STT

Suo­men jää­kiek­ko­lii­ton liit­to­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na vuo­des­ta 2016 toi­mi­nut Har­ri Num­me­la ei ole enää käy­tet­tä­vis­sä, kun liit­to­val­tuus­to päät­tää mar­ras­kuun lo­pus­sa liit­to­hal­li­tuk­sen uu­sis­ta jä­se­nis­tä.

– Ku­lu­van vuo­den lo­pus­sa päät­tyy kol­mas pu­heen­joh­ta­ja­kau­te­ni, ja täy­teen tu­lee kaik­ki­aan kah­dek­san vuot­ta Jää­kiek­ko­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja­na. Niin jää­kie­kos­sa kuin muil­la­kin elä­män osa-alu­eil­la jat­ku­va uu­dis­tu­mi­nen on elin­tär­ke­ää. Sitä edis­tää muun mu­as­sa se, et­tä luot­ta­mus­teh­tä­viä hoi­ta­vien hen­ki­löi­den pii­ris­sä ta­pah­tuu riit­tä­väs­ti ro­taa­ti­o­ta, Num­me­la pe­rus­te­li tie­dot­tees­sa.

Syys­kuun alus­sa va­li­tun liit­to­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jan Pasi Kai­nu­lai­sen mu­kaan hen­ki­lö­va­lin­to­ja val­mis­te­le­va eh­dol­le­pa­no­toi­mi­kun­ta pi­tää ko­kouk­sen lä­hi­ai­koi­na ja mää­rit­te­lee tar­kem­mat kri­tee­rit tu­tus­tut­ta­vak­si niil­le, joi­ta liit­to­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan teh­tä­vä kiin­nos­taa.

– Ai­ka­tau­lu ja pro­ses­si on seu­raa­va: eh­dol­le­pa­no­toi­mi­kun­ta kar­toit­taa po­ten­ti­aa­li­sia eh­dok­kai­ta lo­ka­kuun ajan. It­se vaa­li­päi­vä on 25. mar­ras­kuu­ta, jol­loin va­lin­nan pu­heen­joh­ta­jas­ta ja muis­ta liit­to­hal­li­tuk­sen jä­se­nis­tä te­kee liit­to­val­tuus­to, Kai­nu­lai­nen ava­si.