Äs­sien kes­ki­viik­koi­nen ryös­tö­ret­kin Hel­sin­kiin koki Wa­ter­loon. Nou­su­kun­toi­nen HIFK ot­ti pis­teet puh­taal­la 3-0 voi­tol­la. Tämä oli vas­ta kol­mas tap­pio po­ri­lai­sel­le vii­mei­seen kym­me­nen ot­te­luun. Luk­ko peli Ou­lus­sa oli kään­tei­nen mo­niin ai­kai­sem­piin pe­lei­hin näh­den. Hy­vän avau­se­rän jäl­keen ote hii­pui ja Kär­pät tuli ta­kaa ja ot­ti 3-2 voi­ton.

Äs­sien esi­tys on pa­ran­tu­nut koko ajan. Hel­sin­gin peli rat­ke­si kah­teen pi­ka­maa­liin avau­se­räs­sä. Po­ri­lai­set ei­vät saa­neet koko ai­ka­na sel­lais­ta vi­ret­tä kuin ai­em­mis­sa ot­te­luis­sa sar­jan kär­ki­jouk­ku­ei­ta vas­taan. HIFK on nyt kuin uu­des­ti syn­ty­nyt, sit­ten sur­ke­an alun jäl­keen. Vuo­den vaih­tu­es­sa jouk­ku­een ot­teet ovat ko­hen­tu­neet odo­te­tul­le ta­sol­le. Yk­si lau­kai­se­va te­ki­jä on ol­lut Kris­ti­an Ve­sa­lai­sen pa­luu. Hän te­kee maa­le­ja liu­ku­hih­nal­ta ja on saa­nut ket­jun­sa muut ka­ve­rit Ii­ro Pa­ka­ri­sen ja Juha Jääs­kän huip­pu­vi­ree­seen.

HIFK on kym­me­nen ot­te­lun kun­to­pun­ta­ris­sa Lii­gan yk­kö­nen, jo­ten huo­nol­le jouk­ku­eel­le ei Äs­sät hä­vin­nyt. Äs­sil­lä on kaik­ki sau­mat kuu­den par­haan jouk­koon eli suo­raan pu­do­tus­pe­li­paik­kaan. Sii­tä ker­too muun mu­as­sa se, et­tä jouk­kue on voit­ta­nut kah­des­ti ni­mi­vah­van Kär­pät ja Lu­kon jat­ko­a­joil­la sekä Il­vek­sen, Tap­pa­ran ja TPS:n. Kaik­ki kuu­lu­vat mes­ta­ri­suo­sik­kei­hin. Nii­hin kuu­luu sur­ke­as­ta alus­ta huo­li­mat­ta myös HIFK.

Äs­sien koh­dal­la on ih­me­tel­ty sitä, et­tä mai­ni­oon vi­ree­seen jouk­ku­een piis­kan­nut pää­val­men­ta­ja Kar­ri Ki­vien ko­men­nus jää tä­hän kau­teen. Hän­hän val­men­si Äs­sät mes­ta­rik­si 2013 ja on osoit­ta­nut ku­lu­val­la kau­del­la ky­kyn­sä piis­ka­ta jouk­ku­een­sa huip­pu­vi­ree­seen. Äs­sät ei ole ma­te­ri­aa­lil­taan lii­gan ta­sok­kain, mut­ta se on tais­te­le­vin. Kai­ken li­säk­si jouk­kue on saa­nut ta­kai­sin pe­lil­li­sen iden­ti­teet­tin­sä, po­ri­lai­sen hul­luu­den sen po­si­tii­vi­sim­mas­sa muo­dos­sa.

Luk­ko on joh­ta­nut Lii­gaa pit­kään. Kär­ki­jouk­ku­een paik­ka on ras­kas, kos­ka jo­kai­nen vas­tus­ta­ja saa li­sä­la­tauk­sen, kun se yrit­tää vie­dä sar­ja­joh­ta­jan pää­na­han. Kai­ken li­säk­si Lu­kon haas­ta­jat pa­ran­ta­vat esi­tys­tään. Eh­kä eni­ten on pa­ran­ta­nut Tap­pa­ra. Vii­mek­si se voit­ti Pe­li­can­sin puh­taas­ti 5-0 ja esit­ti lois­ta­va jää­kiek­koa. Kär­pät ei ole saa­nut pa­ras­taan ir­ti vie­lä. Jouk­kue kyl­lä nap­sii pis­tei­tä, mut­ta tie­tyn­lai­nen ren­tous pe­laa­mi­ses­ta puut­tuu. Ylei­ses­ti pu­hu­taan sii­tä, mi­ten ou­lu­lai­set pe­laa­vat kuin kä­si­jar­ru pääl­lä. En­tä kun kä­si­jar­ru hel­lit­tää? Lii­gan ni­mi­vah­vim­mal­la ni­mi­ryh­mäl­lä on mah­dol­li­suus mi­hin vain. Sen voit­to Lu­kas­ta­kin osoit­ti.

Lu­kon sar­ja­joh­to on si­kä­li har­haan­joh­ta­va, et­tä tam­pe­re­lais­jouk­ku­eet Tap­pa­ra ja Il­ves ovat Lu­kon ta­ka­na pe­räk­käin, mut­ta nel­jä pe­liä vä­hem­män pe­lan­nei­na. Pis­te­kes­ki­ar­vol­la mi­ta­ten Tap­pa­ra on Lu­kon edel­lä. Jo täs­sä vai­hees­sa on sel­vää, et­tei Lii­gas­sa ole suur­ta mes­ta­ri­suo­sik­kia. Luk­ko pe­laa kyl­lä voit­ta­vaa jää­kiek­koa ja sen ta­sai­suus on sar­jan pa­ras­ta, mut­ta kun pe­la­taan pu­do­tus­pe­le­jä, päi­vän kun­to rat­kai­see.

Lu­kon rat­kai­su­pe­laa­ja ylit­se mui­den on ve­nä­läis­maa­li­vah­ti Art­jom Za­gi­du­lin. Hän nou­see yleen­sä sil­loin esiin, kun Lu­kol­la on vai­ke­aa puo­lus­taa omaan maa­li­aan. Hyök­käys­pääs­sä An­rei Ha­ku­li­sen ja Se­bas­ti­an Re­von rin­nal­le ovat nous­seet ul­ko­maa­lais­vah­vis­tuk­set Josh Kest­ner ja Gab­riel Fon­tai­ne. Jäl­kim­mäi­nen pa­ran­taa koko ajan ja esi­tys­tään.

Lii­gas­sa tais­tel­laan nyt ve­ri­ses­ti jo­kai­ses­ta pai­kas­ta eli sar­ja­joh­dos­ta, suo­ras­ta pu­do­tus­pe­li­pai­kas­ta ja kym­me­nen jouk­koon pää­sys­tä. Sar­ja ei ole vuo­si­kau­siin ol­lut näin ta­sai­nen ja jän­ni­tyk­sen täy­tei­nen.