Es­ko Kal­li­o­nie­mi / STT

Ylei­sö he­rä­si lau­an­tai­na Po­ris­sa jää­kiek­ko­lii­ga­pe­lin Äs­sät–TPS ta­pah­tu­miin, ei­kä kum­pi­kaan jouk­kue kat­so­jien rie­muk­si pe­rään­ty­nyt mis­sään ti­lan­tees­sa. TPS voit­ti lo­pul­ta 2–1.

Yh­den­lai­nen hui­pen­nus jääl­lä ko­et­tiin, kun peli ta­sa­vii­si­koin muut­tui käy­tän­nös­sä ta­sa­va­jaak­si, kun kak­sik­ko ei pääs­syt ir­ti toi­sis­taan lä­hes koko vaih­don ai­ka­na.

– Puo­lin ja toi­sin men­tiin pal­jon sään­tö­jen ra­ja­mail­la, TPS:n kap­tee­ni Ju­ha­ni Jasu ker­ta­si.

Jasu nap­pa­si syöt­tö­pis­teen tur­ku­lais­ten avaus­maa­liin, jon­ka Kal­le Väi­sä­nen tä­räyt­ti ylä­kul­maan suo­raan aloi­tus­voi­tos­ta.

Äs­sien Kas­pe­ri Ojan­ta­ka­nen ta­soit­ti pe­lin, ja Li­nus Frö­ber­gin voit­to­maa­li näh­tiin yli­voi­mal­la.

Eri­kois­ti­lan­teet pu­hut­ti­vat ot­te­lun jäl­keen­kin. Jää­hy­jä vi­hel­let­tiin Äs­sil­le vii­si ja TPS:lle kol­me.

– Kak­si erää tuo­ma­ri­toi­min­ta oli hy­vää, sit­ten kol­man­nen erän hep­poi­sil­la jää­hyil­lä Äs­sät pää­si pe­liin mu­kaan, TPS:n pää­val­men­ta­ja Tom­mi Miet­ti­nen to­te­si.

– Kak­si erää tuo­ma­rit vi­hel­si­vät rik­kei­tä, mut­ta vain toi­sel­ta jouk­ku­eel­ta. Sit­ten se kään­tyi kol­man­teen erään, Äs­sien pää­val­men­ta­ja Jere Här­kä­lä näki.

Ero­tuo­ma­ri­val­men­ta­ja Sami Sep­pä­lä kom­men­toi ti­lan­tei­ta.

– Peli oli to­del­la haas­ta­va. In­ten­si­teet­tiä oli hir­ve­äs­ti, mut­ta en ihan noin mus­tiin pu­keu­tui­si. Ti­lan­teet käy­dään läpi, ja var­mas­ti jo­tain kor­jat­ta­vaa löy­tyy, Sep­pä­lä ar­vi­oi.