suo­ma­lai­sy­ri­tyk­sil­le edun­val­von­ta ja vai­kut­ta­mi­nen EU:ssa on elin­tär­ke­ää, sil­lä yli puo­let yri­tyk­siä kos­ke­vas­ta sään­te­lys­tä on EU-läh­töis­tä. EU:n pää­tök­sen­te­ko vai­kut­taa suo­raan tai vä­lil­li­ses­ti kaik­kiin jä­sen­mai­den yri­tyk­siin. EU:n käy­tän­nön vai­ku­tuk­set nä­ky­vät sään­te­ly­nä, oh­jel­mi­na ja hank­kei­na. Suo­men Yrit­tä­jät on laa­ti­nut Yrit­tä­jyy­del­lä kil­pai­lu­ky­kyi­nen Eu­roop­pa EU-vaa­li­oh­jel­man vuo­sil­le 2024–2029.

Vaa­li­oh­jel­man kes­kei­set ta­voit­teet

Yrit­tä­jät ha­lu­a­vat kil­pai­lu­ky­kyi­sen, yrit­tä­jä­myön­tei­sen ja hy­vin­voi­van Eu­roo­pan uni­o­nin, sil­lä pk-yri­tyk­set luo­vat vau­raut­ta ja hy­vin­voin­tia EU:hun. EU:n on ol­ta­va vah­va kan­sain­vä­li­nen toi­mi­ja ja ta­voi­te­ha­kui­nen si­sä­mark­ki­noi­den vah­vis­ta­ja, joka luo hy­vin­voin­tia Eu­roop­paan ja tur­val­li­suut­ta maa­il­mal­le. EU:n tu­lee ky­e­tä kään­tä­mään Eu­roo­pan ta­lou­den kil­pai­lu­ky­ky kas­vuun.

Eu­roop­pa­lais­ten pk-yri­tys­ten maa­il­man­laa­jui­sen kil­pai­lu­ky­vyn pa­laut­ta­mi­sek­si ja kes­tä­vyy­den ta­kaa­mi­sek­si tu­lee tur­va­ta kil­pai­lu­ky­kyi­nen re­surs­sien, am­mat­ti­tai­toi­sen työ­voi­man ja ra­hoi­tuk­sen saa­ta­vuus. EU:n täy­tyy var­mis­taa si­sä­mark­ki­noi­den ja kan­sain­vä­lis­ten kaup­pa­sään­tö­jen tar­jo­a­mat ta­sa­puo­li­set toi­min­ta­e­del­ly­tyk­set, ke­hit­tää yrit­tä­jyyt­tä, lii­ke­toi­min­taa ja si­joit­ta­mis­ta edis­tä­vää sään­te­lyä ja ve­ro­tus­ta EU:ssa sekä edis­tää va­kaa­ta mak­ro­ta­lou­del­lis­ta ym­pä­ris­töä.