Jää­kiek­ko­kau­si Lu­kon SM-ta­son jouk­ku­ei­den osal­ta tuli pää­tök­seen pää­si­äis­vii­kon­lop­pu­na, kun U18-nuo­ret ki­sa­si­vat lau­an­tai­na prons­si­mi­ta­leis­ta Kärp­pien vie­raa­na. Rau­ma­lai­set sin­ni­te­li­vät vie­lä uut­te­ras­ti vii­teen ot­te­luun ve­ny­neen Jo­ke­rit-vä­lie­rä­sar­jan jäl­keen, mut­ta mi­ta­lit jäi­vät Ou­luun tu­lok­sel­la 5-3 (2-1, 1-1, 2-1).

Suo­men mes­ta­ruus rat­ke­aa huh­ti­kuun en­sim­mäi­sen vii­kon ai­ka­na pää­kau­pun­gin pai­kal­lis­der­bys­sä Hel­sin­gin IFK:n ja Jo­ke­rei­den vä­lil­lä.

Lu­kon vas­tuu­val­men­ta­ja Vil­le-Vesa Vai­ni­o­la näki kau­des­sa pal­jon po­si­tii­vi­sia asi­oi­ta, vaik­ka pet­ty­mys heti prons­si­pe­lin jäl­keen oli­kin pääl­li­mäi­nen tun­ne.

– Ihan kaik­ki lyö­tiin li­koon, mitä ir­ti saa­tiin. Pit­kät mat­kus­te­lut, ly­hyt pa­lau­tu­mi­sai­ka ja vie­lä fluns­sa-aal­to ve­rot­ti­vat voi­ma­va­ro­ja. Sii­hen näh­den kel­vol­li­nen esi­tys. Vas­tas­sa oli kui­ten­kin maa­jouk­ku­e­pe­laa­jil­la vah­vis­tu­nut ja vii­kon hui­lan­nut ko­ti­jouk­kue, Vai­ni­o­la ker­ta­si.

Lo­pul­li­nen si­joi­tus Lu­kol­la oli siis sama, mikä run­ko­sar­jan päät­teek­si. Vii­me ke­säs­tä al­ka­nut pro­jek­ti oli opet­ta­vai­nen ja an­toi­sa niin pe­laa­jil­le, kuin val­men­nuk­sel­le­kin.

– Sit­kei­tä jät­kiä jouk­kue täyn­nä. Kau­si su­jui ko­ko­nai­suu­te­na tar­kas­tel­len nou­su­joh­tei­ses­ti ja täl­lai­nen oli nyt mei­dän ta­ri­nam­me. Yl­peä olen täs­tä po­ru­kas­ta, Vai­ni­o­la sa­noi.

Luk­ko-luot­si huo­mi­oi­tiin run­ko­sar­jan päät­teek­si ikä­luo­kan par­haal­le val­men­ta­jal­le myön­net­tä­väl­lä Pent­ti Ma­ti­kai­nen -pal­kin­nol­la.

Pla­yoff-ke­vään ko­vim­mat si­ni­kel­tai­set pis­te­nik­ka­rit oli­vat Art­tu Vä­li­lä te­hoin 4+10, Jasu Men­so­nen 6+7, At­te Joki 5+6 ja Jere Tork­ki 2+8. Sar­jan par­haa­na puo­lus­ta­ja­na pal­kit­tu Vä­li­lä lait­toi täl­lä sal­dol­laan uu­sik­si myös pak­kien U18 SM-pu­do­tus­pe­lien pis­te-en­nä­tyk­sen. Ko­vaan kiek­ko­sa­tee­seen tot­tu­nut yk­kös­maa­li­vah­ti Jooa Sam­mal­nie­mi