To­pi­as Mik­ko­nen / STT

Jos oli Pla­ni­can MM-hiih­dot ala­vi­rei­nen suo­ma­lai­sil­le, Tur­kis­ta kah­jah­ti. Eh­ti vie­räh­tää 42 vuot­ta, kun Suo­mi sai edel­li­sen ker­ran sa­mois­ta ylei­sur­hei­lun EM-hal­li­kil­pai­luis­ta kak­si kul­ta­mi­ta­lia. Is­tan­bu­lis­sa se to­teu­tui.

En­nen vii­kon­lop­pua yk­si­kään suo­ma­lais­nai­nen ei ol­lut juh­li­nut EM-hal­li­kul­taa. Nyt ni­miä on lis­tan aluk­si: Wil­ma Mur­to ja Reet­ta Hurs­ke.

Hurs­ke oli sun­nun­tain 60 met­rin ai­ta­fi­naa­lin ai­noa voit­ta­ja­suo­sik­ki. Hän juok­si aa­mul­la vä­lie­rien no­peim­man ajan ja piti hal­lus­saan osal­lis­tu­vien ur­hei­li­joi­den kau­den pa­ras­ta ti­las­to­ai­kaa.

Lop­pu­kil­pai­lus­sa läh­tö oli su­ve­ree­ni ei­kä ku­kaan nous­sut rin­nal­le haas­ta­maan.

– Tie­sin, et­tä olen hyvä läh­ti­jä, ja kes­ki­tyin, et­ten sor­ru yliy­rit­tä­mi­seen. Pää­sin en­sim­mäi­sel­tä ai­dal­ta hy­vin ir­ti, ei­kä ku­kaan on­nek­si tul­lut ohi, Hurs­ke ker­ta­si kul­ta­juok­sua pu­he­li­mit­se STT:lle.

Aja­not­to näyt­ti aluk­si uu­sia SE-lu­ke­mia 7,77, mut­ta voit­to­a­jak­si pyö­ris­tyi sama kuin Mad­ri­dis­sa juos­tu en­nä­tys 7,79.

Kak­ko­sek­si, vii­den sa­da­so­san pää­hän jäi Hol­lan­nin Na­di­ne Vis­ser, joka oli voit­ta­nut kak­si edel­lis­tä mes­ta­ruut­ta. An­ni­ma­ri Kor­te oli mu­ka­na aa­mun vä­lie­ris­sä, mut­ta ai­ka 8,13 ei riit­tä­nyt lop­pu­kil­pai­luun. Lot­ta Ha­ra­la jäi lau­an­tai­na al­ku­e­riin.

Vaik­ka Hurs­ke on ol­lut ko­ti­mai­sis­sa kil­pai­lus­sa kova luu jo pit­kään, suo­si­kin ase­ma on pi­tä­nyt ope­tel­la no­pe­as­ti. Esi­mer­kik­si hal­li-SM-kul­ta­kin tuli en­si ker­taa tänä tal­ve­na, mut­ta tam­pe­re­lai­nen vai­kut­tai­si hal­lit­se­van roo­lin luon­nos­taan.

– Tä­män­päi­väi­nen oli ko­vim­pia paik­ko­ja, mis­sä olen ur­hei­li­ja­na ol­lut. Koen, et­tä suo­ri­tus­ten pe­rus­teel­la olen hyvä en­nak­ko­suo­sik­ki. Ja oli­si ol­lut kau­den suo­ri­tus­ten pe­rus­teel­la tyh­mää ali­ar­vi­oi­mis­ta aja­tel­la muu­ta kuin kul­taa.

Vii­me ke­sä­nä nais­ten 100 met­rin ai­dois­sa ty­ki­tel­tiin kaik­kien ai­ko­jen ko­vin­ta vauh­tia: Ni­ge­ri­an Tobi Amu­san kel­lot­ti MM-vä­lie­räs­sä maa­il­ma­nen­nä­tyk­sen 12,12 ja juok­si fi­naa­lis­sa myö­tä­tuu­leen vie­lä no­pe­am­min.

Hurs­ke ker­toi, et­tä pa­nos­ti hal­li­kau­teen toi­sin kuin mo­net ko­vim­mis­ta kil­pa­sis­kois­ta. EM-kul­lan li­säk­si upe­aa tal­vea ku­vas­taa, et­tä vie­lä tam­mi­kuus­sa nais­ten 60 met­rin ai­ta­juok­sun Suo­men-en­nä­tys oli Noo­ra­lot­ta Ne­zi­rin 7,91. Hurs­ke on pin­ko­nut sen al­le pe­rä­ti 13 ker­taa.

Vauh­din pi­täi­si ai­tu­rin mu­kaan ol­la uran pa­ras­ta 40 met­riä pi­dem­mäl­lä­kin mat­kal­la.

– Ke­sän ta­voit­tee­na on ai­na­kin oma ja Suo­men-en­nä­tys. Vii­kon le­von jäl­keen kat­so­taan uu­des­taan, mut­ta mitä nyt muu­ta­man tree­nin pe­rus­teel­la sa­non, niin 100 met­rin ai­to­jen en­nä­tyk­sen pi­täi­si men­nä rik­ki.

Hurs­ke on juos­sut ul­ko­ra­doil­la 12,78 vuon­na 2019 sa­mas­sa kil­pai­lus­sa, jos­sa Kor­te pin­koi voi­mas­sa ole­van SE:n 12,72.

Ylei­sur­hei­lu­vuo­den hui­pen­taa maa­il­man­mes­ta­ruus­kil­pai­lut, jot­ka käy­dään elo­kuus­sa 2023 Bu­da­pes­tis­sa Un­ka­ris­sa.

Suo­mi toi ylei­sur­hei­lun EM-hal­li­ki­sois­ta 2021 kol­me mi­ta­lia, mikä kat­kai­si 21 vuo­den kui­van put­ken. Kul­ta­put­ki ve­nyi päät­ty­nei­siin Is­tan­bu­lin-ki­soi­hin, jois­sa Wil­ma Mur­to ja Reet­ta Hurs­ke ilah­dut­ti­vat mes­ta­ruuk­sil­laan.

Vii­mei­sen kah­den vuo­den ai­ka­na Suo­mi on ke­rän­nyt yh­teen­sä yh­dek­sän ylei­sur­hei­lun ai­kuis­ten ar­vo­ki­sa­mi­ta­lia. Suo­ri­tus­ta ko­ros­taa, et­tä vain Mur­to on voit­ta­nut enem­män kuin yh­den.

– Meil­lä on kan­sain­vä­li­ses­ti ko­via ur­hei­li­joi­ta hy­vin mo­nes­sa la­jis­sa. Se mah­dol­lis­taa me­nes­tyk­sen on­nis­tu­neel­la suo­ri­tuk­sel­la, Ur­hei­lu­lii­ton GM Tuo­mo Sa­lo­nen ki­teyt­ti STT:lle.

Sa­lo­nen pai­not­taa, et­tä vaik­ka mi­ta­lit vie­vät oi­keu­te­tus­ti suu­rim­man huo­mi­on, kas­va­nut jouk­ku­e­ko­ko ku­vaa laa­jem­paa edis­tys­tä. Is­tan­bu­lis­sa Suo­men jouk­ku­een koko oli 21 ur­hei­li­jaa.

En­ti­nen kes­ki­mat­ko­jen SM-mi­ta­lis­ti Sa­lo­nen jät­tää maa­lis­kuun lo­pus­sa SU­Lin ja siir­tyy Kan­sain­vä­li­sen ylei­sur­hei­lu­lii­ton WA:n ri­vei­hin. Vaik­ka me­nes­tys on sel­väs­ti kiih­ty­nyt hä­nen ai­ka­naan, Sa­lo­nen luot­taa, et­tä se jat­kuu.

– Nyt­kin meil­lä oli ko­ti­soh­val­la ur­hei­li­joi­ta, jot­ka pui­vat nyrk­kiä, kun oli­si­vat kun­nos­sa kamp­pail­leet mi­ta­leis­ta. Suo­mi on osoit­ta­nut, et­tä pär­jää, kun mi­tel­lään Eu­roo­pan ta­sol­la.

Esi­mer­kik­si vii­me ke­sä­nä ho­pe­aa loik­ki­nut Kris­tii­na Mä­ke­lä toi­puu täl­lä het­kel­lä rei­si­vam­mas­ta.

Is­tan­bu­lin-mi­ta­li­tau­lu­kos­sa Suo­mi si­joit­tui kah­del­la kul­ta­mi­ta­lil­laan kah­dek­san­nek­si.

Yk­kös­si­jan ot­ti ai­noa nel­jän kul­ta­mi­ta­lin maa Nor­ja. Eni­ten mi­ta­le­ja meni Hol­lan­tiin (7).