STT–AFP

Ku­lu­vas­ta vuo­des­ta on tu­los­sa to­den­nä­köi­ses­ti mit­taus­his­to­ri­an kuu­min, ker­too il­mas­ton­muu­tos­ta seu­raa­va EU:n Co­per­ni­cus-pal­ve­lu.

Ku­lu­nut kesä on ol­lut en­nä­tys­kuu­ma. Esi­mer­kik­si tä­män vuo­den elo­kuu oli mit­taus­his­to­ri­an kuu­min elo­kuu.

Ke­sän ai­ka­na hel­le­aal­lot, ää­rim­mäi­nen kui­vuus ja maas­to­pa­lot ko­et­te­li­vat usei­ta mai­ta, muun mu­as­sa Ete­lä-Eu­roop­paa. Es­pan­jas­sa ko­et­tiin ke­sän ai­ka­na pe­rä­ti nel­jä hel­le­aal­toa.

Kuu­muu­sen­nä­tyk­siä mi­tat­tiin myös In­ti­as­sa ja Ja­pa­nis­sa. Yh­dys­val­lois­sa Ari­zo­nan osa­val­ti­on pää­kau­pun­gis­sa Pho­e­ni­xis­sa läm­pö­ti­la nou­si yli 43 cel­siu­sas­tee­seen 18 päi­vä­nä pe­rä­jäl­keen.

Poik­keuk­sel­li­sen läm­min­tä on ol­lut myös ete­läi­sel­lä pal­lon­puo­lis­kol­la kes­kel­lä si­kä­läis­tä tal­vea. Ar­gen­tii­nan Bu­e­nos Ai­re­sis­sa läm­pö­ti­la nou­si elo­kuun en­sim­mäi­se­nä päi­vä­nä pe­rä­ti 30 cel­siu­sas­tee­seen. Myös Aust­ra­li­as­sa tal­vi oli mit­taus­his­to­ri­an läm­pi­min, min­kä pe­lä­tään en­na­koi­van pa­ho­ja maas­to­pa­lo­ja en­si ke­säk­si.

Il­ma­ke­hän li­säk­si myös mer­ten ve­det läm­pe­ni­vät tänä ke­sä­nä en­nä­tyk­sel­li­sen pal­jon.

YK:n pää­sih­tee­rin An­to­nio Gu­ter­re­sin mu­kaan "il­mas­ton lu­his­tu­mi­nen" on al­ka­nut. Hän muis­tut­taa, et­tä tut­ki­jat ovat jo pit­kään va­roit­ta­neet seu­rauk­sis­ta, jot­ka joh­tu­vat ih­mis­kun­nan riip­pu­vuu­des­ta fos­sii­li­sis­ta polt­to­ai­neis­ta.

– Il­mas­tom­me ro­mah­taa no­pe­am­min kuin eh­dim­me mu­kau­tua. Ää­rim­mäi­set sää­il­mi­öt is­ke­vät maa­pal­lon jo­kai­seen nurk­kaan, hän sa­noi.

YK:n mu­kaan il­mas­ton­muu­tos pa­hen­taa hel­le­aal­to­ja ja hei­ken­tää myös il­man­laa­tua muun mu­as­sa maas­to­pa­lois­ta le­vi­ä­vän sa­vun vuok­si.

– Hel­le­aal­lot hei­ken­tä­vät il­man­laa­tua ja vai­kut­ta­vat laa­jas­ti ih­mis­ten ter­vey­teen, eko­sys­tee­mei­hin, maan­vil­je­lyyn ja en­nen kaik­kea päi­vit­täi­siin elä­miim­me, YK:n alai­sen Maa­il­man il­ma­tie­teen jär­jes­tön WMO:n edus­ta­ja Pet­te­ri Taa­las sa­noi kan­na­no­tos­sa.

Hän muis­tut­ti, et­tei il­mas­ton­muu­tos­ta ja il­man­laa­tua voi­da erot­taa toi­sis­taan.

Esi­mer­kik­si vii­me ai­ko­jen maas­to­pa­lot Krei­kas­sa, Yh­dys­val­lois­sa ja Ka­na­das­sa ovat konk­reet­ti­nen osoi­tus sii­tä, mitä tu­le­vai­suu­des­sa on lu­vas­sa. Pa­lo­jen ai­heut­ta­ma savu hei­ken­si il­man­laa­tua dra­maat­ti­ses­ti New Yor­kin ja Atee­nan kal­tai­sis­sa suur­kau­pun­geis­sa.