Pet­te­ri Iko­nen / STT

Kol­me ker­taa ar­vo­kil­pai­lu­jen lop­puot­te­lus­sa, Suo­men mies­ten jää­kiek­ko­maa­jouk­ku­een hyök­kää­jä Saku Mä­e­na­la­nen ki­teyt­ti, kun hän­tä pyy­si sum­maa­maan väis­ty­vän pää­val­men­ta­jan Juk­ka Ja­lo­sen ai­ka­kaut­ta.

Ja­lo­sen luot­to­mie­hiin lu­keu­tu­nut Mä­e­na­la­nen pu­hui niis­tä ar­vo­kil­pai­luis­ta, jois­sa hän oli mu­ka­na. Ja­lo­sen vii­mei­sek­si jää­neen pää­val­men­ta­ja­pes­tin (2018–2024) ai­ka­na Lei­jo­nat pe­la­si lop­puot­te­lus­sa kaik­ki­aan nel­jäs­ti ja voit­ti niis­tä kol­me.

Kak­si maa­il­man­mes­ta­ruut­ta, MM-ho­pe­an ja olym­pi­a­kul­lan tuo­nut ai­ka­kau­si päät­tyi myö­hään tors­tai-il­ta­na, kun Ruot­si oli vah­vem­pi MM-kil­pai­lu­jen puo­li­vä­lie­räs­sä Ost­ra­vas­sa maa­lein 2–1.

Poik­keuk­sel­li­sen me­nes­tys­put­ken päät­teek­si Lei­jo­nat jäi puo­li­vä­lie­riin kak­sis­sa MM-kil­pai­luis­sa pe­räk­käin ei­kä voit­ta­nut yh­tään la­jin suur­maa­ta.

Ja­los­ta ai­ka­kau­den yh­tä vail­le kai­kis­sa ar­vo­kil­pai­luis­sa pal­vel­lut luot­to­puo­lus­ta­ja Mik­ko Leh­to­nen ha­lu­si puo­li­vä­lie­rän jäl­keen näh­dä ison ko­ko­nai­suu­den sen si­jaan, kuin et­tä oli­si ta­ker­tu­nut kak­siin vii­me MM-kil­pai­lui­hin.

– Yk­si ai­ka­kau­si suo­ma­lai­ses­sa jää­kie­kos­sa päät­tyi. Hie­noa oli ol­la mu­ka­na. Ja­lo­nen toi maa­jouk­ku­ee­seen voit­ta­mi­sen kult­tuu­rin ja vaa­ti­mus­ta­son, Leh­to­nen ker­toi.

– Maa­jouk­kue on ol­lut uniik­ki ym­pä­ris­tö. Tän­ne on ol­lut hyvä tul­la. Jo­kai­nen pe­laa­ja on otet­tu hy­vin vas­taan, ihan sama olet­ko tu­lo­kas vai 200 maa­ot­te­lua pe­lan­nut kon­ka­ri.

Ja­lo­nen luis­te­lut­ti Pra­has­sa jääl­le kym­me­nen ar­vo­kil­pai­lu­jen en­si­ker­ta­lais­ta, jois­ta eten­kin hyök­kää­jä Oli­ver Ka­pa­nen kun­nos­tau­tui al­ku­sar­jas­sa maa­leil­laan. Rat­kai­su­pe­leis­sä esiin nou­si­vat Leh­to­sen, Mä­e­na­la­sen ja Han­nes Björ­ni­sen ta­pai­set maa­jouk­ku­e­kon­ka­rit.

Björ­ni­nen teki tär­ke­än avaus­maa­lin al­ku­sar­jan toi­sek­si vii­mei­ses­sä ot­te­lus­sa Tans­kan verk­koon ja ve­nyt­ti ta­soi­tuk­sel­laan Suo­men jat­ko­a­jal­le puo­li­vä­lie­räs­sä.

– Täy­tyy ar­vos­taa sitä, mitä Juk­ka on ra­ken­ta­nut suo­ma­lai­seen jää­kiek­koon, ja mi­ten olem­me me­nes­ty­neet. Voim­me ol­la yl­pei­tä hä­nen työs­tään, maa­il­man­mes­ta­ri ja olym­pi­a­voit­ta­ja Björ­ni­nen sa­noi.

Ja­lo­sel­le tyy­pil­li­seen ta­paan pää­val­men­ta­ja heit­ti kau­den EHT-tur­nauk­sis­sa tu­los­ta­voit­teet ro­mu­kop­paan. Toi­min­ta täh­tä­si MM-kil­pai­lui­hin, joi­ta en­nen maa­jouk­ku­e­pai­das­sa näh­tiin noin 70 pe­laa­jaa. Heis­tä tii­vis­tyi MM-jouk­kue, joka oli kon­ka­ri­val­men­ta­jal­le poik­keuk­sel­li­sen ko­ke­ma­ton.

Raju ki­sa­jouk­ku­een uu­dis­ta­mi­nen oli osit­tain pa­kon sa­ne­le­ma rat­kai­su, kos­ka NHL-il­ma­sil­ta oli ka­pea ja moni Eu­roo­pan huip­pu­sar­jois­sa pe­laa­va maa­jouk­ku­e­rat­su lo­pet­ti tai ai­na­kin piti tau­on maa­jouk­ku­ees­ta vii­me ke­vään MM-ko­ti­ki­so­jen jäl­keen.

Ar­vo­ki­sa­de­byy­tin tar­jo­a­mi­ses­sa kah­del­le ken­täl­li­sel­le oli ris­kin­sä, joka nä­kyi Ost­ra­vas­sa ja Pra­has­sa, mut­ta rat­kai­sul­la Ja­lo­nen teki pal­ve­luk­sen seu­raa­jal­leen Ant­ti Pen­na­sel­le. Uu­del­la pää­val­men­ta­jal­la on käy­tös­sään ai­em­paa suu­rem­pi ar­vo­kil­pai­lu­ko­ke­mus­ta ker­ryt­tä­nyt pe­laa­ja­jouk­ko jos­ta va­li­ta.

Ja­lo­nen ei ha­lun­nut ar­vi­oi­da sitä, min­kä­lai­sen pe­rin­nön hän jät­tää suo­ma­lai­sel­le jää­kie­kol­le tai seu­raa­jal­leen.

– Sii­tä olen yl­peä ja tyy­ty­väi­nen, et­tä saim­me ryh­mään hy­vän il­ma­pii­rin. Toi­vot­ta­vas­ti se jat­kuu jat­kos­sa­kin, Ja­lo­nen sa­noi.

Pen­na­sen lin­ja tus­kin pal­jon poik­ke­aa Ja­lo­ses­ta.

Pen­na­nen on Ja­lo­sen van­ha työ­pa­ri Suo­men jää­kiek­ko­lii­tos­ta ja toi­mi li­säk­si Ja­lo­sen apu­val­men­ta­ja­na al­le 20-vuo­ti­ai­den MM-kil­pai­luis­sa vuon­na 2016 ja mies­ten MM-kil­pai­luis­sa vuon­na 2019. Mo­lem­mat päät­tyi­vät Suo­men kul­ta­juh­liin.

HPK on seu­ra­na link­ki Ja­lo­sen ja Pen­na­sen vä­lil­lä. Val­men­ta­jien tai­pa­lees­sa on mui­ta­kin yh­ty­mä­koh­tia, jot­ka puol­ta­vat pär­jää­mis­tä, mut­ta yk­si asia ar­ve­lut­taa: yh­teys ra­pa­kon taak­se.

Ja­los­ta kri­ti­soi­tiin eten­kin en­sim­mäi­sen pää­val­men­ta­ja­jak­son­sa (2008–2013) ai­ka­na sii­tä, et­tei hän osan­nut kä­si­tel­lä NHL-pe­laa­jia ja NHL-pe­laa­jat ei­vät ar­vos­ta­neet hän­tä.

Puo­lus­ta­ja Ol­li Määt­tä ei tun­nis­ta tätä, mut­ta hän ei Ja­lo­sen en­sim­mäi­sen pää­val­men­ta­ja­jak­son ai­ka­na maa­jouk­ku­ees­sa saa­ti NHL:ssä vie­lä pe­lan­nut­kaan.

Ja­lo­sen toi­sel­la pää­val­men­ta­ja­jak­sol­la ra­pa­kon ta­kaa oli imua Lei­jo­niin MM-ko­ti­ki­sois­sa vuon­na 2022 ja vie­lä vuon­na 2023, mut­ta muu­ten oli hil­jai­sem­paa.

Toki ko­ro­na­pan­de­mia se­koit­ti kiek­ko­maa­il­maa­kin ja vai­kut­ti MM-kil­pai­lu­jen pe­ru­mi­seen vuon­na 2020, NHL-pe­laa­jien saa­ta­vuu­teen MM-kil­pai­luis­sa vuon­na 2021 ja NHL-pe­laa­jien ve­täy­ty­mi­seen Pe­kin­gin olym­pi­a­lai­sis­ta vuon­na 2022.

Määt­tä oli yk­si ho­pe­a­jouk­ku­een kul­ma­ki­vis­tä "Rii­an kup­las­sa" kol­me vuot­ta sit­ten.

– Mei­tä vas­taan ei ol­lut kos­kaan help­po pe­la­ta, Määt­tä mai­nit­si yh­den Ja­lo­sen ajan me­nes­tys­te­ki­jän, vas­tus­ta­jan kan­nal­ta han­ka­lan pe­li­ta­van.

Help­poa ei ol­lut Ruot­sil­la­kaan, vaik­ka kak­sis­sa vii­me MM-kil­pai­luis­sa Ja­lo­sen kiek­ko oli jo vas­tus­ta­jien hal­lus­sa.

– Näy­tim­me mo­nes­ti ai­em­min­kin, mil­lai­nen it­se­luot­ta­mus meil­lä on. Moni epäi­li mah­dol­li­suuk­si­am­me, mut­ta jat­ko­paik­ka jäi pie­nes­tä kiin­ni, Määt­tä tuu­mi.

Ja­lo­sen uraa maa­jouk­ku­een pää­val­men­ta­ja­na Määt­tä ku­vai­li ko­vak­si.

– Sii­tä as­ti kun hän val­men­si, Lei­jo­nil­ta odo­tet­tiin me­nes­tys­tä. Puo­li­vä­lie­riin jää­mi­nen kah­te­na vii­me ke­vää­nä oli pet­ty­mys.

– Kun Suo­mi tu­lee näi­hin tur­nauk­siin, pe­la­taan ai­na pää­tös­päi­vä­nä sun­nun­tai­na mi­ta­lis­ta, jos ei jopa kul­las­ta. Hä­nel­le ha­tun­nos­to, mi­ten hän on tuo­nut sen asen­teen suo­ma­lai­seen jää­kiek­koon. Asen­tees­ta hom­ma ei nyt­kään jää­nyt kiin­ni, vaan pi­tää ol­la yl­peä jouk­ku­ees­ta.

Pen­na­sen ti­lan­net­ta pes­tin­sä alus­sa voi ver­ra­ta myös pää­val­men­ta­ja­na vuo­si­na 2016–2018 ol­leen Lau­ri Mar­ja­mä­en ti­lan­tee­seen.

Mar­ja­mä­ki pää­si mel­ko nuo­re­na Lei­jo­nien pe­rä­si­meen kon­ka­ri Kari Ja­lo­sen jäl­keen ja jou­tui heti sy­vään pää­hän World Cu­pis­sa.

Pen­na­sen en­sim­mäi­nen tes­ti on en­si tal­ve­na Poh­jois-Ame­ri­kas­sa jär­jes­tet­tä­vä nel­jän maan huip­pu­tur­naus, jo­ten yh­teyk­sien NHL-mie­hiin pi­tää ol­la kun­nos­sa. Apua voi ol­la sii­tä, et­tä hän tun­tee NHL:n suo­ma­lais­kär­jes­tä esi­mer­kik­si Se­bas­ti­an Ahon, Mik­ko Ran­ta­sen ja Roo­pe Hint­zin al­le 20-vuo­ti­ai­den MM-kul­ta­jouk­ku­ees­ta.

NHL-kon­ka­ri Määt­tä on yk­si niis­tä pe­laa­jis­ta, joi­den pu­he­lin voi soi­da en­nen nel­jän maan huip­pu­tur­naus­ta ja vuo­den 2026 olym­pi­a­lai­sia.

– En tun­ne Pen­nas­ta hir­ve­än hy­vin, Määt­tä sa­noi.

Työn­sar­kaa siis riit­tää Ja­lo­sen seu­raa­jal­la­kin.