Pasi Rein / STT

Vie­re­män Koi­ton Kert­tu Nis­ka­nen ot­ti per­jan­tai­na Ää­ne­kos­kel­la yl­lä­tyk­set­tö­män Suo­men mes­ta­ruu­den va­paan hiih­to­ta­van vii­del­lä ki­lo­met­ril­lä. Mes­ta­ruus oli hä­nel­le 12:s, ja li­sää on lu­vas­sa jo lau­an­tai­na, kun hän pää­see pe­rin­tei­sel­lä hiih­to­ta­val­la kym­me­nen ki­lo­met­rin ta­kaa-ajoon 18,5 se­kun­nin joh­dos­sa.

Ikaa­lis­ten Ur­hei­li­joi­den Kris­ta Pär­mä­kos­ki oli vi­to­sel­la yh­tä yl­lä­tyk­se­tön ho­pe­a­mi­ta­lis­ti, ja Jas­mi Jo­en­suu ot­ti 33,4 se­kun­tia Nis­kas­ta hi­taam­pa­na prons­sin Van­taan Hiih­to­seu­ral­le.

– Ta­sai­sen kova veto, Nis­ka­nen sa­noi mes­ta­ruus­hiih­dos­taan.

– Koko mat­ka piti hiih­tää suh­teel­li­sen ko­vaa. Len­kis­sä oli yk­si isom­pi nou­su­pät­kä ja sen jäl­keen ta­sa­maa­ta. Tie­sin, et­tä se pi­tää jak­saa.

Nis­ka­nen läh­tee yli­voi­mai­se­na suo­sik­ki­na lau­an­tain ta­kaa-ajoon.

– Ero mui­hin oli isom­pi kuin ajat­te­lin, mut­ta kat­so­taan, mil­lai­sel­la ko­koon­pa­nol­la muut läh­te­vät jah­taa­maan mi­nua, Nis­ka­nen ar­vio ta­kaa-ajon nä­ky­miä.

Pär­mä­kos­ki jou­tuu han­ka­las­ta ti­lan­tees­ta ta­kaa-ajoon, kun Nis­ka­sen kar­ka­si ko­vin kau­ak­si muil­ta. Nel­jän­te­nä ta­kaa-ajoon läh­te­vä An­ne Kyl­lö­nen on 45 se­kun­nin pääs­sä Nis­ka­ses­ta. Jo­han­na Ma­tin­ta­lon ja Jas­min Kä­hä­rän ero Nis­ka­seen ve­nyi yli mi­nuut­tiin.

– Huo­mi­sek­si lu­paa lu­mi­sa­det­ta ja pi­to­poh­ja­ke­liä, jo­ten huo­mi­sel­le on ai­ka sel­keä voit­ta­ja­suo­sik­ki, Pär­mä­kos­ki ko­ros­ti Nis­ka­sen etu­mat­kaa ja me­nes­tys­tä pi­to­poh­ja­suk­sil­la.

– Tuli ai­ka isot erot, jo­ten ai­ka yk­sit­täi­si­nä jou­du­taan hiih­tä­mään. Läh­de­tään me muut tais­te­le­maan seu­raa­vis­ta si­jois­ta.

Vas­tus­ta­jat voi­vat toi­voa apua lä­hin­nä sääs­tä. Ta­kaa-ajo voi­si hel­pot­tua, jos lu­mi­sa­de yl­tyi­si lau­an­tai­na oi­kein run­saak­si.

– Kert­tu jou­tuu au­raa­maan la­tua, jos lun­ta tu­lee pal­jon, Pär­mä­kos­ki vah­vis­ti.

Jas­mi Jo­en­suu oli tyy­ty­väi­nen, kun mi­ta­li­ta­voi­te täyt­tyi va­paan vi­to­sel­la.

– Oli kiva pääs­tä hiih­tä­mään. Oli tosi liu­kas suk­si, Jo­en­suu ker­toi.

– Yri­tin läh­teä ai­ka ko­vaa, mut­ta nou­suo­suus­kin tun­tui tu­le­van hy­vin.

Sa­mal­la Jo­en­suu to­dis­ti, et­tei Fa­lu­nin maa­il­man­cu­pin epä­on­nis­tu­mi­nen joh­tu­nut kun­non hii­pu­mi­ses­ta. Hän jäi kau­den vii­mei­sis­sä maa­il­man­cu­pin läh­döis­sään si­joil­le 32 ja 29.

– Vii­me vii­kon­lop­pu meni vih­koon, mut­ta tie­sin, et­tä kun­to on nii­tä tu­lok­sia pa­rem­pi.

Jo­en­suu yrit­tää mi­ta­leil­le myös ta­kaa-ajon kym­pil­lä.

– On­nis­tuin nyt saa­maan mi­ta­lin, mik­sei huo­men­na­kin, Jo­en­suu sa­noi ta­kaa-ajos­ta, mut­ta muis­tut­ti sa­mal­la ta­kaan­sa läh­te­vis­tä pe­rin­tei­sen hiih­to­ta­van tai­tu­reis­ta, An­ne Kyl­lö­ses­tä ja Jo­han­na Ma­tin­ta­los­ta.

– Kym­pin ki­sas­sa on tosi kova taso, Jo­en­suu ko­ros­ti.