Es­ko Kal­li­o­nie­mi / STT

TPS vei tär­ke­ät sar­ja­pis­teet 4–1-voi­tol­la, kun tur­ku­lais­jouk­kue ja Äs­sät ot­ti­vat yh­teen sun­nun­tai­na Po­ris­sa kah­den jää­kie­kon Lii­gan pu­do­tus­pe­li­pai­kas­ta kamp­pai­le­van jouk­ku­een koh­taa­mi­ses­sa.

Äs­sien on­gel­ma­na en­nen­kin ol­lut jää­hyi­ly hui­pen­tui Ee­mil Er­holt­zin pol­vi­tak­lauk­seen, jos­ta seu­ra­si ulo­sa­jo ja kah­den mie­hen ali­voi­ma. TPS:n Pet­rus Pal­mu läh­ti koh­ti pu­ku­suo­jaa, ei­kä oi­kea jal­ka kan­ta­nut ol­len­kaan ti­lan­teen jäl­keen.

Vil­ja­mi Mar­ja­lal­le kir­jat­tiin kak­si maa­lia ja yk­si syöt­tö­pis­te Äs­siä vas­taan. Muut on­nis­tu­jat oli­vat Ai­dan Du­das ja Kal­le Väi­sä­nen. Äs­sien ka­ven­nus­maa­lin is­ki Lee­vi Vii­ta­la.

– Läm­mit­tää kyl­lä miel­tä, tämä oli meil­le iso voit­to tä­hän koh­taan. Kä­vim­me Äs­siä pal­jon läpi ja on­nis­tuim­me pois­ta­maan hei­dän maa­li­paik­kan­sa, Mar­ja­la to­te­si.

– Olen ot­ta­nut pie­nen nap­sun eteen­päin omas­sa pe­laa­mi­ses­sa­ni.

Pu­do­tus­pe­li­paik­ko­jen ja­os­sa TPS ve­nyt­ti eron Äs­siin vii­teen pis­tee­seen ja on si­jal­la yh­dek­sän. Koo­Koo on po­ri­lai­sia pis­teen ver­ran edel­lä kym­me­nen­te­nä. Pe­lat­tu­ja ot­te­lu­ja Koo­Kool­la on yk­si enem­män.

– Toi­ses­sa eräs­sä tun­ne vei lii­kaa, ja me höl­möi­lim­me. Fik­sum­pi jouk­kue voit­ti. Het­kes­sä pi­tää elää ja no­pe­as­ti pa­lau­tel­la. Hom­mat ovat omis­sa kä­sis­säm­me, Äs­sien pää­val­men­ta­ja Jere Här­kä­lä ar­vi­oi.