Min­ja Vii­ta­nen / STT

Yri­tys­ten ta­lous­ti­lan­tees­sa on ta­pah­tu­nut lop­pu­vuo­den ai­ka­na pie­ni kään­ne pa­rem­paan, il­me­nee tuo­rees­ta Suo­men Yrit­tä­jien teet­tä­mäs­tä ky­se­lys­tä.

Jou­lu­kui­seen ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta yri­tyk­sis­tä 55 pro­sent­tia ker­toi, et­tä nii­den ta­lou­del­li­nen ti­lan­ne on erit­täin tai mel­ko hyvä. Kuu­kaut­ta ai­em­min ta­lou­del­lis­ta ti­lan­net­taan luon­neh­ti erit­täin tai mel­ko hy­väk­si 52 pro­sent­tia yri­tyk­sis­tä.

Te­ol­li­suu­sy­ri­tyk­sis­tä 64 pro­sent­tia ker­toi jou­lu­kuus­sa, et­tä ta­lou­del­li­nen ti­lan­ne on erit­täin tai mel­ko hyvä. Nou­sua mar­ras­kuus­sa ker­rot­tuun oli kym­me­nen pro­sent­tiyk­sik­köä.

Myös ra­ken­ta­mi­sen alal­la oli jou­lu­kuun ky­se­lys­sä ai­em­paa enem­män yri­tyk­siä, joi­den ta­lou­del­li­nen ti­lan­ne on hyvä. Ra­ken­ta­mi­sen alal­la nou­sua oli mar­ras­kuu­hun ver­rat­tu­na kah­dek­san pro­sent­tiyk­sik­köä.

– On mah­dol­lis­ta, et­tä poh­ja­kos­ke­tus on otet­tu, ja suun­ta on ylös­päin. Ti­lan­ne on kui­ten­kin erit­täin herk­kä, ei­kä maa­il­mal­ta kai­va­ta yh­tään li­sää kiel­tei­siä uu­ti­sia, sa­noo Suo­men Yrit­tä­jien toi­mi­tus­joh­ta­ja Mi­ka­el Pen­ti­käi­nen tie­dot­tees­sa.

Hän huo­maut­taa, et­tä suun­ta on ol­lut ylös­päin en­nen­kin, mut­ta ti­lan­ne on lo­pul­ta vai­keu­tu­nut.

Mel­ko tai erit­täin huo­nok­si ti­lan­net­taan ku­va­si jou­lu­kuus­sa 15 pro­sent­tia yri­tyk­sis­tä.

Nai­sy­rit­tä­jien ti­lan­ne oli jou­lu­kuun ky­se­lys­sä sel­väs­ti hei­kom­pi kuin mie­sy­rit­tä­jien. Nai­sy­rit­tä­jien ti­lan­ne on hei­ken­ty­nyt sel­ke­äs­ti lop­pu­vuo­den ai­ka­na, kun mie­hil­lä taas ti­lan­ne on pa­ran­tu­nut.

Ar­vi­ot tu­le­vas­ta vuo­des­ta pa­ran­tui­vat. Vie­lä mar­ras­kuus­sa 24 pro­sent­tia yri­tyk­sis­tä ar­vi­oi ti­lan­teen­sa hei­ken­ty­vän seu­raa­van vuo­den ai­ka­na. Jou­lu­kuus­sa näin ar­vi­oi enää 19 pro­sent­tia.

Suo­men Yrit­tä­jien tut­ki­mu­syh­tiö Ve­ri­a­nil­la (en­ti­nen Kan­tar Pub­lic) teet­tä­mään yrit­tä­jä­gal­lu­piin vas­ta­si 1 240 pien­ten ja kes­ki­suur­ten yri­tys­ten edus­ta­jaa jou­lu­kuun al­ku­puo­lel­la. Tu­los­ten luot­ta­mus­vä­li on ko­ko­nais­tu­lok­sen osal­ta 2,8 pro­sent­tiyk­sik­köä suun­taan­sa.