Pau­li Uu­si-Kil­po­nen

Äs­sien peli ke­hit­tyy ot­te­lu ot­te­lul­ta. Se ei vält­tä­mät­tä mer­kit­se sitä, et­tä jouk­kue do­mi­noi­si ta­pah­tu­mia ken­täl­lä.

Ke­hi­tys­tä on ta­pah­tu­nut ni­me­no­saan sii­nä, et­tä po­ri­lais­jouk­kue te­kee voit­ta­via asi­ois­ta ken­täl­lä, vaik­ka oli­si­kin ala­kyn­nes­sä.

Rau­man Luk­ko aloit­ti vai­sus­ti maa­ot­te­lu­tau­on jäl­keen. On vai­kea us­koa, et­tä kul­ta­ky­pä­rä An­rei Ha­ku­li­sen sai­raus­lo­ma oli yk­sin syy­nä 4-2 tap­pi­oon HIFK:ta vas­taan.

Tyy­pil­lis­tä tä­män päi­vän Äs­siä näh­tiin kes­ki­viik­ko­na Jy­väs­ky­läs­sä, kun po­ri­lai­set ot­ti­vat jo kol­man­nen voi­ton pe­räk­käin. Lu­ke­mat vie­rais­sa Jyp­piä vas­taan oli 1-3.

JyP piti kiek­koa ja hal­lit­si ti­lan­tei­ta, mut­ta Äs­sät teki kak­si en­sim­mäis­tä maa­lia. Nyt ei hä­täil­ty, ei­kä mai­laa ru­tis­tet­tu. Kiek­koa siir­ret­tiin no­pe­as­ti, tar­kas­ti ja lau­kaus läh­ti koh­ti maa­lia, kun kiek­ko kau­den alus­sa suun­tau­tui lii­an usein maa­lin ohi.

En­sin is­ki De­rek Ba­rach Ian Mccos­he­nin hy­väs­tä pas­sis­ta ja Nik­las Ma­tin­pa­lo teki 2-0 voit­to­maa­lin am­pu­mal­la omien sa­no­jen­sa mu­kaan sil­mät kiin­ni maa­lia päin. Kol­mas teh­tiin tyh­jiin.

Äs­sien san­ka­ri oli maa­li­vah­ti Nik­las Ru­bin. Hän tor­jui 37 ker­taa. Äs­sät ei kui­ten­kaan ol­lut vain maa­li­vah­tin­sa va­ras­sa. Po­ri­lai­set puo­lus­ti­vat uh­rau­tu­vai­ses­ti, blok­ka­si­vat kiek­ko­ja ja sii­vo­si­vat maa­li­ne­dus­taa.

Kol­mas voit­to put­keen vah­vis­taa il­man muu­ta po­ri­lais­ten it­se­luot­ta­mus­ta ja tuo tar­vit­ta­vaa roh­keut­ta ja ren­tout­ta ot­tei­siin. Eri­no­mais­ta oli se­kin, et­tä yli­voi­mis­sa kiek­koa ky­et­tiin siir­tä­mään rau­hal­li­ses­ti ja ha­ke­maan te­ko­paik­ko­ja.

Si­sään vien­nit­kään ei­vät enää tuot­ta­neet vai­keuk­sia ku­ten kau­den alus­sa.

Lau­an­tai­na Äs­sien vie­raak­si saa­puu Tap­pa­ra. Haas­te on kova, mut­ta pi­tää muis­taa, et­tä Iso­mä­en hal­lis­ta on hy­vää vauh­tia kas­va­mas­sa vie­rail­le to­del­la vai­kea paik­ka, kun ko­tiy­lei­sö kan­nus­taa omi­aan hur­mok­sel­li­ses­ti.

Luk­ko pe­la­si hy­vin eri ta­val­la Hel­sin­gis­sä IFK:ta vas­taan kuin kau­den ai­kai­sem­mis­sa ot­te­luis­sa ihan al­ku­pe­le­jä lu­kuun ot­ta­mat­ta. Omal­la puo­lus­tu­sa­lu­eel­la teh­tiin pa­ho­ja merk­kaus­vir­hei­tä. Lu­kol­le omi­nai­nen no­pea kie­kon siir­te­ly oli nyt jää­nyt Ka­na­lin par­taal­le.

Jouk­ku­ees­ta puut­tui kul­ta­ky­pä­rä An­rei Ha­ku­li­nen. Lu­kol­la on kui­ten­kin sik­si laa­ja ja ta­so­kas ma­te­ri­aa­li, et­tei edes te­ho­mie­hen puut­tu­mi­nen saa vai­kut­taa ku­ten nyt Hel­sin­gis­sä näyt­ti.

Kie­kon hal­lin­ta meni pe­lis­sä ta­san. To­tuu­den ni­mes­sä on kui­ten­kin sa­not­ta­va, et­tä HIFK an­sait­si täy­sin voit­ton­sa. Se oli pal­jon tii­viim­pi jouk­kue ja loi vaa­ral­li­sia ti­lan­tei­ta.

Il­man maa­li­vah­ti Ar­tem Za­gi­du­li­nin hy­viä tor­jun­to­ja voit­to­nu­me­rot oli­si­vat voi­neet ol­la hel­sin­ki­läi­sil­le vie­lä­kin mai­re­am­mat.

Toki pi­tää muis­taa, et­tä lä­hes pa­rin vii­kon tau­on jäl­keen ei ai­na ole help­po aloit­taa. Vi­ri­tys voi men­nä yli tai jää­dä puo­li­tie­hen, ku­ten nyt Lu­kol­la.

Äs­sien Kar­ri Kivi to­te­si­kin, et­tä tau­on jäl­keen pa­luu pe­lei­hin voi ol­la jos­kus vai­ke­aa.

Hä­nen mu­kaan­sa eri­kois­ti­lan­teet ja maa­li­vah­ti oli­vat kes­ki­viik­ko­na voi­ton avai­mia.

JyP sat­sa­si tä­hän kau­teen pal­jon ai­na mai­nei­kas­ta mes­ta­ri­val­men­ta­jaa Juk­ka Rau­ta­kor­pea myö­ten. Odo­tuk­set ovat kor­ke­al­la Jy­väs­ky­läs­sä. Jouk­kue ma­jai­lee kui­ten­kin toi­sek­si vii­mei­se­nä ja pe­li­ään ko­hen­ta­nut Sai­Pa hen­git­tää nis­kaan pis­teen pääs­sä.

Toki jouk­kue elää ra­ken­nus­vai­het­ta ja seu­ran joh­to sa­noo pro­jek­tin ole­van vas­ta al­ku­met­reil­lä. Lii­ga on kui­ten­kin sar­ja, jo­hon läh­de­tään me­nes­ty­mään ei­kä vain ke­hit­ty­mään.

Ylei­sö ää­nes­tää hel­pos­ti ja­loil­laan ja spon­so­rit ovat ai­kai­sem­paa pal­jon enem­män kiin­nos­tu­nei­ta sii­tä, et­tä mak­set­tu nä­ky­vyys te­kee hy­vää brän­dil­le.

Koko al­ku­kau­den räm­pi­nyt HIFK osoit­taa pi­ris­ty­mi­sen merk­ke­jä. Voit­to Lu­kos­ta ja te­ho­jen löy­ty­mi­nen, ker­to­vat sii­tä sel­vää kiel­tään.

Vaa­san Spor­tia on ar­vos­tel­tu sii­tä, et­tä se on ikään kuin heit­tä­nyt hans­kat tis­kiin ja pe­lai­lee vain vält­tääk­seen jum­bo­ti­lan. Hal­lia on kun­nos­tet­tu, or­ga­ni­saa­tio kun­nos­sa, mut­ta pe­lil­li­nen me­nes­tys kier­tää Vaa­saa.

Vaik­ka nyt ir­to­si­kin voit­to Pe­li­can­sis­ta, niin pal­jon ei ole täl­lä kau­del­la­kaan odo­tet­ta­vis­sa.