”Mus­ta tun­tuu, et­tä vauh­ti kiih­tyy”, oli­si ko­ke­nut kes­to­me­nes­ty­jä voi­nut lau­laa, kun Aman­da pa­ran­si kah­dek­san vuo­den tau­on jäl­keen en­nä­tys­tään bra­vuu­ri­mat­kal­laan. Maa­il­ma­nen­nä­tys­kin jäi enää sa­da­so­san pää­hän. Lois­ta­va kau­si hui­pen­tui Pa­rii­sin MM-ki­sois­sa uran nel­jän­teen maa­il­man­mes­ta­ruu­teen.

Sa­ta­kun­nan Osuus­kaup­pa muis­ti Ur­hei­lu­gaa­las­sa Aman­da Ko­ta­jaa mer­kit­tä­väl­lä sti­pen­dil­lä.

Gaa­las­sa elä­mä­nu­ra -pal­kin­non vas­taa­not­ti jär­jes­tö­joh­ta­ja Har­ri Sy­vä­sal­mi. Ur­hei­lu ja ur­hei­li­jat tar­vit­se­vat taus­ta­vai­kut­ta­jan­sa. Kun ur­hei­lus­sa ha­e­taan kil­pai­lu­e­tua, jon­kun pi­tää kat­soa, et­tä sään­tö­jä nou­da­te­taan;puh­taas­ti ja eet­ti­ses­ti. Har­ri pon­nis­ti Po­ris­ta maa­il­mal­le ja tuo sitä yl­pe­ä­nä esil­le.

Mo­nia kan­sal­li­sia ja kan­sain­vä­li­siä jär­jes­tö­jä me­nes­tyk­sel­lä joh­ta­nut Sy­vä­sal­mi on toi­mi­nut muun mu­as­sa: val­ti­on lii­kun­nan­hal­lin­non kes­kei­sis­sä teh­tä­vis­sä, maa­il­man an­ti­do­ping­toi­mis­ton (WADA) en­sim­mäi­se­nä pää­sih­tee­ri­nä ja Suo­men ur­hei­lun eet­ti­sen kes­kuk­sen (SUEK) toi­min­nan käyn­nis­tä­jä­nä ja pää­sih­tee­ri­nä.

Sa­ta­kun­ta­lai­sen ur­hei­lu-ura pal­kin­non sai­vat len­to­pal­loi­li­ja Tii­na Kor­ven­taus­ta o.s. Aro­nen ja ylei­sur­hei­li­ja Tui­ja He­lan­der.

Tii­na nou­si maa­jouk­ku­ee­seen jo 15-vuo­ti­aa­na, ei­kä jää­nyt vain nuo­rek­si täh­den­len­nok­si, vaan kaik­kien me­nes­tys­ten, mi­ta­lien ja maa­ot­te­lu­jen jäl­keen la­ji­liit­to nos­ti hä­net 100-vuo­tis­juh­lis­saan kaik­kien ai­ko­jen täh­ti­kuu­sik­koon ja sa­mal­la myös Suo­ma­lai­sen len­to­pal­lon Hall of Fame -jä­se­nek­si. Hän pe­la­si yli 70 nais­ten maa­ot­te­lua kah­del­la eri vuo­si­kym­me­nel­lä, usei­ta sa­to­ja pää­sar­ja­ot­te­lui­ta ja tuli va­li­tuk­si kau­den nais­ten lii­ga­pe­laa­jak­si vuon­na -85. Hän oli mer­kit­tä­väs­sä roo­lis­sa, kun eu­ra­lai­nen len­to­pal­lo nou­si Suo­men par­haak­si.

Tui­ja oli Olym­pi­a­lai­sis­sa par­haim­mil­laan seit­se­mäs ja MM-ki­sois­sa vii­des. Hän saa­vut­ti tois­ta­kym­men­tä Suo­men mes­ta­ruut­ta kah­des­sa eri la­jis­sa ja teki Suo­men en­nä­tyk­sen, jon­ka mur­ta­mi­seen ku­lui 35 vuot­ta.

Ur­hei­lu­vai­kut­ta­ja­na pal­kit­tiin golf-vai­kut­ta­ja Sa­ka­ri Hon­ka­sa­lo. Sa­ka­ri on pu­hal­ta­nut hen­gen pääl­le Au­ra- gol­fiin, lait­ta­nut alul­le seu­rat ja ken­tät Rau­mal­la ja Uu­des­sa­kau­pun­gis­sa, toi­mi­nut gol­fin si­sä­pii­ris­sä eri toi­mi­kun­nis­sa liit­to­ta­sol­la lä­hes 50 vuot­ta, ol­lut pe­rus­ta­mas­sa gol­fin toi­min­nan­joh­ta­jien yh­dis­tys­tä, toi­mi­nut mo­nia vuo­sia nuor­ten maa­jouk­ku­e­val­men­ta­ja­na ja mat­ka jat­kuu edel­leen.

Kym­me­nen­nen ker­ran jär­jes­te­tys­sä, lop­puun­myy­dys­sä Sa­ta­kun­nan Ur­hei­lu­gaa­las­sa juh­li lä­hes 500 osa­not­ta­jaa Po­rin Cyg­na­euk­sen juh­la­pal­ve­lu­kes­kuk­ses­sa. Ti­lai­suu­den jär­jes­ti Lou­nais-Suo­men Lii­kun­ta ja Ur­hei­lu ry, kump­pa­nei­naan Po­rin ja Rau­man Ur­hei­lu­toi­mit­ta­jien ker­hot sekä Po­rin kau­pun­ki. Li­säk­si il­lan jär­jes­te­lyis­sä oli mu­ka­na usei­ta yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta.

Kaik­ki vuo­den 2023 gaa­las­sa pal­ki­tut:

Jo­ke­ri -pal­kin­to Tei­jo Köö­pik­kä, pa­ra­y­lei­sur­hei­lu

Har­ras­ta­mi­nen kou­lu­päi­vän yh­tey­des­sä Rau­man kau­pun­ki

Vuo­den Täh­ti­seu­ra Lii­kun­ta­seu­ra Pori ry

Vuo­den aka­te­mi­aur­hei­li­ja Ee­tu Hau­ta­nie­mi, pai­non­nos­to

Vuo­den nuo­ri ur­hei­li­ja Olaus Ali­nen, ame­rik­ka­lai­nen jal­ka­pal­lo

Maa­kun­nan ak­tii­vi­sin työ­paik­ka Vis­ma Amp­lio ja Vis­ma Real Es­ta­te

Sa­ta­kun­nan Ur­hei­lu­gaa­lan eri­kois­pal­kin­to Teu­vo Munk­ki, nuo­ri­so- ja lii­kun­ta­toi­men­joh­ta­ja Huit­ti­nen

Sa­ta­kun­ta­lai­nen lii­kut­ta­ja­kun­ta Eu­ra­jo­en kun­ta

Vuo­den lä­pi­mur­to Jut­ta Ran­ta­la, jal­ka­pal­lo

Ur­hei­lu­mark­ki­noin­ti­te­ko Sa­ta­kun­nan Kan­sa live

Vuo­den jouk­kue Na­ru­ke­rän mies­ten kul­ta­jouk­kue

Vuo­den ur­hei­lu­seu­ra Kan­kaan­pään seu­dun Leis­ku ry

Elä­mä­nu­ra Har­ri Sy­vä­sal­mi, jär­jes­tö­joh­ta­ja

Ur­hei­lu­kult­tuu­rin edis­tä­jä Vesa-Mat­ti Sa­vi­nen, Äs­sät-do­ku­ment­ti

Vuo­den ur­hei­lu­te­ko Pe­sä­kar­hut, nais­ten mes­ta­ri­jouk­kue

Vuo­den ur­hei­lu­vai­kut­ta­ja Sa­ka­ri Hon­ka­sa­lo, golf-vai­kut­ta­ja

Vuo­den val­men­ta­ja Tuo­mas Erk­ki­lä, jää­pal­lo

Sa­ta­kun­ta­lai­nen Ur­hei­lu-ura Tii­na Kor­ven­taus­ta o.s. Aro­nen, len­to­pal­lo

Sa­ta­kun­ta­lai­nen Ur­hei­lu-ura Tui­ja He­lan­der, ylei­sur­hei­lu

Vuo­den Ur­hei­li­ja Aman­da Ko­ta­ja, ylei­surh