Pau­li Uu­si-Kil­po­nen

Äs­sien ur­hei­lu­joh­ta­ja Jan­ne Vuo­ri­nen ei al­le­kir­joi­ta kaik­kia lii­gas­sa ta­pah­tu­via ja eh­do­tet­tu­ja uu­dis­tuk­sia. Eni­ten hän ih­met­te­lee vaa­ti­muk­sia lii­gan ja­ka­mi­ses­ta kah­teen 12 jouk­ku­een loh­koon.

– Sel­lai­set pu­heet, et­tä saa­tai­siin Suo­meen 24 jouk­ku­een am­mat­ti­lais­lii­ga, ei­vät kes­tä kriit­tis­tä tar­kas­te­lua, hän sa­noo.

Muun mu­as­sa mes­ta­ri­val­men­ta­ja Pek­ka Vir­ta esit­ti täl­lai­sen aja­tuk­sen Sa­ta­kun­nan Vii­kon haas­tat­te­lus­sa. Myös pe­laa­ja­yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Tee­mu Rams­tedt on aja­nut voi­mak­kaak­si lii­gan laa­jen­ta­mis­ta kah­den loh­kon am­mat­ti­lais­sar­jak­si.

Vuo­ri­nen pi­tää si­nän­sä hy­vä­nä, et­tä eri­lai­sia nä­ke­myk­siä suo­ma­lai­sen jää­kie­kon ke­hit­tä­mi­ses­tä tuo­daan esiin. Hän kui­ten­kin muis­tut­taa, et­tei re­a­li­teet­te­jä pidä si­vuut­taa.

– Kun nyt­kään ei rii­tä pe­laa­jia 16 jouk­ku­een sar­jaan, niin mitä jos tu­li­si vie­lä nel­jä jouk­ku­et­ta li­sää. It­se olen 14 jouk­ku­een lii­gan kan­nal­la. En­kä us­ko sii­hen, et­tä alem­pi loh­ko, B-lii­ga, kiin­nos­tai­si juu­ri enem­pää kuin Mes­tis nyt, Vuo­ri­nen las­kee.

Nel­jän jouk­ku­een li­sää­mi­nen lii­gaan mer­kit­si­si noin sa­taa pe­laa­jaa. Lii­gan laa­jen­tu­mi­sen puo­les­ta pu­hu­neet nä­ke­vät asi­an niin, et­tä tu­li­si sata uut­ta työ­paik­kaa am­mat­ti­lais­sar­jaan.

– Kuka mak­saa am­mat­ti­lai­si­na pe­laa­vil­le am­mat­ti­lai­sen pal­kat, jos ja kun ra­haa ei tule juu­ri ny­kyis­tä enem­pää, Vuo­ri­nen ky­syy.

Vuo­ri­sel­la on oma­koh­tai­sia ko­ke­muk­sia jää­kie­kon ta­lou­del­li­sis­ta reu­na­eh­dois­ta. Hän oli Es­poo Blu­e­sin or­ga­ni­saa­ti­os­sa, kun jouk­kue pe­la­si mi­ta­leis­ta ja seu­raa­val­la kau­del­la teki kon­kurs­sin. Nyt seu­ra pe­laa Kiek­ko-Es­poon ni­mel­lä lii­gaa en­si kau­del­la.

Ruot­sis­sa pää­sar­ja on ol­lut au­ki koko ajan ja seu­raa­va alem­pi taso Hoc­key­Al­ls­vens­kan toi­mii hy­vin. Pu­to­a­mi­nen ei ole muo­dos­tu­nut ka­tast­ro­fik­si ja nou­si­ja­kin on hal­lin­nut uu­den ti­lan­teen.

– Ruot­sin ja Suo­men kah­ta ylin­tä ta­soa ei voi ver­ra­ta kes­ke­nään. Me olem­me ihan eri ti­lan­tees­sa ta­lou­del­li­ses­ti ja ur­hei­lul­li­ses­ti, Vuo­ri­nen sa­noo.

Ruot­sis­sa toi­sek­si kor­keim­mal­la ta­sol­la pe­laa­vat seu­rat ve­tä­vät ylei­söä ku­ten Suo­men kes­ki­kas­tin jouk­ku­eet lii­gas­sa.

Vuo­ri­nen ei ota suo­raan kan­taa Suo­men lii­gan avaa­mi­seen. Hä­nen mu­kaan­sa kar­si­mi­nen kar­sin­taan jou­tu­mi­ses­ta (pla­you­tit) on kui­ten­kin tur­haa. Hän kan­nat­taa suo­raa kar­sin­taa lii­gas­sa vii­mei­sek­si jää­neen ja Mes­tik­sen voit­ta­jan vä­lil­lä.

Vuo­ri­nen ei us­ko lii­ga­jouk­ku­ei­den tois­tu­vaan vaih­tu­mi­seen.

– Jos nyt ver­taa Mes­tik­sen voit­ta­jaa IPK:ta ja lii­gan pe­rän­pi­tä­jää Sai­Paa, niin kyl­lä ta­so­e­ro on sel­väs­ti lap­peen­ran­ta­lais­ten hy­väk­si. Toki jää­kie­kos­sa on kaik­ki mah­dol­lis­ta.

Vuo­ri­sen sa­noo suo­raan, et­tä Suo­mes­sa lii­ga­jouk­ku­een pu­to­a­mis­ta voi luon­neh­tia ka­tast­ro­fik­si.

– Jos ei edes­sä ole kon­kurs­si, niin pit­kä kor­pi­va­el­lus sii­tä tu­lee. Jouk­kue tyh­je­nee pe­laa­jis­ta, yh­teis­työ­kump­pa­nit läh­te­vät ja ju­ni­o­ri­työ näi­vet­tyy.

Pu­to­a­mi­sen mah­dol­li­suus es­tää jat­kos­sa pe­laa­jien myyn­nit, kun pu­do­tus­pe­li­paik­ka on li­ven­nyt. Li­säk­si hän­tä­pään seu­ro­jen on ris­kil­lä­kin vah­vis­tet­ta­va jouk­ku­et­ta. Kun jo nyt nämä seu­rat te­ke­vät tap­pi­o­ta kau­des­ta toi­seen, niin mi­ten käy lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa.

Vuo­ri­nen ei al­le­kir­joi­ta kri­tiik­kiä, joka koh­dis­tuu sar­ja­muu­tok­siin. So­me­ko­hun ai­heut­ti muun mu­as­sa pu­do­tus­pe­lien muut­ta­mi­nen 12 jouk­ku­et­ta kos­ke­vak­si ai­em­man kym­me­nen si­jas­ta.

– Mi­nus­ta uu­dis­tus on hyvä. En­sin­nä­kin nel­jäs­tä suo­ras­ta pu­do­tus­pe­li­pai­kas­ta tu­lee en­tis­tä ko­vem­pi kisa. Se­kin on eri­no­mai­nen asia, et­tä si­joil­la 5-12 pe­la­taan pa­ras vii­des­tä. Se on ur­hei­lul­li­ses­ti pa­rem­pi kuin kah­des­ta voi­tos­ta jat­koon -mal­li.

Vuo­ri­sen kä­si­tyk­sen mu­kaan run­ko­sar­ja­pe­lien kiin­nos­tus ei suin­kaan vä­he­ne, vaan kas­vaa, kos­ka use­am­mal­la jouk­ku­eel­la on mah­dol­li­suus jat­kaa kaut­ta.

Äs­sät oli vii­me kau­del­la 11. run­ko­sar­jas­sa. Nyt pää­te­tyl­lä sys­tee­mil­lä po­ri­lais­ten kau­si oli­si jat­ku­nut.