Kan­kaan­pään il­ta-ai­kai­nen kii­re­vas­taa­not­to siir­tyy Sa­ta­sai­raa­lan yh­teis­päi­vys­tyk­seen 1.1.2024 al­ka­en. Kan­kaan­pään kii­re­vas­taa­not­to on pal­vel­lut poh­jois­sa­ta­kun­ta­lai­sia akuu­teis­sa sai­ras­ta­pauk­sis­sa il­tai­sin kel­lo 16–20.

Ta­pa­lan ter­veys­kes­kuk­sen toi­min­nan ke­hit­tä­mi­ses­tä teh­dyis­sä sel­vi­tyk­sis­sä on to­det­tu, et­tä var­si­nais­ta il­ta-ai­kaan ajoit­tu­vaa kii­reel­lis­tä hoi­don tar­vet­ta on vä­hän ja suu­rin osa il­ta­kii­re­vas­taa­no­tol­la hoi­de­tuis­ta asi­ois­ta oli­si voi­tu hoi­taa jo päi­väl­lä. Va­ka­vam­mat akuu­tit asi­at on joka ta­pauk­ses­sa lä­he­tet­ty Sa­ta­sai­raa­laan hoi­toon. Kii­re­vas­taa­no­ton kus­tan­nuk­set ovat myös ol­leet huo­mat­ta­van suu­ret suh­tees­sa akuut­tia hoi­toa tar­vit­se­vien asi­ak­kai­den mää­rään ja toi­min­nas­ta saa­ta­vaan hyö­tyyn.

Hy­vin­voin­ti­a­lue tie­dot­taa, et­tä Sote-kes­kuk­sien toi­min­taa ke­hi­te­tään koko Sa­ta­kun­nan alu­eel­la, jot­ta hoi­don saa­ta­vuut­ta ja laa­tua pys­ty­tään pa­ran­ta­maan. Hoi­don vai­kut­ta­vuut­ta voi­daan pa­ran­taa hoi­don jat­ku­vuut­ta pa­ran­ta­mal­la eli sil­lä, et­tä asi­a­kas koh­taa mah­dol­li­sim­man usein sa­man am­mat­ti­lai­sen. Eril­lis­ten kii­re­vas­taa­not­to­jen tie­de­tään huo­non­ta­van hoi­don jat­ku­vuut­ta ja sik­si niis­sä py­ri­tään hoi­ta­maan vain vält­tä­mät­tö­mät asi­at.

Poh­jois-Sa­ta­kun­nas­sa ai­em­min il­ta-ai­kaan työs­ken­nel­lyt hoi­to­hen­ki­lö­kun­ta siir­tyy vah­vis­ta­maan päi­vä­ai­kais­ta toi­min­taa.

Päi­väl­lä il­men­nei­tä sai­ras­tu­mi­sia hoi­de­taan ta­val­li­seen ta­paan jat­kos­sa­kin. Il­lal­la kii­reel­li­sis­sä ta­pauk­sis­sa kan­nat­taa soit­taa Päi­vys­ty­sa­vun nu­me­roon 116 117. Pu­he­li­mes­sa teh­dään hoi­don­tar­peen ar­vi­oin­ti ja oh­ja­taan tar­vit­ta­es­sa läh­te­mään Sa­ta­sai­raa­laan. Hä­tä­ti­lan­teis­sa soi­ta ai­na 112.