Juk­ka Sil­vast

Kol­me vuot­ta sit­ten Lu­vi­an Kie­kon rin­get­te­po­ru­kas­sa oli pää­tet­ty, jot­ta pää­sar­jaan pa­la­taan kol­men vuo­den ku­lut­tua. Se to­teu­tui, kun vii­me lau­an­tai­na nou­su var­mis­tui SM-kar­sin­ta­sar­jan rat­kai­suot­te­lus­sa.

– Puk­ki­lan Kir­sin ja mi­nun toi­nen ta­voi­te on, et­tä kol­men vuo­den si­säl­lä olem­me mi­ta­leil­la, jut­te­lee maa­nan­tai­na aa­mu­len­kil­tä ta­voi­tet­tu An­te­ro Ki­ve­lä.

Puk­ki­la on Lu­Kin rin­ge­ten edus­tuk­sen pää­val­men­ta­ja, Ki­ve­lä val­men­ta­ja. Ki­ve­län me­rii­tit la­jis­ta 20 vuo­den ajal­ta ovat enem­män kuin van­kat. Hä­nen val­men­ta­ja­kau­del­laan saa­vu­tet­tiin seu­ral­le 14 mi­ta­lia, jois­ta kol­me kul­tais­ta.

An­te­ro Ki­ve­lä jat­kaa val­men­nus­ryh­mäs­sä. Hän jut­te­li aa­mul­la, et­tä sii­hen täh­tää sään­nöl­li­nen var­hai­sen aa­mun lenk­kei­ly­kin. Sen si­jaan nais­ten ryh­män tree­ni­viik­koa ei enää ki­ris­te­tä, sil­lä ar­ki on jo sil­tä osin hyö­dyn­net­ty. Nuo­ria pe­laa­jia ke­hi­te­tään muu­ta tie­tä.

Hän ker­too, et­tä pe­laa­ja­han­kin­nat le­pää­vät enem­män­kin Rau­man suun­nal­la – opet­ta­jan­kou­lu­tus­lai­tok­sel­le tu­le­vis­sa opis­ke­li­jois­sa. Sii­hen ryh­mään tar­tu­taan heti jos ti­lai­suus näh­dään.

Seura aikoo kehittää nykyistä ryhmää SM-sarjan vaatimusten tasolle.

Seura aikoo kehittää nykyistä ryhmää SM-sarjan vaatimusten tasolle.

Kuva: Karita Huilla

Ki­ve­lä osaa suh­teut­taa tu­le­via vuo­sia ny­ky­het­keen. Mah­dol­li­suu­det hie­man ny­kyis­tä suu­rem­paan spon­so­ri­tu­keen ovat ole­mas­sa. Ja jos Eu­ra­jo­en kun­ta­kin pal­kit­si­si jo­ten­kin sar­ja­nou­sun.

– Jo­tain uut­ta täy­tyy ke­hit­tää ot­te­lu­ta­pah­tu­miin­kin. Ja toi­von, et­tä lu­vi­a­lai­set pa­lai­si­vat rin­ge­ten ää­rel­le. Kiin­nos­tus on ol­lut vii­me ai­koi­na vä­hän vai­sua. Kat­so­mos­sa pe­le­jä seu­raa­mas­sa pi­täi­si ol­la ai­na 400–500 hen­keä.

Ku­lu­neel­la kau­del­la Lu­Kin pe­lit saa­tiin Ruu­tu-ka­na­val­le.

– Se oli­si iso asia meil­le, hän sa­noo.

Joku voi­si ky­syä, mik­si rin­get­te ei tule Po­rin pää­hal­liin, tai Rau­man pää­py­hät­töön kai­ken kan­san kat­sot­ta­vak­si.

– Ei se niin vain käy, Ki­ve­lä sa­noo.

Pe­li­kent­tä vaa­tii eri­lai­sen vii­voi­tuk­sen ja kul­miin pe­li­kel­lot hyök­käy­sa­jan mit­taa­mi­seen.

An­te­ro Ki­ve­lä ker­too, et­tä hä­nel­lä ja Kir­si Puk­ki­lal­la on 2-vuo­ti­nen so­pi­mus seu­ran kans­sa, jois­ta se toi­nen on käyt­tä­mät­tä.