Juk­ka Sil­vast

Po­ri­lai­nen Joni-Pek­ka "Jont­tu" Ra­ja­la on au­tour­hei­lun yk­si keu­la­ku­vis­ta Suo­mes­sa – 59 SM-mi­ta­lin mies. In­toa on yhä, vaik­ka het­kek­si lau­an­tain jäl­keen au­tot nos­te­taan pu­kil­le ja mie­ti­tään uu­sia vi­ri­tyk­siä.

– On nii­hin au­toi­hin mah­dol­li­suus li­sä­tä te­ho­ja, hän tie­tää jo ura­kan suun­nan.

Ul­ko­mail­le mies mie­lii. Ra­hoit­ta­jia on jo koos­sa­kin. Lau­an­tai­nen avoin tu­tus­tu­mis­ta­pah­tu­ma muut­tuu il­lal­la 120–130 hen­gen yk­si­tyis­ti­lai­suu­dek­si. Kau­si pää­te­tään sii­hen.

Kel­lo 12–14 Ta­va­ra­tiel­lä Ra­ja­la it­se on val­mis ker­to­maan ka­lus­tos­taan kai­kel­le kan­sal­le.

– Pää­tet­tiin hui­pen­taa ku­lu­nut kau­si tänä vuon­na vä­hän nä­ky­väm­min ja tuo­da tii­min koko kil­pai­lu­ka­lus­to ral­lic­ross- ja JM-ajo­keis­ta kar­ting- ja cros­s­kart­luok­kien au­toi­hin ker­ral­la kaik­kien näh­tä­väk­si ja sa­mal­la tuo­da tu­tuk­si myös au­tour­hei­lun ju­ni­o­ri­toi­min­taa, mes­ta­ri sa­noo.

Lau­an­tai Ta­va­ra­tie 4:ssä on si­ten eri­lai­nen, et­tä hän esit­te­lee kiin­nos­tu­neil­le kah­dek­san kil­pa-au­toa, joil­la tii­mi on ki­san­nut kau­den ai­ka­na eri au­tour­hei­lu­sar­jois­sa. Päi­vään kuu­luu myös Mat­ti Ala­mä­en si­mu­laat­to­ri, ja pur­ta­vaa mak­ka­ras­ta al­ka­en.

Ti­lai­suus on kä­de­no­jen­nus myös yh­teis­työ­kump­pa­neil­le, joi­den kans­sa so­pi­muk­sia on ra­ken­net­tu jo tu­le­vaa kaut­ta var­ten.

Ral­lic­ross kuu­luu en­si kau­den oh­jel­maan. Yh­teis­läh­döt ovat hä­nen mu­kaan­sa ajon suo­la – mies mies­tä vas­taan. Sii­nä jy­vät erot­tu­vat aka­nois­ta.

– Ai­on ajaa 4-5 luo­kas­sa kil­paa ul­ko­mail­la tu­le­val­la kau­del­la, tii­vis­tää po­ri­lai­nen vii­me vuo­den Vuo­den au­tour­hei­li­ja­na pal­kit­tu.

Säh­kö tu­lee si­vii­li­puo­len au­toi­hin voi­ma­lin­jak­si vauh­dil­la. Ra­ja­la sa­noo pai­nok­kaas­ti, et­tä säh­kö­moot­to­ri sai­si py­syä hä­nen edus­ta­mis­taan au­to­sar­jois­ta pois­sa. Ben­sii­nin tuok­su te­kee la­jis­ta mie­lek­kään.

Tänä vuon­na hän saa­vut­ti kol­me SM-ho­pe­a­mi­ta­lia ja ral­lic­ros­sin Poh­jois-Eu­roo­pan Ral­lyX Nor­dic -sar­jan ho­pe­a­ti­lan.