Juk­ka Sil­vast

Po­ri­lai­nen Ban­dy­lii­gan seu­ra Na­ru­ke­rä pe­laa tä­nään kes­ki­viik­ko­na Por­voos­sa Akil­les­ta vas­taan vä­lie­rä­sar­jan en­sim­mäi­ses­sä koh­taa­mi­ses­sa. Pa­ras vii­des­tä -sar­jan voit­ta­ja pe­laa lop­puot­te­lus­sa.

– Jos pe­la­taan sitä pe­liä mitä on har­joi­tel­tu, var­mas­ti men­nään pit­käl­le fi­naa­liin saak­ka. Tie­tys­ti se vaa­tii eh­jiä pe­le­jä, pun­ta­roi Ras­mus Ar­po­nen.

Ar­po­nen pe­la­si en­sim­mäi­ses­sä pu­do­tus­pe­lis­sä HIFK:ta vas­taan rei­lu viik­ko sit­ten. On­ko hän tä­nään ko­koon­pa­nos­sa, sen val­men­nus tie­tys­ti rat­kai­see.

– Oma suo­ri­tuk­se­ni oli ihan hyvä. Fyy­si­syys tuli yl­lä­tyk­se­nä, mut­ta sii­hen­kin pää­sin mu­kaan. Olen tyy­ty­väi­nen.

Hän sa­noo, et­tä kau­den pää­tök­seen hän tie­tys­ti toi­voo pe­li­ai­kaa, ku­ka­pa ei toi­voi­si. Isois­sa pe­leis­sä on tun­tei­ta mu­ka­na kat­so­jien sil­mien al­la.

Ras­mus Ar­po­sel­la on edus­tuk­sen pu­ku­ko­pis­sa va­ki­o­loo­si mui­den ta­paan. Kau­del­la on tois­ta­kym­men­tä Ban­dy­lii­gan peliä pe­lat­tu­na. Hän ko­kee ole­van­sa roo­lil­taan maa­lin­te­ki­jä.

– Ju­ni­o­ri­puo­lel­la olen saa­nut roo­lia jo mo­nen vuo­den ajan ja siel­tä on tul­lut hyvä poh­ja.

Jos omi­nai­suuk­sis­ta pu­hu­taan, hän tun­nis­taa it­sen­sä hy­vä­nä lau­kai­si­ja­na. Ja jos jo­tain pa­ran­net­ta­vaa on, se löy­tyy fyy­si­syy­des­tä ja te­rä­vyy­des­tä.

– Koko ot­te­lun ajan vauh­dis­sa mu­ka­na py­sy­mi­nen, luu­li­sin et­tä sii­nä on pa­ran­net­ta­vaa.

Ras­mus Ar­po­nen on tu­le­vai­suu­den pe­laa­ja – nuo­ri­mies, joka uh­raa pal­jon ai­kaa har­ras­tuk­sel­leen. Hän tie­tää, et­tä en­si kesä har­joi­tel­laan ko­vaa, käy­dään töis­sä ja val­mis­tau­du­taan syk­syl­lä al­ka­viin yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­siin.

– Ai­ka­tau­luun tu­lee ai­ka tiuk­kaa, hän en­na­koi.

Am­ma­tin­va­lin­nas­ta hän ei osaa sa­noa vie­lä juu­ri mi­tään. Jos jo­tain mie­les­sä välk­kyy, niin hän ha­lu­ai­si pe­la­ta jos­kus am­ma­tik­seen jää­pal­loa Ruot­sis­sa.

– Siel­tä sai­si maa­il­man­kat­so­mus­ta ja uu­sia ko­ke­muk­sia. Minä ai­na­kin pi­dän sel­lai­ses­ta.

Ras­mus Ar­po­nen on mark­ki­noi­nut omaa la­ji­aan ka­ve­ri­pii­ril­leen.

– Jää­pal­lo on niil­le ol­lut uu­si jut­tu. Mut­ta ka­ve­ri­ni ovat tu­tus­tu­neen mi­nun kaut­ta sii­hen. Olen ha­lun­nut hei­dät mu­kaan kat­so­maan pe­le­jä, ja niin­hän laji le­vi­ää. He tu­le­vat mie­lel­lään kat­so­maan, myös jää­kiek­koi­li­jat.

Ar­po­nen on pe­lan­nut myös U18 -sar­jaa.

Na­ru­ke­rän vä­lie­rä­sar­jan en­sim­mäi­nen ko­ti­ot­te­lu Akil­les­ta vas­taan pe­la­taan Po­ris­sa lau­an­tai­na 26.2. kel­lo 15 al­ka­en.