STT

For­mu­la yk­kös­ten ai­na po­ri­naa nos­tat­ta­vat kul­jet­ta­ja­mark­ki­nat kie­hah­ti­vat kun­nol­la jo en­nen kau­den al­kua, kun Mer­ce­des-le­gen­da Le­wis Ha­mil­ton jä­ri­syt­ti ur­hei­lu­maa­il­maa il­moit­ta­mal­la siir­ty­vän­sä Fer­ra­ril­le en­si vuo­dek­si.

Mer­ce­dek­sel­lä en­si kau­dek­si avau­tu­van pai­kan täyt­tä­jäs­tä spe­ku­loi­daan, ja yk­si so­pas­sa pyö­ri­vis­tä ni­mis­tä on ku­kas muu kuin 42-vuo­ti­as Fer­nan­do Alon­so.

Es­pan­ja­lai­nen Alon­so lu­keu­tuu Ha­mil­to­nin ja Max Vers­tap­pe­nin kans­sa ny­kyi­sen F1-kul­jet­ta­jis­ton maa­il­man­mes­ta­rei­hin (2005, 2006). Tä­män kau­den jäl­keen hän on va­pail­la mark­ki­noil­la, sil­lä so­pi­mus As­ton Mar­ti­nin kans­sa um­peu­tuu. Ja vaik­ka Alon­so oli­si­kin voi­nut van­no­tel­la si­tou­tu­mis­taan As­to­niin, hän on sen si­jaan pul­put­ta­nut uran­sa par­hais­ta tu­lok­sis­ta kaut­ta edel­tä­vis­sä kun­to­tes­teis­sä ja sii­tä, et­tä on ai­noa maa­il­man­mes­ta­ri na­pat­ta­vak­si kau­del­la 2025.

Ei siis ih­me, et­tä Alon­so on Au­tos­por­tin mu­kaan ken­ties yk­kö­seh­do­kas Ha­mil­to­nin kor­vaa­jak­si Mer­ce­dek­sel­lä. Ti­lan­net­ta te­kee en­tis­tä her­kul­li­sem­mak­si se, et­tä ve­te­raa­nin ohel­la Mer­ce­des-hu­hu­myl­lys­sä pyö­rii toi­sen ko­ke­mu­sää­ri­pään vaih­to­eh­to: ju­ni­o­ri­luo­kis­sa hur­jaa jäl­keä teh­nyt Mer­ce­des-or­ga­ni­saa­ti­on su­per­lu­paus, "Ita­li­an Kimi" eli 17-vuo­ti­as And­rea Kimi An­to­nel­li.

Huhumylly yllätti nyt

Alon­so ker­too Au­tos­por­til­le pi­tä­vän­sä "neu­vot­te­lu­a­se­maan­sa" hy­vä­nä.

– Ti­lan­ne on osal­ta­ni mie­len­kiin­toi­nen, kos­ka mie­les­tä­ni olen hy­väs­sä neu­vot­te­lu­a­se­mas­sa. Ha­lu­an kui­ten­kin ajaa ai­na­kin pari (al­ka­van kau­den) ki­saa vai­vaa­mat­ta näil­lä asi­oil­la pää­tä­ni lii­kaa. Täs­tä tu­lee pi­sin kau­si F1:ssä (24 ki­saa), ja ha­lu­an ol­la ener­gi­nen vie­lä kau­den lo­pul­la­kin. Kes­kit­ty­mi­nen on nyt sii­nä, ei niin­kään en­si vuo­des­sa, Alon­so pyö­rit­te­li F1-tes­tien päät­ty­es­sä Bah­rai­nis­sa.

Alon­so on ker­to­nut, et­tä sai tie­tää har­joi­tus­kii­rei­den ta­kia pit­kä­ai­kai­sen kil­pa­kump­pa­nin Ha­mil­to­nin ko­hu­siir­ros­ta vas­ta päi­vä il­moi­tuk­sen jäl­keen. Ja Ha­mil­to­nin pää­tök­sen myö­tä vil­liin­ty­nyt hu­hu­myl­ly yl­lät­ti hä­net no­peu­del­laan.

– Kyl­lä. Odo­tin eh­kä, et­tä ke­säl­lä pääs­tään vä­hän vauh­tiin (so­pi­mus­s­pe­ku­laa­ti­ois­sa), mut­ta kyl­lä se nyt al­koi tosi ai­kai­sin.

Täl­lä het­kel­lä pe­rä­ti 13 al­ka­van kau­den kul­jet­ta­jaa on ti­lan­tees­sa, jos­sa so­pi­mus päät­tyy tä­hän kau­teen.