Pet­te­ri Iko­nen / STT

Suo­men ja Un­ka­rin yh­tei­nen his­to­ria mies­ten maa­jouk­ku­e­jää­kie­kos­sa on ly­hyt ja yti­me­käs. Maat ovat koh­dan­neet nel­jäs­ti en­nen tä­nään Tam­pe­reel­la pe­lat­ta­vaa MM-kil­pai­lu­jen al­ku­sar­ja­ot­te­lua. Voi­tot ovat Suo­mel­le 3–1. Ai­no­an ar­vo­kil­pai­lu­koh­taa­mi­sen Suo­mi voit­ti 3–0 vuon­na 2016.

– Vas­tus­ta­ja on ai­ka­moi­nen mys­tee­ri. Saa näh­dä mitä tu­lee, mut­ta aa­mul­la tu­lee var­mas­ti vi­deo ja sit­ten vas­tus­ta­ja tu­tuk­si, NHL-vah­vis­tus Kas­pe­ri Ka­pa­nen tuu­mi.

Kun Ka­pa­nen an­toi haas­tat­te­lua Lei­jo­nien ei­li­ses­sä me­di­a­ti­lai­suu­des­sa, jouk­ku­een val­men­nus­joh­dos­ta Juk­ka Var­ma­nen is­tui Un­ka­rin ja Ruot­sin ot­te­lus­sa tark­kai­le­mas­sa vas­tus­ta­jaa.

– Var­ma­nen te­kee skout­taa­mi­sen vii­del­lä viit­tä vas­taan pe­lin osal­ta ja kat­soo pe­lit li­ve­nä. Hän tuo meil­le muil­le val­men­ta­jil­le asi­at, mitä hän on löy­tä­nyt, vi­de­o­val­men­ta­ja Jan­ne Hie­ta­nie­mi ava­si.

Haas­tat­te­lu­het­kel­lä Hie­ta­nie­mel­lä oli vain ohut kuva Un­ka­ris­ta.

– Vauh­di­kas jen­gi, joka te­kee töi­tä ja luis­te­lee ko­vaa.

Hal­lit­se­va olym­pi­a­voit­ta­ja ja maa­il­man­mes­ta­ri Suo­mi on voit­ta­nut Tam­pe­reel­la vain kak­si ot­te­lua nel­jäs­tä. Yh­dys­val­lat ja Ruot­si oli­vat vah­vem­mat. Sak­sas­ta ja Rans­kas­ta ir­to­si niu­kat voi­tot. Un­ka­ri­kin on sit­keä kiu­saa­ja.

– Joku voi luul­la, et­tä on help­po­ja pe­le­jä, mut­ta val­men­nuk­ses­ta tai pe­laa­jis­ta ku­kaan ei luu­le niin. Muu­ten käy kyl­mät ai­ka äk­kiä, Hie­ta­nie­mi paa­lut­ti.

Hä­nen mu­kaan­sa pien­ten mai­den koh­taa­mi­seen val­mis­tau­du­taan yh­tä va­ka­vas­ti kuin iso­jen­kin mai­den koh­taa­mi­seen. Vaik­ka Un­ka­ri on vas­tus­ta­ja­na mys­tee­ri, vä­li­neet vas­tus­ta­jaan tu­tus­tu­mi­seen on ole­mas­sa.

– Ma­te­ri­aa­lin mää­rän suh­teen ei si­nän­sä ole vä­liä, on­ko vas­tas­sa iso vai pie­ni maa. Pe­lit rul­laa­vat ki­sois­sa, ja kaik­ki pe­laa­vat tree­ni­pe­le­jä en­nen ki­so­ja. Ma­te­ri­aa­lia löy­tyy tar­peek­si, Hie­ta­nie­mi sa­noi.

Ka­pa­sel­le pari Un­ka­rin pe­laa­jaa on mui­ta tu­tum­pia.

– Yh­den tun­nen Kal­Pas­ta, Krisz­ti­an Na­gyn. Pe­la­sim­me A- tai B-nuo­ris­sa sa­maan ai­kaan. Ba­lazs Se­bo­kia vas­taan olen pe­lan­nut A- ja B-nuo­ris­sa, kun hän pe­la­si Kär­pis­sä. En tun­ne mies­tä tar­kem­min. Hän tuli Kal­Paan, kun minä olin jo läh­te­nyt.

– En ole ol­lut Na­gyn­kaan kans­sa yh­teyk­sis­sä sen koom­min, mut­ta on kiva näh­dä ja pääs­tä pe­laa­maan hän­tä vas­taan.

Suo­men ja Un­ka­rin ot­te­lu al­kaa kel­lo 16.20. Tam­pe­reel­la pe­la­taan kel­lo 20.20 Itä­val­ta–Sak­sa.

Toi­ses­sa ki­sa­kau­pun­gis­sa Rii­as­sa pe­la­taan kel­lo 16.20 Lat­via–Slo­ve­nia ja kel­lo 20.20 Ka­zaks­tan–Slo­va­kia.