STT

Jä­min Jän­ne on hiih­tä­nyt voit­toon maas­to­hiih­don Suo­men cu­pin mies­ten vies­tis­sä Kuo­pi­os­sa. Kil­pai­lu rat­ke­si lop­pu­ki­ris­sä, jos­sa Jä­min ank­ku­ri Lau­ri Le­pis­tö ku­kis­ti Imat­ran Ur­hei­li­joi­den Miro Karp­pa­sen ja kau­kaa ta­kaa kär­ki­jouk­koon nous­seen Pui­jon Hiih­to­seu­ran Ii­vo Nis­ka­sen.

Pe­rin­tei­sel­lä hiih­to­ta­val­la 3x7,5 ki­lo­met­rin vies­tin voit­ta­ji­na juh­li­vat Le­pis­tön li­säk­si Jä­min Mar­kus Vuo­re­la ja Ris­to­mat­ti Ha­ko­la.

– Oli­han tämä viih­det­tä, Vuo­re­la kom­men­toi jän­nit­tä­väk­si keh­key­ty­nyt­tä vies­tiä Ylen tv-haas­tat­te­lus­sa.

Ha­ko­la ker­toi teh­neen­sä toi­sel­la osuu­del­la töi­tä, jot­ta sai­si Pui­joon eroa en­nen ank­ku­ri­o­suut­ta. Vaih­dos­sa eroa oli­kin tun­tu­vas­ti, maa­lis­sa enää vain se­kun­ti.

– Pi­tää muis­taa, et­tä en hiih­tä­nyt ank­ku­ri­na vain Ii­voa vas­taan. Oli siel­lä mui­ta­kin ko­via ka­ve­rei­ta. En us­ko­nut, et­tä oli­sin pa­ras ki­ris­sä, Le­pis­tö sa­noi Ylel­le.

Imat­ran vies­tit­ri­on muo­dos­ti­vat Ol­li Aho­nen, Vil­le Aho­nen ja Karp­pa­nen. Maa­lis­sa jouk­ku­een ero Jä­miin oli 0,8 se­kun­tia.

Niskanen joutui hapoille

Nis­ka­nen start­ta­si ank­ku­ri­o­suu­del­le 43 se­kun­nin pääs­sä kär­ki­kuu­si­kos­ta. Hän oli osuu­del­la sel­väs­ti no­pein, sil­lä eroa osuu­den mui­hin ker­tyi 39 se­kun­tia.

– Al­ku oli yli­ko­vaa. Sai ki­riä ai­na­kin ha­poil­le. Nap­sun lop­pui mat­ka kes­ken. Yl­lät­tä­vän hy­vin ir­to­si kiri noin ko­vil­la ha­poil­la, Nis­ka­nen kom­men­toi Ylel­le.

Nis­ka­nen myön­si lau­an­tai­sen hen­ki­lö­koh­tai­sen kil­pai­lun ve­tä­neen sen ver­ran nöy­räk­si, et­tä sun­nun­tai­na piti jo tes­ta­ta suk­sia. Lau­an­tai­na Nis­ka­nen jäi Pui­jol­la 10 ki­lo­met­rin va­paan hiih­to­ta­van kil­pai­lus­sa nel­jän­nek­si.

Odo­tuk­set kään­tyi­vät en­si vii­kon­lop­puun, kun maa­il­man­cu­pia hiih­de­tään Lah­des­sa. Nis­ka­sen pää­mat­ka on sil­loin lau­an­tai­nen 20 ki­lo­met­riä pe­rin­tei­sel­lä hiih­to­ta­val­la.

– Lah­des­sa on var­mas­ti yh­tä hyvä ko­tiy­lei­sö kuin tääl­lä­kin. Tu­lee var­mas­ti mie­len­kiin­toi­set ki­sat, Nis­ka­nen sa­noi.

Suo­men cu­pis­sa Nis­kas­ta en­nen kuo­pi­o­lais­ten vies­tiä vei­vät Valt­te­ri Pen­na­nen ja Nii­lo Mä­ki­nen. Pui­jon maa­jouk­ku­e­hiih­tä­jis­tä vuo­den­vaih­teen mai­ni­on vi­reen­sä hu­kan­nut Pert­tu Hy­vä­ri­nen oli koko Suo­men cup -vii­kon­lo­pun si­vus­sa. Tour de Ski -kier­tu­eel­la Hy­vä­ri­nen hiih­ti uran­sa avaus­voi­ton maa­il­man­cu­pis­sa ol­tu­aan yk­kö­nen Tob­lac­his­sa pe­rin­tei­sen hiih­to­ta­van kym­pil­tä.

Kähärä, Nissinen ja Lylynperä hiihtivät voittoon

Nais­ten 3x5 ki­lo­met­rin vies­tis­sä voit­toon iih­ti Vuo­kat­ti Ski Team Kai­nuun jouk­kue. Voit­ta­ja­jouk­ku­ees­sa hiih­ti­vät Jas­min Kä­hä­rä, Vil­ma Nis­si­nen ja ank­ku­ri­na huh­ki­nut Kat­ri Ly­lyn­pe­rä.

– Ai­ka pa­hal­ta tun­tui tä­nään. On­nek­si oli nämä kak­si ko­vaa täs­sä, Kä­hä­rä kiit­te­li jouk­ku­e­to­ve­rei­taan Ylen te­le­vi­si­o­haas­tat­te­lus­sa.

Toi­sek­si kiri Kris­ta Pär­mä­kos­ken edus­ta­ma Ikaa­lis­ten Ur­hei­li­jat, joka jäi 5,6 se­kun­tia voit­ta­ja­jouk­ku­ees­ta. Pär­mä­kos­ken jouk­ku­een en­sim­mäi­sen osuu­den hiih­ti Ka­ta­rii­na Lon­ka, ja toi­sel­la osuu­del­la Pär­mä­kos­ki kiri hir­mu­vauh­dil­la kär­keen muo­dos­tu­nut­ta eroa kiin­ni.

– Kata (Lon­ka), tar­joi­li ihan täy­del­li­sen pai­kan mi­nul­le. Oli kiva läh­teä hiih­tä­mään ja jou­tui oi­ke­as­ti koko len­kin pus­ke­maan täy­sil­lä, Pär­mä­kos­ki heh­kut­ti Ylel­lä.

Ank­ku­ri­o­suu­del­la Hil­la Nie­me­lä pyr­ki vas­taa­maan Kai­nuun Ly­lyn­pe­rän vauh­tiin, mut­ta jou­tui tai­pu­maan lop­pu­met­reil­lä. Ly­lyn­pe­rä teki taus­ta­tie­toi­hin­sa pe­rus­tu­en rat­kai­sun pi­tää ko­vem­paa vauh­tia yl­lä, jot­ta kil­pa­kump­pa­neil­la oli­si lop­pu­ki­riin läh­det­tä­es­sä hap­po­ja ja­lois­sa.

– Tie­sin, et­tä Hil­la on no­pea. Piti vä­hän nos­taa vauh­tia jo ai­kai­sem­min, kun en ha­lun­nut ihan pa­lau­tu­nee­na läh­teä Hil­lan kans­sa no­peus­kil­pai­luun, Ly­lyn­pe­rä kom­men­toi rat­kai­su­jaan nau­ra­en.