Mar­kus Vil­ja­nen

Jal­ka­pal­loi­li­ja Art­tu Löt­jö­sen al­ku­vuo­den mai­se­man­vaih­dos on ol­lut mel­koi­nen. Vii­me kau­del­la FC Jaz­zis­sa pe­lan­nut 19-vuo­ti­as puo­lus­ta­ja et­si uut­ta seu­raa, kun Ita­li­as­ta tuli yl­lät­tä­vä yh­tey­de­not­to. Ita­li­an pää­sar­ja Se­ria A:ssa pe­laa­va UC Samp­do­ria ha­lu­si po­ri­lai­sen jouk­koi­hin­sa.

– Olin yl­lät­ty­nyt, mut­ta fii­lis oli tot­ta kai mah­ta­va. Ta­voit­tee­ni on ol­lut pääs­tä ul­ko­mail­le ja tämä on ai­ka­moi­nen unel­mien täyt­ty­mys. Vä­hän al­le viik­ko sii­nä vain meni, kun olin jo Ita­li­as­sa, Löt­jö­nen ker­taa tam­mi­kuun ta­pah­tu­mia.

Samp­do­ria pe­laa Luo­teis-Ita­li­as­sa si­jait­se­vas­sa sa­ta­ma­kau­pun­ki Ge­no­vas­sa. Löt­jö­sen osoi­te on kui­ten­kin tois­tai­sek­si seu­ran U19-jouk­kue Pri­ma­ve­ras­sa, jon­ka tu­ki­koh­ta­na toi­mii Bog­li­as­co, hie­man yli 4 000 asuk­kaan kylä 11 ki­lo­met­riä Ge­no­vas­ta kaak­koon.

– Meil­lä on tääl­lä kah­den hen­gen huo­neet ja asun bel­gi­a­lai­sen huo­ne­ka­ve­rin kans­sa. Aa­mul­la, kun he­rää, niin par­vek­keel­ta nä­kee me­rel­le. Sii­tä nä­kee hie­nos­ti au­rin­gon­las­kun­kin. To­del­la hie­no paik­ka, mis­sä on ol­lut hyvä ol­la, Löt­jö­nen ke­huu.

Pri­ma­ve­ras­sa hän pää­see ajoit­tain pu­hu­maan myös suo­mea, sil­lä jouk­ku­ees­sa on Löt­jö­sen kans­sa sa­maa ikä­luok­kaa ole­va Sa­mu­li Miet­ti­nen.

– Sa­mu­lin kans­sa olem­me pal­jon te­ke­mi­sis­sä. Hän on aut­ta­nut pal­jon so­peu­tu­mi­ses­sa, sil­lä hän tuli pai­kal­le jo elo­kuus­sa. Tun­sim­me en­tuu­des­taan nuor­ten maa­jouk­ku­een puo­lel­ta.

UC Sampdorian edustusjoukkueen stadion.

UC Sampdorian edustusjoukkueen stadion.

Arttu Lötjönen

Top­pa­ri­na pe­laa­va Löt­jö­nen sa­noo Ita­li­an ole­van puo­lus­ta­jal­le pa­ras paik­ka ke­hit­tyä, sil­lä ita­li­a­lai­nen jal­ka­pal­lo kes­kit­tyy enem­män juu­ri­kin puo­lus­ta­mi­seen. Har­joi­tuk­sis­sa hiki vir­taa huo­lel­la, sil­lä tah­ti on aa­vis­tuk­sen ko­ti­maa­ta kor­ke­am­mal­la ta­sol­la.

– Tree­neis­sä men­nään to­del­la ko­vaa koko ajan. Präs­si tu­lee puo­lus­ta­jal­le pal­jon ko­vem­paa kuin Suo­mes­sa, mi­hin on ol­lut to­tut­te­le­mis­ta, hän ku­vai­lee.

Löt­jö­nen teki ot­te­lu­de­byyt­tin­sä Pri­ma­ve­ras­sa 20. tam­mi­kuu­ta, mut­ta en­sim­mäi­nen koi­tos jäi har­mit­ta­vas­ti kes­ken louk­kaan­tu­mi­sen ta­kia rei­lun var­tin pe­lin jäl­keen.

– Hie­no ko­ke­mus oli pääs­tä pe­laa­maan, vaik­ka ei men­nyt­kään ihan put­keen, kun louk­kaan­nuin heti. Täs­sä me­nee nyt muu­ta­ma viik­ko kun­tout­ta­es­sa.

En­nen louk­kaan­tu­mis­taan Löt­jö­nen pää­si ve­tä­mään yh­det tree­nit myös seu­ran edus­tus­jouk­ku­een kans­sa. Hän näki lä­hel­tä, mitä hui­pul­la vaa­di­taan, mikä an­toi pal­jon mo­ti­vaa­ti­o­ta työn­te­koon.

– Siel­lä ei teh­dä vält­tä­mät­tä mi­tään sen ih­meel­li­sem­pää kuin Pri­ma­ve­ran­kaan puo­lel­la, mut­ta asi­at teh­dään vain as­tet­ta laa­duk­kaam­min ja no­pe­am­min. Ih­me­temp­pu­ja ei vaa­di­ta, kun­han vain teet yk­sin­ker­tai­set ju­tut mah­dol­li­sim­man hy­vin. Ta­voit­tee­na on pääs­tä tree­naa­maan sin­ne sään­nöl­li­ses­ti ja sit­ten te­ke­mään ot­te­lu­de­byyt­ti, Löt­jö­nen nä­kee.

– Pi­tää en­sin to­tu­tel­la tä­hän ko­vem­paan tem­poon. Sen jäl­keen ke­hit­tää li­sää fyy­si­siä omi­nai­suuk­sia ja pe­lin avaa­mis­ta. Sii­nä ne isoim­mat ke­hi­tys­koh­tee­ni. Joka päi­vä pe­li­pai­kal­la­si on mon­ta hy­vää pe­laa­jaa kil­pai­le­mas­sa sa­mois­ta mi­nuu­teis­ta.

Primaveran harjoituskenttä,

Primaveran harjoituskenttä,

Arttu Lötjönen

Löt­jö­sen so­pi­mus on tois­tai­sek­si täk­si kau­dek­si ja uu­des­ta so­pi­muk­ses­ta ale­taan neu­vo­tel­la myö­hem­min, kun on en­sin kat­sot­tu, mi­ten ku­lu­va kau­si ete­nee. Samp­do­ri­an li­säk­si Löt­jö­sel­lä riit­tää ta­voi­tel­ta­vaa myös Suo­men maa­jouk­ku­een puo­lel­la. Löt­jö­nen oli syk­syl­lä U19-maa­jouk­ku­een mu­ka­na EM-kar­sin­nois­sa. Suo­mi voit­ti Kro­a­ti­an ja Fär­saa­ret, mut­ta tai­pui Is­ra­e­lil­le. Lop­pu­tu­lok­se­na oli niuk­ka kar­siu­tu­mi­nen jat­ko­kar­sin­nois­ta.

– Ne oli­vat vii­mei­set U19-pe­li­ni, jo­ten seu­raa­va vai­he on sit­ten U21-jouk­ku­een puo­lel­la. Sin­ne mi­nun on tar­koi­tus tu­le­vai­suu­des­sa pääs­tä. Suu­rim­pia unel­mi­a­ni on pääs­tä de­by­toi­maan jos­kus myös A-maa­jouk­ku­ees­sa. On ai­na niin hie­no tun­ne, kun pää­see pi­tä­mään Suo­mi-pai­taa pääl­lä.