Pau­li Uu­si-Kil­po­nen

Mo­lem­mat sa­ta­kun­ta­lais­jouk­ku­eet, Äs­sät ja Luk­ko, kär­si­vät kes­ki­vii­kon kier­rok­sil­la tap­pi­ot. Äs­sät pe­la­si ää­rim­mäi­sen ta­sai­ses­ti huip­pu­kun­tois­ta Pe­li­can­sia vas­taan. Jouk­ku­een il­me oli 1-3 tap­pi­os­ta huo­li­mat­ta hyvä.

Lu­kos­ta ei voi sa­noa sa­maa. Jouk­kue hä­vi­si nyt kol­man­nen pe­lin nel­jään ot­te­luun. Kär­pät vei Äi­jän­suol­ta pis­teet 1-2 voi­tol­la. Eni­ten rau­ma­lais­ten ot­teis­ta pis­ti sil­mään se, et­tä ta­va­no­mai­nen präs­si­pe­li vas­tus­ta­jan pää­dys­sä ei nyt toi­mi­nut.

Eten­kin en­sim­mäi­ses­sä eräs­sä Luk­ko oli pa­has­ti jy­rän al­la. Rau­ma­lais­ten ote pa­ra­ni lop­pua koh­ti, mut­ta ta­va­no­mai­nen tark­kuus syö­töis­sä ja ra­kas liik­ku­mi­nen ei­vät ol­leet sel­lai­sia kuin en­nen maa­ot­te­lu­tau­koa.

Äs­sien peli-il­me oli kes­ki­viik­ko­na Po­ris­sa hyvä. Kak­si her­paan­tu­mis­ta oman maa­lin edes­sä riit­ti. En­si­kin vas­tus­ta­ja pääs­tet­tiin ta­soit­ta­maan peli 1-1:een ai­van lii­an hel­pos­ti yli­voi­mal­la ja 1-2 voit­to­maa­lis­sa. Maa­li­vah­dis­ta pom­pan­nut­ta kiek­koa ei saa­tu put­sat­tua, ei­kä pe­lat­tua vas­tus­ta­jan mai­laan pois.

Pe­lis­sä tuli pal­jon yli­voi­mia mo­lem­mil­le jouk­ku­eil­le. Äs­sät toi koh­ta­lai­sen hy­vin kiek­koa vas­tus­ta­jan puo­lus­tu­sa­lu­eel­le, mut­ta nyt ei hy­vis­tä­kään pai­kois­ta saa­tu kiek­koa si­sään.

Vas­taa­vas­ti ali­voi­mis­sa Äs­sät pe­la­si hy­vin, jos­kin tuo yk­si suo­ra­hyök­käys­maa­li tuli tur­han hel­pos­ti, kun puo­lus­ta­jat ot­ti­vat ti­lan­teen löy­säs­ti.

Yk­si­löis­tä voi­si mai­ni­ta muun mu­as­sa Jes­se Jo­en­suun. Hän tais­te­li rai­vok­kaas­ti ja tak­la­si. Ot­teis­sa oli kui­ten­kin vah­vas­ti yli­pe­laa­mi­sen ma­kua. Vä­lil­lä hän ryn­täi­si ti­lan­tei­siin sel­väs­ti myö­häs­sä ja tak­lauk­set­kin jäi­vät puo­li­tie­hen.

Ou­toa pe­laa­mis­ta ko­ke­neel­ta pe­li­mie­hel­tä. Il­mei­ses­ti Jes­se ha­lu­si vi­rit­tää jouk­ku­et­ta tais­te­luun esi­mer­kil­lään. Nyt se kui­ten­kin meni pa­has­ti yli.

Huip­pu­vi­reis­ten jouk­ku­ei­den voit­ta­mi­seen vaa­di­taan Äs­sil­tä täy­del­lis­tä on­nis­tu­mis­ta. Ei­kä voi ol­la niin, et­tä Len­ni Hä­mee­na­hon kal­tai­set nuo­ru­kai­set jou­tu­vat lii­an suu­reen tu­los­vas­tuu­seen.

Esi­mer­kik­si Jan-Mi­ka­el Jär­vi­nen ra­ken­taa pe­liä hy­vin ja tuon kiek­koa ylös, mut­ta lau­kauk­set jää­vät to­del­la vä­hiin ot­te­lus­ta ot­te­luun. Niin Tap­pa­ran pai­das­sa kuin ul­ko­mail­la­kin hän oli joka kau­si te­ho­kas.

Nyt tu­los­ta tu­lee har­vak­sel­taan. Kes­ki­viik­ko­na tuli sen­tään syöt­tö­pis­te Roo­pe Ta­la­jan avaus­maa­liin.

Lu­kon koh­dal­la on pak­ko ky­syä, et­tä vai­kut­taa­ko jouk­ku­een te­hok­kaim­man pe­laa­jan An­rei Ha­ku­li­sen pois­sa­o­lo niin pal­jon, et­tä maa­ot­te­lu­tau­on jäl­keen on näh­ty ha­pa­roi­va Luk­ko ja kol­me tap­pi­o­ta nel­jään pe­liin.

Ha­ku­li­nen joh­ti Lii­gan pis­te­pörs­siä ja oli lä­hes pe­lis­sä kuin pe­lis­sä ken­tän hah­mo. Hän toi kiek­koa ylös, an­toi nap­pi­syöt­tö­jä ja ky­ke­ni myös it­se rat­kai­sui­hin.

Lu­kol­la on tu­li­voi­maa ja laa­tua laa­jas­sa pe­laa­ja­rin­gis­sä. Tämä so­tii sitä vas­taan, et­tä Ha­ku­li­sen louk­kaan­tu­mi­nen maa­ot­te­lus­sa oli­si pe­lin tök­ki­mi­sen syy.

Eh­kä kyse on hen­ki­ses­tä puo­les­ta. Kun peli ei muu­ten­kaan läh­te­nyt maa­ot­te­lu­tau­on jäl­keen niin kuin pe­laa­jat odot­ti­vat, niin pie­net­kin muu­tok­set ku­ten Ha­ku­li­sen pois­sa­o­lo vai­kut­ta­vat. Mene ja tie­dä.

Lu­kon val­men­ta­ja Mar­ko Vir­ta­nen tun­nus­ti suo­raan Kärp­pä-pe­lin jäl­keen, et­tä avau­se­rä oli heil­tä kau­den hei­koin. Tä­hän on help­po yh­tyä. Toki jat­kos­sa ote ko­he­ni, mut­ta ei sii­hen mal­lin kuin on ai­em­min näh­ty.

Luk­ko pe­la­si en­nen maa­ot­te­lu­tau­koa tii­vis­tä ja no­pe­aa kie­kol­lis­ta pe­liä ja puo­lus­ti ää­rim­mäi­sen tar­kas­ti. Nyt ei kum­pi­kaan asia toi­mi ku­ten en­nen.

Kiin­nos­ta­vaa näh­dä, mitä ta­pah­tuu tä­nään tors­tai­na, kun Luk­ko koh­taa Tap­pa­raan.

Jos pis­tei­tä ei tule ja esi­tys py­syy kes­ki­viik­koi­sen ta­sol­la, on Rau­mal­la pie­nen krii­si­pa­la­ve­rin paik­ka.

Toki pi­tää muis­taa, et­tei sel­lais­ta jouk­ku­et­ta sar­jas­sa ole­kaan, joka ve­tää sar­jan läpi ta­sai­sel­la esi­tyk­sel­lä ja ot­taa pis­tei­tä Lu­kon ta­paan.

Esi­mer­kik­si HIFK aloit­ti to­del­la hei­kos­ti ja oli jopa toi­sek­si vii­mei­se­nä sar­jas­sa. Sen jäl­keen hel­sin­ki­läis­ten pe­li­o­te on jat­ku­vas­ti tii­vis­ty­nyt. Pis­tei­tä ker­tyy nyt lä­hes kah­den kes­ki­ar­vol­la.

Sa­maa voi sa­noa Kär­pis­tä. Peli oli hy­vää jo en­nen Lu­kon voit­ta­mis­ta, vaik­ka tur­piin tu­li­kin, muun mu­as­sa Sai­Pal­ta.

Tap­pa­ra on jouk­kue, joka pe­laa lä­hes joka kau­si nou­su­joh­tei­ses­ti. Jou­lun jäl­keen al­kaa sit­ten ki­ri­vaih­de, jol­la var­mis­te­taan hyvä ase­ma pu­do­tus­pe­lei­hin.

Eni­ten his­si­lii­ket­tä te­kee HPK. Suu­rin syy on toki se, et­tä jouk­ku­eel­ta on en­sim­mäi­sen 14 pe­lin jäl­keen pu­don­nut ri­veis­tä tois­ta­kym­men­tä pe­laa­jaa. Koko ajan on vä­hin­tään ken­täl­li­sen ver­ran pois va­ki­o­mie­hiä.

Pää­val­men­ta­ja Jar­no Pik­ka­rai­nen on jou­tu­nut pe­lat­tu­maan Mi­ka­el Jo­lya ja Steve Mo­se­sia ai­van lii­an pal­jon. Kiek­ko­tai­te­li­jat ovat puh­ki ja ka­dot­ta­neet sa­mal­la par­haan te­hon­sa. Myös Juu­so Hie­tas­ta jou­du­taan yli­kuor­mit­ta­maan. Hän pe­laa 24 mi­nuut­tia ot­te­lus­ta toi­seen.

Vii­mek­si HPK voit­ti Koo­Koon 5-4. Jouk­kue oli jy­rän al­la koko pe­lin. Tu­los to­dis­ti taas ker­ran, et­tä ai­na ei pe­liä su­ve­ree­ni­ses­ti hal­lit­se­va jouk­kue voi­ta.