Maa­rit Kaut­to

Po­ri­lai­sen He­le­na Kui­vas­nie­mi-Leh­den pe­tan­qu­e­har­ras­tus al­koi naa­pu­rien in­nos­ta­ma­na ja on jat­ku­nut jo 30 vuot­ta. He­le­nan muis­to­jen al­bu­miin on ker­ty­nyt vuo­sien saa­tos­sa lu­kui­sia ki­sa­mat­ko­ja eri mai­hin ja pal­kin­to­vit­rii­nis­tä löy­tyy 79 SM-mi­ta­lia, jois­ta 32 on kul­tai­sia. En­si ju­han­nuk­se­na He­le­na on läh­dös­sä jy­väs­ky­lä­läi­sen pa­rin­sa Kati Nie­mi­sen kans­sa EM-ki­soi­hin Sveit­sin Mar­tig­ny’n.

– Vuon­na 1994 läh­din ko­kei­le­maan pe­tan­qu­e­ta naa­pu­rien hou­kut­te­le­ma­na. Ha­lu­sin löy­tää työn vas­ta­pai­nok­si mie­len­kiin­toi­sen har­ras­tuk­sen. Ja sel­lai­sen löy­sin­kin, jäin kouk­kuun heti, He­le­na nau­raa.

He­le­na osal­lis­tui en­sim­mäi­siin pe­tan­qu­en SM-ki­soi­hin­sa 1995 pa­rin­sa Mir­va Nä­si­län kans­sa ja voit­ti nais­ten dup­pe­li­mes­ta­ruu­den. Sen jäl­keen He­le­nal­la on ta­ka­naan jo seit­se­mät MM-ki­sat, seit­se­mät EM-ki­sat, yh­dek­sät PM-ki­sat ja lu­kui­sia SM-ki­so­ja. SM-mi­ta­le­ja on ker­ty­nyt rop­pa­kau­pal­la, MM-ki­sois­ta tu­li­ai­si­na on si­jo­ja 9–16, EM-ki­sois­ta si­jo­ja 5–8 ja PM-ki­sois­ta yk­si ve­te­raa­ni­sar­jan kul­ta­mi­ta­li.

He­le­na on var­sin tut­tu myös kir­jo­jen ja kult­tuu­rin ys­tä­vil­le, sil­lä hän työs­ken­te­li en­sin it­se­näi­sen Lu­vi­an kir­jas­to­toi­men­joh­ta­ja­na vuo­des­ta 1988 läh­tien ja kun­ta­lii­tok­sen jäl­keen Eu­ra­jo­en kir­jas­to­toi­men­joh­ta­ja­na kun­nes jäi eläk­keel­le elo­kuun alus­sa 2023.

– Nyt mi­nul­la on en­tis­tä enem­män ai­kaa pe­tan­qu­el­le, He­le­na nau­raa ja jat­kaa:

– Eri­tyi­ses­ti pe­tan­qu­es­sa vie­hät­tää, et­tä se on hy­vin pit­käl­le tak­tiik­ka­la­ji. Se vaa­tii hy­vää kes­kit­ty­mis­ky­kyä ja tark­kuut­ta. Pe­li­päi­vät ovat ai­na eri­lai­sia; vä­lil­lä ei suju ol­len­kaan ja vä­lil­lä su­juu oi­kein hy­vin. Täs­sä la­jis­sa ei ole kos­kaan val­mis, vaan ai­na on jo­tain ke­hi­tet­tä­vää.

– Plus­sak­si voi las­kea sen­kin, et­tä il­man pe­tan­qu­e­har­ras­tus­ta­ni en var­mas­ti­kaan oli­si pääs­syt käy­mään niin mo­nes­sa maas­sa kuin nyt olen.

Pe­tan­qu­eot­te­lun sal­lit­tu­ja muo­to­ja on kol­me: yk­sit­täis­ten pe­laa­jien kak­sin­pe­li eli sin­ge­li, kak­si­jä­se­nis­ten jouk­ku­ei­den kak­sin­pe­li eli dup­pe­li tai kol­mi­jä­se­nis­ten jouk­ku­ei­den kak­sin­pe­li eli trip­pe­li. Trip­pe­lis­sä jo­kai­sel­la pe­laa­jal­la on kak­si kuu­laa, dup­pe­lis­sa ja sin­ge­lis­sä kol­me.

He­le­na pe­laa kaik­kia pe­li­muo­to­ja, mut­ta kan­sain­vä­li­set ki­sat käy­dään usein­mi­ten trip­pe­li­nä. Sveit­sin EM-ki­sois­sa pe­la­taan sin­ge­li-, dup­pe­li- ja se­ka­dup­pe­li­kil­pai­lut. Suo­men pe­tan­qu­e­liit­to lä­het­tää ki­soi­hin kaik­ki­aan nel­jä kil­pai­li­jaa; He­le­nan ja Kati Nie­mi­sen li­säk­si mat­kaan läh­te­vät Tho­mas Fous­sier, Rie­mu­kaa­ri Kär­kö­lä ja Ant­ti Pa­sa­nen Loi­maan Pe­tan­que.

He­le­na tree­naa la­jia 3–4 ker­taa vii­kos­sa. Sen li­säk­si hän lenk­kei­lee ja käy kun­to­sa­lil­la, sil­lä pe­tan­que vaa­tii myös hy­vää fyy­sis­tä kun­toa.

– Ki­sois­sa pe­li­päi­vät ovat pit­kiä. Yk­si peli voi kes­tää mel­ko kau­an ja yh­den päi­vän ai­ka­na voi­daan pe­la­ta vii­des­tä kah­dek­saan pe­liä.

Myös He­le­nan mies An­te­ro Leh­ti har­ras­taa pe­tan­qu­e­ta. Mo­lem­mat kuu­lu­vat PCP Po­riin eli Pe­tan­que Club de Pori ry:hyn.

– Käym­me pe­lai­le­mas­sa ja tree­naa­mas­sa yh­des­sä. Meil­lä on myös dup­pe­li- ja se­ka­dup­pe­li­sar­jo­jen Suo­men mes­ta­ruuk­sia ve­te­raa­ni­ki­sois­ta. Myös An­te­ron po­jat Mik­ko ja Jus­si har­ras­ta­vat la­jia ja Mik­ko on saa­vut­ta­nut mies­ten sar­jas­sa MM-mi­ta­lin­kin, He­le­na jut­te­lee.

PCP Po­ril­la on tal­vi­har­joit­te­lu­hal­li Ra­mi­ren­tin vie­res­sä, osoit­tees­sa Ta­va­ra­tie 4. Ke­säl­lä pe­la­taan ul­ko­na hiek­ka­ken­til­lä.

– Jos ha­lu­aa me­nes­tyä, on kuu­laa hei­tet­tä­vä myös tal­vel­la. Meil­lä on sen puo­les­ta hy­vät olo­suh­teet. Ak­tii­vi­sia la­jin har­ras­ta­jia on täl­lä het­kel­lä pa­ri­kym­men­tä. Mu­kaan mah­tuu kyl­lä li­sää­kin ja kaik­ki tu­lok­kaat ote­taan läm­möl­lä vas­taan, He­le­na to­te­aa.

Ja­lat yh­des­sä

– Pe­tank­ki eli kan­sain­vä­li­sel­tä ni­mel­tään pétan­que on kuu­la­pe­li, jota ny­ky­ään pe­la­taan käy­tän­nöl­li­ses­ti kaik­ki­al­la maa­il­mas­sa.

– Ny­kyi­sen muo­ton­sa pe­tank­ki sai vas­ta vuon­na 1910, kun ete­lä-rans­ka­lai­ses­sa La Ci­o­ta­tin kau­pun­gis­sa kuu­la­pe­lei­hin in­nos­tu­nut Ju­les Le Noir to­te­si pai­kal­li­sen kuu­la­pe­lin ole­van reu­ma­tis­mi­sel­le ke­hol­leen lii­an ra­sit­ta­vaa.

– Le Noir ha­lu­si kui­ten­kin jat­kaa mu­ka­via il­to­ja ka­ve­reit­ten­sa kans­sa kuu­la­pe­liä pe­la­ten. Hän ke­hit­ti uu­den pe­lin, jos­sa kuu­la piti heit­tää ja­lat yh­des­sä rin­gis­sä seis­ten.

– Nimi Pétan­que on muun­tu­nut Pro­ven­cen kie­li­ses­tä “ped tan­cas” -eli ja­lat yh­des­sä.