Maa­rit Kaut­to

Edus­kun­ta hy­väk­syi 15. jou­lu­kuu­ys la­ki­muu­tok­sen, jon­ka myö­tä 300 eu­ron suo­ja­o­sa työ­tu­loil­le pois­tuu 1. huh­ti­kuu­ta 2024 al­ka­en. Vie­lä sii­hen saak­ka työt­tö­myys­tur­van saa­ja voi an­sai­ta 300 eu­roa il­man, et­tä palk­ka tai yri­tys­tu­lo vai­kut­taa päi­vä­ra­haan. 300 eu­ron suo­ja­o­san ylit­tä­väl­tä osal­ta palk­ka vä­hen­tää työt­tö­myys­tur­vaa 50 sen­til­lä eu­roa koh­den.

Sa­ta­kun­nan TE-toi­mis­ton joh­ta­jan Ju­ha­ni Sun­del­lin mu­kaan sel­vi­tys­ten pe­rus­teel­la on vai­kea ar­vi­oi­da, mi­ten suo­ja­o­san pois­tu­mi­nen vai­kut­taa työl­li­syy­teen.

– Val­ti­on­va­rain­mi­nis­te­ri­ön vii­me lo­ka­kuus­sa jul­kai­se­man tut­ki­muk­sen mu­kaan asi­aan liit­tyy eri suun­tai­sia vai­ku­tuk­sia. Toi­saal­ta suo­ja­o­sa te­kee pien­ten työ­mää­rien tek­mi­sen työn ohel­la kan­nat­ta­vam­mak­si, mut­ta toi­saal­ta se voi oh­ja­ta joil­ta­kin osin vä­hen­tä­mään työn­te­on mää­rää kor­ke­am­mil­la an­si­o­ta­soil­la tai kor­vaa­maan ko­ko­ai­ka­työ­tä osa-ai­ka­työl­lä.

– VM on myös ar­vi­oi­nut, et­tä työt­tö­myys­tur­van suo­ja­o­san lak­kaut­ta­mi­sen vai­ku­tus työl­li­syy­teen ko­ko­nai­suu­des­saan on to­den­nä­köi­ses­ti vä­häi­nen, mikä tuli mi­nul­le­kin hiu­kan yl­lä­tyk­se­nä. Oli­sin aja­tel­lut, et­tä suo­ja­o­san kan­nus­ta­ma­na teh­dään työ­tä enem­män kuin tut­ki­mus­tu­lok­set nyt osoit­ta­vat, Sun­dell to­te­aa.

– Var­mas­ti on nii­tä, joil­le työt­tö­myys­tur­van suo­ja­o­san pois­to on iso me­ne­tys, eten­kin, jos työt­tö­myys­tur­va on pie­ni. Voi­si ku­vi­tel­la, et­tä eni­ten vai­ku­tus­ta on kau­si­työ­tä ja ly­hy­tai­kai­sia töi­tä te­ke­vil­le työ­mark­ki­na­tu­ki­lai­sil­le, Sun­dell jat­kaa.

Myös Val­ti­on ta­lou­del­li­nen tut­ki­mus­kes­kus VATT on ar­vi­oi­nut suo­ja­o­san pois­ta­mi­sen vai­ku­tuk­sia ja to­den­nut, et­tä työt­tö­män suo­ja­o­sa on teh­nyt työn­te­os­ta kan­nat­ta­vam­paa, ja et­tä sen pois­to vai­kut­taa eri­tyi­ses­ti nais­val­tai­siin aloi­hin. VATT on myös to­den­nut, et­tä suo­ja­o­sa on li­sän­nyt työs­ken­te­lyä työt­tö­myy­den ai­ka­na, mut­ta sil­lä ei ole ol­lut mer­kit­tä­vää vai­ku­tus­ta ko­ko­ai­kai­seen työl­lis­ty­mi­seen.