STT

Suo­men jää­kie­kon mies­ten maa­jouk­ku­een val­men­nus on ni­men­nyt en­sim­mäi­set Lei­jo­nat hel­mi­kuus­sa 2025 pe­lat­ta­vaan nel­jän maan tur­nauk­seen, Four Na­ti­ons Face-Off -tur­nauk­seen.

Pää­val­men­ta­ja Ant­ti Pen­na­sen jouk­ku­ee­seen ni­met­tiin per­jan­tai­na Ca­ro­li­na Hur­ri­ca­ne­sin Se­bas­ti­an Aho, tuo­re Stan­ley Cup -mes­ta­ri­kap­tee­ni Alek­san­der Bar­kov, Dal­las Star­sin täh­ti­puo­lus­ta­jat Miro Heis­ka­nen ja Esa Lin­dell, Co­lo­ra­do Ava­lanc­hen Mik­ko Ran­ta­nen ja juu­ri ra­hak­kaan jat­ko­so­pi­muk­sen Nash­vil­le Pre­da­tor­sin kans­sa teh­nyt maa­li­vah­ti Juu­se Sa­ros.

Suo­men li­säk­si myös muut tur­nauk­sen maat Ruot­si, Ka­na­da ja Yh­dys­val­lat jul­kis­ta­vat en­sim­mäi­set kuu­si pe­laa­jaan­sa per­jan­tain ai­ka­na. Jouk­ku­eet täy­den­ty­vät mar­ras-jou­lu­kuus­sa.

– Vih­doin pääs­tään pe­laa­maan mui­den mai­den par­hai­ta pe­laa­jia vas­taan Suo­men par­haal­la jouk­ku­eel­la. Tu­lee hui­kea tur­naus, Ran­ta­nen en­na­koi tie­dot­tees­sa.

Tur­nauk­sen maa­jouk­ku­eet koo­taan NHL-jouk­ku­ei­den pe­laa­jis­ta. Kuu­den en­sim­mäi­sen va­li­tun li­säk­si NHL vi­li­see mui­ta­kin suo­ma­lai­sia huip­pu­pe­laa­jia, jo­ten Suo­mel­la on mah­dol­li­suus koo­ta ti­mant­ti­nen jouk­kue.

Huip­pu­tur­nauk­sen ot­te­lut pe­la­taan NHL-sään­nöil­lä Ka­na­dan Mont­re­a­lis­sa ja Yh­dys­val­tain Bos­to­nis­sa. Kaik­ki jouk­ku­eet pe­laa­vat al­ku­sar­jas­sa vas­tak­kain, min­kä jäl­keen kak­si pa­ras­ta pe­laa­vat lop­puot­te­lus­sa.