Äs­sät on teh­nyt usei­ta so­pi­muk­sia nuor­ten pe­laa­jien­sa kans­sa. Uu­det so­pi­mus­pe­laa­jat ovat maa­li­vah­ti Pyry Lam­mi, puo­lus­ta­jat Las­se Bo­e­lius, Ee­me­li Hei­ni­lä, Ma­xim Saa­ri­mä­ki sekä Joo­na Kar­vo­nen ja hyök­kää­jät Lau­ri Es­ko­la, Ras­mus Kä­mä­räi­nen ja Mis­ka He­le­nius.

Maa­li­vah­ti Pyry Lam­mi (U20 har­joi­tus­ryh­mä) jat­kaa Äs­sis­sä kol­mi­vuo­ti­sel­la so­pi­muk­sel­la. 16-vuo­ti­as Lam­mi pe­la­si vii­me kau­del­la Äs­sien U18 jouk­ku­ees­sa ja oli saa­vut­ta­mas­sa U16 maa­jouk­ku­ees­sa nuor­ten olym­pi­ap­rons­sia.

– Pyry on ikä­luok­kan­sa kär­ki­maa­li­vah­ti koko maas­sa ja kuu­luu maa­jouk­ku­een va­ki­o­ka­lus­toon. Hän on po­ri­lai­nen maa­li­vah­ti­lah­jak­kuus, Äs­sien ur­hei­lu­joh­ta­ja Jan­ne Vuo­ri­nen kom­men­toi

U20 Suo­men mes­ta­rei­hin lu­keu­tu­va Las­se Bo­e­lius (Lii­ga-jouk­ku­een har­joi­tus­ryh­mä) jat­kaa Äs­sis­sä kol­mi­vuo­ti­sel­la so­pi­muk­sel­la. 17-vuo­ti­as puo­lus­ta­ja pe­la­si pu­do­tus­pe­leis­sä 15 ot­te­lua te­hoin 2+5 =7 ja hä­net näh­tiin kau­den ai­ka­na myös U17 maa­jouk­ku­ees­sa.

– Las­se on ikä­luok­kan­sa kär­ki­pak­ke­ja ja kuu­luu maa­jouk­ku­een ydin­ryh­mään. Hän on kie­kol­li­ses­ti lah­ja­kas po­ri­lai­nen tu­le­vai­suu­den pak­ki.

Niin ikään tuo­rei­siin Suo­men mes­ta­rei­hin lu­keu­tu­va Ee­me­li Hei­ni­lä (Lii­ga-jouk­ku­een har­joi­tus­ryh­mä) jat­kaa Äs­sis­sä 2+1 mal­li­sel­la so­pi­muk­sel­la. 18-vuo­ti­as puo­lus­ta­ja pe­la­si pu­do­tus­pe­leis­sä 15 ot­te­lua te­hoin 0+1.

– Ee­me­li on jä­mäk­kä pak­ki, joka hoi­taa oman ruu­tun­sa vah­val­la po­ri­lai­sel­la asen­teel­la.

Ma­xim Saa­ri­mä­ki (U20 har­joi­tus­ryh­mä) jat­kaa Äs­sis­sä kol­mi­vuo­ti­sel­la so­pi­muk­sel­la. 16-vuo­ti­as puo­lus­ta­ja pe­la­si vii­me kau­del­la U16 SM-sar­jas­sa 31 ot­te­lua te­hoin 8+26 =34 ja hä­net näh­tiin myös U16 maa­jouk­ku­ees­sa.

– Ma­xim on nous­sut U16 maa­jouk­ku­e­rin­kiin. Hän on tu­le­vai­suu­den po­ri­lai­nen luon­ne­pe­laa­ja.

U20 mes­ta­ruus­jouk­ku­ees­sa pak­ki­pa­ri­na pe­lan­neet Joo­na Kar­vo­nen ja Las­se Bo­e­lius jat­ka­vat Äs­sis­sä.

Myös U20 Suo­men mes­ta­rei­hin lu­keu­tu­va Joo­na Kar­vo­nen (U20 har­joi­tus­ryh­mä) jat­kaa Äs­sis­sä yk­si­vuo­ti­sel­la so­pi­muk­sel­la. 18-vuo­ti­as puo­lus­ta­ja pe­la­si U20 SM-sar­jaa run­ko­sar­jas­sa 38 ot­te­lua te­hoin 8+7 =15 sekä pu­do­tus­pe­leis­sä 15 ot­te­lua lu­ke­min 1+5 =6.

– Joo­na kuu­lui U20 mes­ta­ruus­jouk­ku­een run­ko­pe­laa­jiin, Vuo­ri­nen kom­men­toi.

Lau­ri Es­ko­la jat­kaa Äs­sis­sä 2+1 mal­li­sel­la so­pi­muk­sel­la. U20 Suo­men mes­ta­ruu­den voit­ta­nut Lau­ri Es­ko­la (Lii­ga-jouk­ku­een har­joi­tus­ryh­mä) jat­kaa Äs­sis­sä 2+1 mal­li­sel­la so­pi­muk­sel­la. 19-vuo­ti­as hyök­kää­jä pe­la­si U20 SM-sar­jas­sa run­ko­sar­jas­sa 40 ot­te­lua te­hoin 12+23 =35 ja pu­do­tus­pe­leis­sä 13 ot­te­lua te­hoin 1+5 =6. Li­säk­si Es­ko­la pe­la­si kau­den ai­ka­na myös U19 maa­jouk­ku­ees­sa.

– Lau­ri on liu­kas­liik­kei­nen ja pe­li­tai­ta­va pe­laa­ja, Jan­ne Vuo­ri­nen luon­neh­tii.

Or­ga­ni­saa­ti­on ul­ko­puo­lel­ta Äs­siin saa­puu Ras­mus Kä­mä­räi­nen (U20 jouk­ku­een har­joi­tus­ryh­mä) kak­si­vuo­ti­sel­la so­pi­muk­sel­la. 16-vuo­ti­as hyök­kää­jä pe­la­si vii­me kau­del­la Jo­ke­rien U18 sekä U20 jouk­ku­eis­sa. U18 SM-sar­jas­sa hyök­kää­jä pe­la­si 20 ot­te­lua te­hoin 10+12 =22.

Pu­do­tus­pe­leis­sä Kä­mä­räi­nen pe­la­si 7 ot­te­lua te­hoin 0+2 ja oli Jo­ke­rien mu­ka­na saa­vut­ta­mas­sa U18 Suo­men mes­ta­ruut­ta. Li­säk­si hyök­kää­jä pe­la­si kau­den ai­ka­na U17 maa­jouk­ku­ees­sa.

– Ras­mus on maa­li­näl­käi­nen vah­va luis­te­li­ja, joka on kuu­lu­nut ikä­luok­kan­sa maa­jouk­ku­een kär­ki­pe­laa­jiin.

Mis­ka He­le­nius (U20 har­joi­tus­ryh­mä) jat­kaa Äs­sis­sä kol­mi­vuo­ti­sel­la so­pi­muk­sel­la. Tä­nään 16 vuot­ta täyt­tä­vä hyök­kää­jä pe­la­si U16 SM-sar­jas­sa 29 ot­te­lua 23+32 =55 ja hä­net näh­tiin myös U16 maa­jouk­ku­ees­sa.

– Mis­ka on tai­ta­va pe­laa­ja, jol­la on kaik­ki edel­ly­tyk­set hy­vään tu­le­vai­suu­teen, Äs­sien ur­hei­lu­joh­ta­ja Jan­ne Vuo­ri­nen ker­toi.

Uu­sien so­pi­mus­ten li­säk­si seu­raa­vil­la U20 Suo­men Mes­ta­reil­la on lii­ga-so­pi­mus:

To­pi­as Ro­vio, 2025

Topi Vuo­ri, 2025 (op­tio 2026)

Rami Määt­tä, 2026

Fee­tu Knih­ti ,2026

Pat­rik Ju­ho­la, 2026

Ot­so Yli­ta­lo, 2025 (op­tio 2026)

Len­ni Hä­mee­na­ho, 2025

Nes­tor Noi­va, 2025 (op­tio 2026)

– Oheis­ten so­pi­mus­pe­laa­jien li­säk­si meil­lä on U20 jouk­ku­een har­joi­tus­rin­gis­sä mui­ta­kin pe­laa­jia, joil­la on hy­vät mah­dol­li­suu­det kas­vaa Lii­ga-pe­laa­jik­si Po­ris­sa, Jan­ne Vuo­ri­nen muis­tut­taa.

U20 jouk­ku­een har­joi­tus­ryh­mä jul­kais­taan maa­nan­tai­na 29.4. kun jouk­ku­een har­joi­tuk­set al­ka­vat.

– Suo­men mes­ta­ruu­den jäl­keen jouk­kue nuo­re­nee ja ka­sas­sa on mie­len­kiin­toi­nen lah­jak­kai­den pe­laa­jien ryh­mä, Jan­ne Vuo­ri­nen ker­too.