Min­ja Vii­ta­nen / STT

Jää­kie­kon NHL:ssä Flo­ri­da Pant­hers ot­ti 5–3 voi­ton Ed­mon­ton Oi­ler­sia vas­taan. Ot­te­lua isän­nöi­neen Pant­her­sin Niko Mik­ko­la on­nis­tui ta­soit­ta­maan pe­lin kah­teen ker­taan.

Mik­ko­la lau­koi pant­te­rit 2–2-ta­sa­ti­lan­tee­seen en­sim­mäi­sen erän lo­pul­la. Tois­ta erää eh­dit­tiin pe­la­ta vain rei­lut kuu­si mi­nuut­tia, kun Mik­ko­la toi Flo­ri­dan 3–3-ta­sa­ti­lan­tee­seen.

Ee­tu Luos­ta­ri­nen ke­rä­si syöt­tö­pis­teen ruot­sa­lais­hyök­kää­jä Ke­vin Sten­lun­din te­ke­mäs­tä maa­lis­ta.

Flo­ri­dan ri­veis­sä pe­laa­va Alek­san­der Bar­kov is­tui pe­lin si­vus­sa pol­vi­vam­man ta­kia.

Flo­ri­da on hä­vin­nyt vii­mei­sis­tä kah­dek­sas­ta pe­lis­tään vain yh­den.

Dal­las Stars päi­hit­ti vie­raan­sa New York Ran­ger­sit lu­ke­min 6–3. Roo­pe Hintz vii­meis­te­li Dal­la­sin maa­li­lu­ke­man tyh­jään maa­liin. Li­säk­si Hintz nap­pa­si ti­lil­leen kak­si syöt­tö­pis­tet­tä. Syöt­tö­pis­teil­le pää­si myös Miro Heis­ka­nen.

Vie­lä toi­ses­sa eräs­sä Ran­ger­sit oli­vat 2–0-joh­dos­sa Kaa­po Ka­kon te­ke­mäl­lä maa­lil­la. Dal­la­sin Ja­mie Ben­nin maa­li toi­sen erän lo­pul­la kui­ten­kin aloit­ti Star­sien maa­li­put­ken, jota Ran­gers ei enää ky­en­nyt kat­kai­se­maan.