SV SAL­LI SAAS­TA­MOI­NEN

Vuon­na 2018 Co­xas­sa teh­tiin yli 4 500 te­ko­ni­vel­leik­kaus­ta. Kai­kil­la osa-alu­eil­la myös kan­sain­vä­li­sil­lä mit­ta­reil­la mi­tat­tu­na tu­lok­set ovat huip­pu­luok­kaa.

– Leik­kaus tun­ne­taan ja osa­taan hy­vin. Tun­nem­me myös vaa­rat ja osaam­me en­nus­taa po­ti­laal­le, kuin­ka toi­men­pi­de me­nee, mit­kä ovat han­ka­lat vai­heet ja mi­hin pi­tää kiin­nit­tää huo­mi­o­ta. Kun kes­ki­ty­tään yh­teen asi­aan, ku­ten te­ko­ni­vel­leik­kauk­siin, ja teh­dään sitä pal­jon, taso pa­ra­nee. Li­säk­si olem­me on­nis­tu­neet rek­ry­toin­nis­sa, ker­too joh­ta­va yli­lää­kä­ri Tee­mu Moi­la­nen.

Mis­sä vai­hees­sa te­ko­ni­vel­leik­kaus kan­nat­ta teh­dä, riip­puu po­ti­laan tar­pees­ta.

– Kipu ja toi­min­ta­ky­vyn ra­joit­tu­mi­nen on sub­jek­tii­vis­ta. Niil­le ei ole muu­ta mit­ta­ria kuin po­ti­laan ker­to­mus. Hen­ki­löä, joka ei pidä liik­ku­mi­ses­ta, kipu ja toi­min­nal­li­set ra­joi­tuk­set ei­vät juu­ri hait­taa, mut­ta heil­lä, joil­le liik­ku­mi­nen on elä­män elik­sii­ri, ra­joi­tus on val­ta­va. Jos ar­ki su­juu, vaik­ka vai­vaa on­kin, ei ole kii­re leik­kauk­seen, mut­ta jos sär­ky ja liik­ku­mi­nen vai­keut­ta­vat jo ko­ti­töi­den ja kaup­pa-asi­oi­den hoi­ta­mis­ta, kan­nat­taa har­ki­ta te­ko­ni­vel­tä.

Leik­kaus me­nee yleen­sä hy­vin, jos val­mis­tau­tu­mi­nen – ter­vey­den­ti­la, iho ja in­fek­ti­o­vaa­ran tor­jun­ta, li­has­kun­tot­ree­nit ja hen­ki­nen val­mius – on hoi­det­tu.

– Huo­nos­ti val­mis­tel­luis­sa leik­kauk­sis­sa ris­kit ovat sel­väs­ti isom­mat. Esi­mer­kik­si päi­vys­tys­leik­kauk­sis­sa, vaik­ka niis­sä teh­dään sa­man­lai­nen te­ko­ni­vel, komp­li­kaa­ti­o­vaa­ra on suu­rem­pi. Pa­ras läh­tö­koh­ta hy­vään lop­pu­tu­lok­seen on hyvä val­mis­te­lu. Po­ti­las tie­tää mi­hin on tu­los­sa, ki­rur­gi on tut­ki­nut hä­net, teh­nyt huo­lel­li­set suun­ni­tel­mat ja leik­kaus­sa­lis­sa on osaa­va tii­mi.

Pie­net komp­li­kaa­ti­o­vaa­rat kuu­lu­vat kaik­kiin leik­kauk­siin.

– Mah­dol­li­set komp­li­kaa­ti­ot käy­dään ai­na po­ti­laan kans­sa läpi en­nen leik­kaus­ta. Kun po­ti­las pis­tää vaa­ka­kup­piin pa­has­ti sär­ke­vän ni­ve­len­sä ja mah­dol­li­set ris­kit, va­lit­see hän yleen­sä leik­kauk­sen.

In­fek­ti­o­vaa­ra on pie­ni, yk­si pro­sent­ti.

– Uu­sin­ta­leik­kauk­sis­sa se on tup­las­ti suu­rem­pi. Se joh­tuu ar­pi­ku­dok­ses­ta, mis­sä ve­ren­kier­to on ai­na huo­nom­pi sekä ni­ve­les­sä ole­vas­ta vie­raas­ta esi­nees­tä.

Am­mat­ti­lai­sen nä­kö­kul­mas­ta pol­ven ja lon­kan leik­kauk­ses­sa ei ole isoa eroa.

– Mo­lem­mis­sa on omat haas­teen­sa ja vai­keu­ten­sa. Ei voi sa­noa, et­tä toi­nen oli­si hel­pom­pi kuin toi­nen.

Pol­vi­leik­kauk­sen jäl­kei­nen kun­tou­tus on haas­ta­vam­paa, kos­ka sär­kyä on sel­väs­ti enem­män kuin lonk­ka­leik­kauk­sen jäl­keen.

– Jos joku sa­noo, et­tei pol­vi­leik­kauk­sen jäl­keen tar­vin­nut sär­ky­lää­ket­tä, voi miet­tiä muis­tin­sa pe­laa­mis­ta. Lon­kan kans­sa pää­see hel­pom­mal­la, sil­lä lonk­ka läh­tee ikään kuin it­sek­seen toi­mi­maan. Pol­vi pi­tää lait­taa liik­keel­le, teh­dä tree­naa­mal­la toi­mi­vak­si.

Kipu ei jää leik­kaus­pöy­däl­le?

– Sa­non­ta on van­ha slo­gan. Var­sin­kaan pol­vi­leik­kauk­sen jäl­keen kipu ei jää leik­kaus­pöy­däl­le, vaan hii­puu pois kah­den–kol­men kuu­kau­den ku­lu­es­sa. Kun­tou­tus­vai­he on haas­ta­va. Se käy­dään läpi en­nen leik­kaus­ta ja po­ti­las tie­tää mi­hin on ryh­ty­mäs­sä. Slo­ga­nia mie­luum­min sa­noi­sin, et­tä kun­tou­tuk­sen jäl­keen ni­vel on hyvä ja sen kans­sa voi elää il­man jat­ku­vaa ki­pua. Te­ko­ni­vel on kor­vi­ke­ni­vel, mut­ta pal­jon pa­rem­pi kuin oma huo­no.

Ta­pa­tur­mis­sa, ku­ten kaa­tu­es­sa, te­ko­ni­vel me­nee har­voin rik­ki, mut­ta luu sen ym­pä­ril­tä voi mur­tua ja te­ko­ni­vel ir­ro­ta luus­tos­ta.

– Mur­tu­ma joh­taa yleen­sä te­ko­ni­ve­len uu­sin­ta­leik­kauk­seen. Se teh­dään päi­vys­tys­leik­kauk­se­na niin kuin mikä ta­han­sa mur­tu­ma­leik­kaus.

Kun te­ko­ni­vel lai­te­taan, ei voi kos­kaan sa­noa, et­tei sii­hen tar­vit­se pa­la­ta.

– Te­ko­ni­ve­let ovat me­kaa­ni­sia lait­tei­ta. Ne voi­vat vi­kaan­tua. Sii­hen voi tul­la in­fek­tio, se voi ku­lua tai te­ko­ni­vel voi ir­ro­ta luu­kiin­ni­tyk­ses­tä.

Ny­ky­ti­las­ton mu­kaan en­sim­mäi­sen kym­me­nen vuo­den ai­ka­na vain vii­si pro­sent­tia te­ko­ni­ve­lis­tä lei­ka­taan uu­des­taan ja 20 vuo­den kes­tä­vyys­kin on 70-80 pro­sent­tia.

– Kes­tä­vyys on si­dok­sis­sa myös ikään. 50-vuo­ti­aa­na teh­dyl­lä te­ko­ni­ve­len ku­lu­mi­nen ja uu­sin­ta­leik­kauk­set ovat ta­val­li­sem­pia kuin 70-vuo­ti­aa­na teh­dyl­lä, kos­ka käyt­tö on ko­vem­paa. Voi­si aja­tel­la, et­tä yli 60-vuo­ti­aa­na teh­dyis­sä te­ko­ni­vel­leik­kauk­sis­sa ku­lu­mi­nen on har­voin on­gel­ma.