Simu Pe­rä­lä / STT

Yri­tys­ten luo­ton­ky­syn­tä on lop­pu­vuo­den ai­ka­na ol­lut ala­vi­reis­tä ja odo­tuk­set lä­hi­kuu­kau­sil­le ovat hei­kot, käy il­mi Fi­nans­si­a­lan tuo­rees­ta Pank­ki­ba­ro­met­ris­tä. Eri­tyi­ses­ti luo­ton­ky­syn­tä in­ves­toin­tei­hin näyt­tää vä­hen­ty­vän pal­jon. Ky­se­lyyn vas­tan­neet pan­kin­joh­ta­jat ar­vi­oi­vat, et­tä luot­to­ja ote­taan lä­hin­nä käyt­tö­pää­o­maa ja ra­hoi­tuk­sen uu­del­leen­jär­jes­te­ly­jä var­ten.

– Ba­ro­met­ri­ky­se­lyn tu­lok­set vah­vis­ta­vat kä­si­tys­tä sii­tä, et­tä Suo­men ta­lous on taan­tu­mas­sa. Ra­ken­ta­mi­nen ja muu in­ves­toin­ti­toi­min­ta on vä­he­ne­mäs­sä, mikä nä­kyy myös yri­tys­ten luo­ton­ky­syn­näs­sä. Vai­kei­siin ai­koi­hin viit­taa myös se, et­tä jul­kis­ten ra­hoi­tus­muo­to­jen käyt­tö on kas­vus­sa, sa­noo Fi­nans­si­a­lan joh­ta­va asi­an­tun­ti­ja Ma­riia So­mer­la tie­dot­tees­sa.

Myös ko­ti­ta­louk­sien halu ot­taa lai­naa on ol­lut vä­häi­sem­pää kuin vii­me vuon­na vas­taa­va­na ajan­koh­ta­na. Ko­ti­ta­louk­sien kiin­nos­tus kor­ko­ra­has­to­ja ja tal­le­tus­ti­le­jä koh­taan on py­sy­nyt kor­ke­al­la.

Al­ku­vuo­del­le 2024 pan­kin­joh­ta­jien odo­tuk­set ko­ti­ta­louk­sien ha­luk­kuu­des­ta ot­taa lai­naa ovat vie­lä vä­he­ne­viä, mut­ta pie­niä el­py­mi­sen merk­ke­jä on ba­ro­met­rin mu­kaan näh­tä­vis­sä. Eten­kin oman asun­non han­kin­nan odo­te­taan al­ka­van taas kiin­nos­taa.

So­mer­la ar­vi­oi tie­dot­tees­sa, et­tä hal­li­tuk­sen pää­tös pois­taa en­si­a­sun­non va­rain­siir­to­ve­ron ve­ro­va­paus en­si vuo­den alus­ta al­ka­en on to­den­nä­köi­ses­ti osal­taan vauh­dit­ta­nut lop­pu­vuo­den asun­to­kaup­paa.

– Li­säk­si inf­laa­ti­on hi­das­tu­mi­sen seu­rauk­se­na Eu­roo­pan kes­kus­pank­ki päät­ti pi­tää oh­jaus­kor­kon­sa en­nal­laan. Ra­ha­po­liit­ti­sen pää­tök­sen jäl­keen mark­ki­na­ko­rot ovat las­ke­neet. Tämä osal­taan ede­saut­taa asun­to­kau­pan pi­ris­ty­mis­tä jat­kos­sa, hän sa­noo.

Pank­ki­ba­ro­met­ris­sä ky­sy­tään pan­kin­joh­ta­jien kä­si­tyk­siä esi­mer­kik­si luo­ton­ky­syn­nän ke­hi­tyk­ses­tä. Ky­se­ly teh­tiin mar­ras­kuus­sa.