Pet­te­ri Iko­nen / STT

Maas­to­hiih­tä­jä Ii­vo Nis­ka­nen sai tors­tai-il­ta­na mu­ka­van syn­ty­mä­päi­vä­lah­jan, kun hä­net va­lit­tiin nel­jän­nen ker­ran Vuo­den ur­hei­li­jak­si ja pal­kit­tiin Hel­sin­gin jää­hal­lis­sa jär­jes­te­tys­sä Ur­hei­lu­gaa­las­sa.

Nis­ka­nen jät­ti Ur­hei­lu­toi­mit­ta­jain lii­ton ää­nes­tyk­ses­sä toi­sek­si Wil­ma Mur­ron ja kol­man­nek­si Topi Rai­ta­sen.

–  Kii­tok­sia. Joku voi­si to­de­ta, et­tä taas tuo Nis­ka­nen, olym­pi­a­voit­ta­ja haus­kuut­ti kii­tos­pu­hees­saan.

Hän an­toi jo hel­mi­kuus­sa 2022 Pe­kin­gin olym­pi­a­lai­sis­sa näy­töt, jot­ka jät­ti­vät muil­le suo­ma­lai­sil­le ta­voi­tel­ta­vaa. Hän saa­vut­ti 15 ki­lo­met­rin pe­rin­tei­sen hiih­to­ta­van kil­pai­lun kul­ta­mi­ta­lin, pa­ri­vies­tin ho­pe­an Joni Mäen kans­sa ja yh­dis­tel­mä­kil­pai­lun prons­sin.

–  Kim­mo­ke 15 ki­lo­met­rin kil­pai­lun olym­pi­a­voit­toon tuli jo vuon­na 2014, kun hä­vi­sin en­sim­mäi­sen olym­pi­a­mi­ta­li­ni 0,2 se­kun­nil­la, Nis­ka­nen kat­se­li Sots­hin olym­pi­a­lais­ten nel­jän­nen si­jan suun­taan.

–  Seu­raa­va ti­lai­suus tuli Pe­kin­gis­sä. Halu oli ol­la maa­il­man pa­ras. Vä­lil­lä tuli ekst­ra­muut­tu­ja eli ko­ro­na. Tau­tia ei saa­nut saa­da, et­tä pää­see edes maa­han. Kii­tos omal­le rak­kaal­le vai­mol­le, et­tä hän pri­o­ri­soi asi­at ta­voit­tee­ni eteen, Nis­ka­nen her­kis­te­li.

–  Kaik­ki meni lois­ta­vas­ti. Olin en­nak­ko­suo­sik­kien jou­kos­sa ja pys­tyin te­ke­mään hy­vän suo­ri­tuk­sen.

Maa­il­man­cu­pis­sa hän oli kol­mas ja voit­ti nor­maa­li­mat­ko­jen maa­il­man­cu­pin. Mo­lem­mat si­joi­tuk­set ovat Nis­ka­sel­le uran tois­tai­sek­si par­haat.

–  Kau­si oli uran pa­ras. En hä­vin­nyt ky­sei­sel­lä mat­kal­la (15 ki­lo­met­riä) ker­taa­kaan. Olen sii­tä on­nel­li­nen, Nis­ka­nen al­le­vii­va­si.

En­nen Nis­kas­ta vain maas­to­hiih­to­le­gen­da Veik­ko Ha­ku­li­nen oli va­lit­tu Vuo­den ur­hei­li­jak­si nel­jä ker­taa. Nis­ka­nen sai kun­ni­an jo vuon­na 2014 (yh­des­sä Sami Jau­ho­jär­ven kans­sa) sekä vuo­si­na 2017 ja 2018.

–  Nel­jä vuot­ta on pit­kä ai­ka edel­li­ses­tä. Vä­lil­le on mah­tu­nut kai­ken­lais­ta, Nis­ka­nen muis­tut­ti.

Nis­ka­nen on saa­vut­ta­nut kul­ta­mi­ta­lin kol­mis­sa pe­räk­käi­sis­sä olym­pi­a­lai­sis­sa. Hän täyt­ti tors­tai­na 31 vuot­ta ja kaa­vai­lee uran­sa jat­ku­van ai­na­kin vuo­den 2026 olym­pi­a­lai­siin, jot­ka jär­jes­te­tään Ita­li­as­sa.

Maas­to­hiih­to­me­nes­tys on ol­lut pe­rin­tei­ses­ti valt­tia Vuo­den ur­hei­li­jaa va­lit­ta­es­sa, mut­ta vuon­na 2019 kun­ni­an sai jal­ka­pal­loi­li­ja Tee­mu Puk­ki ja 2020 jal­ka­pal­loi­li­ja Lu­kas Hra­dec­ky. Vuo­si sit­ten va­lit­tiin ui­ma­ri Mat­ti Mat­ts­son, joka saa­vut­ti 2021 To­ki­on olym­pi­a­lai­sis­sa prons­sia.

Nis­ka­sen Pe­kin­gis­sä an­ta­man esi­mer­kin jäl­keen suo­ma­lai­sur­hei­li­jat tart­tui­vat toi­meen kii­tet­tä­väl­lä tar­mol­la. Taso ja saa­vu­tuk­set oli­vat laa­jat 2022 muu­ta­man vai­sum­man ja ko­ro­na­pan­de­mi­an pilk­ko­man vuo­den jäl­keen.

Kär­keen oli tun­gos­ta, joka toi niin la­jien kir­jon kuin ur­hei­li­joi­den saa­vu­tus­ten­kin osal­ta mie­leen 1990-lu­vun lo­pun li­ha­vat vuo­det tai vuo­den 2007.

Nis­ka­sen li­säk­si vuo­den 2022 suo­ma­lais­me­nes­ty­jiin lu­keu­tui­vat esi­mer­kik­si kak­si mi­ta­lia Pe­kin­gis­sä hiih­tä­nyt iso­sis­ko Kert­tu Nis­ka­nen, ral­li­au­toi­lun maa­il­man­mes­ta­ruu­den voit­ta­nut Kal­le Ro­van­pe­rä, es­te­juok­sun Eu­roo­pan mes­ta­ri Rai­ta­nen ja sei­väs­hy­pyn Eu­roo­pan mes­ta­ri Mur­to.

Pal­loi­li­jois­ta kun­nos­tau­tui­vat esi­mer­kik­si jää­kie­kon Stan­ley Cu­pin voit­ta­jat Mik­ko Ran­ta­nen ja Art­tu­ri Leh­ko­nen sekä ko­ri­pal­loi­li­ja Lau­ri Mark­ka­nen, joka joh­dat­ti Suo­men maa­jouk­ku­een EM-kil­pai­lu­jen puo­li­vä­lie­riin ja nou­si Utah Jaz­zis­sa NBA:n täh­tien jouk­koon.

–  Pe­kin­gin jäl­keen piti näyt­tää var­mal­le, et­tä olen taas täs­sä (Vuo­den ur­hei­li­ja­na), mut­ta mil­lai­nen vuo­si tu­li­kaan suo­ma­lai­sur­hei­li­joil­le, Nis­ka­nen ihas­te­li mui­den­kin me­nes­tys­tä.

Moot­to­riur­hei­li­joi­den ja pal­loi­li­joi­den ase­ma Vuo­den ur­hei­li­jaa va­lit­ta­es­sa on ol­lut heik­ko.

Rata-au­toi­li­ja Keke Ros­berg ava­si tie­tä 1982, ja ral­li­au­toi­li­ja Juha Kank­ku­nen jat­koi 1993. Mika Häk­ki­nen va­lit­tiin 1998 en­sim­mäi­sen F1-maa­il­man­mes­ta­ruu­ten­sa jäl­keen.

En­nen Puk­kia ja Hra­dec­kyä pal­loi­li­jois­ta kun­ni­an sai­vat jal­ka­pal­loi­li­jat Sami Hyy­piä (2001) ja Jari Lit­ma­nen (1995). Jää­kiek­koi­li­jois­ta ja ko­ri­pal­loi­li­jois­ta ei ole va­lit­tu ke­tään.

His­to­ri­an pu­hut­ta­vin ta­paus lie­nee vuo­del­ta 1990, kun vii­den­nen Stan­ley Cu­pin­sa voit­ta­nut Jari Kur­ri jäi kei­hään­hei­ton Eu­roo­pan mes­ta­ri Päi­vi Alaf­ran­tin taak­se Vuo­den ur­hei­li­jaa va­lit­ta­es­sa.