Es­ko Kal­li­o­nie­mi / STT

Il­ves aloit­ti kes­ki­viik­ko­na uu­den kau­den Lii­gas­sa käy­tän­nös­sä ti­las­to­har­vi­nai­suu­del­la. Toi­ses­sa eräs­sä lau­kauk­set me­ni­vät Äs­sil­le 24–13 ja vas­taa­vas­ti tor­jun­nat kir­jat­tiin 5–15 ko­ti­jouk­kue en­sin mai­nit­tu­na.

Eri­koi­suus oli se tär­kein ti­las­to, sil­lä maa­lein 4–3 voit­ta­neen Il­vek­sen kol­me osu­maa var­mis­te­li­vat tam­pe­re­lai­sil­le koko ot­te­lun voit­toa.

– Pe­la­sim­me pit­kiä pät­kiä hy­vin, mut­ta muu­ta­ma ti­lan­ne kään­tyi vas­tus­ta­jal­le. Maa­lin hin­ta omis­sa oli täs­sä pe­lis­sä eh­kä vä­hän hal­pa, Äs­sien pää­val­men­ta­ja Jere Här­kä­lä miet­ti.

Äs­sien Ee­mil Er­holtz aloit­ti maa­lin­te­on vain 19 se­kun­nin jäl­keen.

– Aluk­si olim­me vä­hän jopa köy­sis­sä, mut­ta saim­me pe­lin juo­nes­ta kiin­ni. It­sel­tä­ni oli ihan hy­vää kah­den suun­nan pe­liä, ja te­hot ovat tie­tys­ti plus­saa heti alus­sa, Il­vek­sen Ou­la Pal­ve to­te­si.

Pal­ve saa­lis­ti myös syöt­tö­pis­teen, ei­kä se­kään ol­lut ai­van tyy­pil­li­sin suo­ri­tus. Jani Ny­man osui suo­raan aloi­tus­voi­ton jäl­keen.

– Sa­non ai­na sil­le, kuka kaa­rel­la on­kin, et­tä ole­pa he­reil­lä, kiek­ko voi tul­la tar­jol­le. Aloi­tan vä­hän kum­mal­li­sel­la ta­val­la, vaik­ka rys­tyl­lä nii­tä otan­kin, Pal­ve sa­noi.

Ot­te­lun alus­sa Äs­sät il­moit­ti jää­dyt­tä­vän­sä Pek­ka Rau­ta­kal­li­on ja Kari Mak­ko­sen pe­li­nu­me­rot ku­lu­van kau­den ai­ka­na.