Kun­ta- ja hy­vin­voin­ti­a­lu­e­työ­nan­ta­jat (KT) teet­ti ky­se­lyn vuo­den 2023 ke­sä­työn­te­ki­jöil­le. Vas­taa­jia oli val­ta­kun­nal­li­ses­ti 939, jois­ta Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la työs­ken­nel­lei­tä 95. Ke­sän 2023 työn­te­ki­jät an­toi­vat pää­a­si­as­sa hy­vää pa­lau­tet­ta Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la työs­ken­te­lys­tä, mut­ta myös ar­vok­kai­ta ke­hi­ty­si­de­oi­ta nou­si esiin.

Ky­se­lyn mu­kaan vii­me ke­sän ke­sä­työn­te­ki­jöis­tä 59 pro­sent­tia oli ol­lut ai­kai­sem­min­kin töis­sä Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la. Mo­net myös pa­laa­vat hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le seu­raa­va­na ke­sä­nä tai jat­ka­vat ke­sän jäl­keen si­jai­si­na ja keik­kai­li­joi­na.

– Eh­dot­to­mas­ti pa­ras­ta meil­lä työs­ken­te­lys­sä ovat vas­taa­jien mie­les­tä työ­yh­tei­söt ja kol­le­gat. Vas­taus­ten pe­rus­teel­la ke­sä­työn­te­ki­jät ovat saa­neet hy­vin tu­kea ja oh­jaus­ta. Use­am­pi vas­taa­ja ker­toi, et­tä meil­lä vie­te­tyn ke­sän ai­ka­na am­ma­til­li­nen osaa­mi­nen on kas­va­nut ja omaan te­ke­mi­seen on tul­lut var­muut­ta, ker­too Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­een rek­ry­toin­ti­pääl­lik­kö Satu Tuo­ri­nie­mi.

– Ko­ko­nai­suu­des­saan ke­sän 2023 ke­sä­työn­te­ki­jät ovat an­ta­neet meil­le eNPS-ar­vok­si 45, mikä ker­too sii­tä, et­tä mei­tä suo­si­tel­laan työ­paik­ka­na mie­lel­lään. NPS-ar­vo on hyvä sil­loin, kun se on 20–30. Saa­mam­me 45 on siis lois­ta­va. Val­ta­kun­nal­li­ses­ti ar­vo oli 27, Tuo­ri­nie­mi li­sää.

Ke­hi­tys­koh­tei­ta­kin löy­tyi. Ky­se­lys­sä pe­reh­dy­tyk­seen ja ha­ke­mi­sen sel­key­teen ha­lut­tiin pa­ran­nus­ta. Ke­sä­työn­te­ki­jöi­den rek­ry­toin­tia ja pe­reh­dy­tys­tä on­kin jo ke­hi­tet­ty vuo­del­le 2024. En­si ke­sä­nä ke­sä­työ­pai­kat avau­tu­vat kai­kil­la toi­mi­a­lu­eil­la sa­ma­nai­kai­ses­ti, ja ha­ki­ja voi ha­kea yh­del­lä ha­ke­muk­sel­la use­am­paa paik­kaa. Li­säk­si ke­sä­työn­te­ki­jöi­den pe­reh­dy­tyk­seen pa­nos­te­taan uu­del­la pe­reh­dy­ty­soh­jel­mal­la.

Sa­ta­kun­nan hy­vin­voin­ti­a­lu­een ke­sän 2024 työn­te­ki­jöi­den rek­ry­toin­ti al­kaa 2.1.2024. Lin­kit avoi­miin ke­sä­työ­paik­koi­hin löy­ty­vät osoit­tees­ta https://sa­ta­kun­nan­hy­vin­voin­ti­a­lue.fi/avoi­met-ke­sa­ty­o­pai­kat/.