Lau­an­tai­na Hä­meen­lin­nas­sa HPK tai­pui Lu­kol­le lu­ke­min 2-3. Isän­nät eh­ti­vät avau­se­räs­sä jo 2-0 joh­toon, mut­ta tämä ei rau­ma­lai­sia lan­nis­ta­nut. Lu­kon ta­kaa-ajos­ta vas­ta­si yk­kös­ket­ju Ee­me­li Huh­ta­nen (2+1), At­te Joki (1+0), Petr Vec­het (0+3). Hy­vää tu­li­tu­kea an­toi puo­lus­ta­ja Nik­las Hä­mä­läi­nen (0+2). Voi­ton ta­kuu­mie­hiin lu­keu­tui myös maa­li­vah­ti Jooa Sam­mal­nie­mi 30 tor­jun­nal­laan.

Sun­nun­tai­na jouk­kue suun­ta­si Tam­pe­reen Ha­ka­met­sään Il­vek­sen pe­rin­teik­kää­seen ko­ti­luo­laan. Täl­lä ker­taa Luk­ko hank­kiu­tui kah­den maa­lin etu­mat­kal­le, ei­kä tup­su­kor­vil­le an­net­tu sii­maa yh­tä ka­ven­nus­maa­lia enem­pää. Peli päät­tyi lo­pul­ta murs­ka­lu­ke­min 1-6.

Isom­paa roo­lia ot­ti nyt kak­kos­ket­ju Ma­ti­as Pii­rai­nen (1+1), Tim Luk­ka­ri­nen (2+1), Ja­rel Tu­ki­ai­nen (0+2). Ne­los­ket­jun lai­tu­ril­la Aa­po Sa­lol­la (1+0) ja puo­lus­ta­ja Ju­lius Suo­mi­sel­la­kin (1+0) oli sih­ti koh­dal­laan. At­te Joki (1+0) on­nis­tui maa­lin­te­os­sa vii­kon­lo­pun mo­lem­mis­sa kamp­pai­luis­sa.

Lu­kon tolp­pien vä­lis­sä vah­ti­vuo­ron saa­nut Ee­tu Lau­rik­ka­la kiit­ti luot­ta­mu­kes­ta ja pe­la­si mai­ni­on ot­te­lun merk­kaut­ta­en Tam­pe­reel­la 28 tor­jun­taa.

Suu­rin osa al­ku­sar­jan kah­des­ta­tois­ta jouk­ku­ees­ta on kiek­koil­lut syys­kuun ai­ka­na kah­dek­san ot­te­lua. Luk­ko ko­hen­te­li ase­mi­aan ta­sai­ses­sa kes­ki­kas­tis­sa ja si­joi­tus tau­lu­kos­sa on nyt kuu­des.

– Saim­me tu­lok­sel­li­ses­ti kak­si hy­vää mat­sia, mut­ta ei täs­sä vie­lä henk­se­lei­tä ole va­raa pau­ku­tel­la. Hy­vän päi­vän tul­len kuka ta­han­sa voi voit­taa ke­net ta­han­sa täs­sä sar­jas­sa. Kau­si on nuo­ri ja työ jat­kuu, Lu­kon vas­tuu­val­men­ta­ja Vil­le-Vesa Vai­ni­o­la to­te­aa.

To­si­toi­miin pääs­tään jäl­leen tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na, kun kär­ki­jouk­kue Lah­den Pe­li­cans saa­puu Rau­mal­le lau­an­tai­na. Lo­ka­kuu­ta käyn­nis­tel­lään Hel­sin­gis­sä Jo­ke­rei­den vie­raa­na sun­nun­tai­na.

– En­si lau­an­tain Pe­li­cans-ot­te­lu on meil­le hyvä mit­ta­ri sii­tä mis­sä men­nään. Sar­ja­kär­ki oli­si hie­no ku­kis­taa, Vai­ni­o­la en­na­koi.