Sa­ta­kun­nan Viik­ko

Mat­ti Mat­ts­son pal­kit­tiin lau­an­tai­na kol­mat­ta ker­taa ja tois­taa ker­taa pe­räk­käin Po­rin vuo­den ur­hei­li­jak­si. En­sim­mäi­sen ker­ran Mat­ts­son va­lit­tiin ko­ti­kau­pun­kin­sa par­haak­si vuon­na 2013. Po­rin vuo­den ur­hei­li­jan va­lit­see Po­rin Ur­hei­lu­toi­mit­ta­jain ker­ho jä­se­nää­nes­tyk­ses­sään. Kau­pun­gin pa­ras ur­hei­li­ja on va­lit­tu vuo­des­ta 1964 läh­tien.

– Mi­nul­le tämä voit­to on ai­na iso asia. Pori on ur­hei­lu­kau­pun­ki, ja tä­män pal­kin­non voit­ta­jien lis­tal­la on ko­via ni­miä. Täh­den voit­to­mää­riin mi­nul­la tai­taa ol­la vie­lä vä­hän mat­kaa, Mat­ts­son nau­rah­taa ja viit­taa pa­ra­le­gen­da Leo-Pek­ka Täh­teen, joka on va­lit­tu Po­rin vuo­den ur­hei­li­jak­si pe­rä­ti kym­me­nen ker­taa.

Mat­ts­so­nin vuo­den täh­ti­het­ki oli 200 met­rin rin­tau­in­nin EM-ho­pea. MM-ki­sois­sa po­ri­lai­nen oli kah­dek­sas. Mat­ts­son on tyy­ty­väi­nen mi­ta­liin ja sii­hen, et­tä hän pää­si var­sin har­vi­nai­seen ker­hoon: suo­ma­lai­siin ur­hei­li­joi­hin, jot­ka ovat voit­ta­neet mi­ta­lin niin olym­pi­a­lai­sis­sa kuin MM- ja EM-ki­sois­sa. Po­ri­lai­sis­ta sa­maan ovat ai­em­min pys­ty­neet pai­non­nos­ta­jat Kaar­lo Kan­gas­nie­mi ja Jou­ni Grön­man sekä jou­si­am­pu­ja Kyös­ti Laa­so­nen.

Täy­sin tyy­ty­väi­nen Mat­ts­son ei sil­ti vii­me vuo­teen ol­lut. Kol­mes­ti is­ke­nyt sel­kä­ju­mi vei har­joi­tus­viik­ko­ja ja pa­kot­ti ui­ma­rin komp­ro­mis­sei­hin. Hän us­koo, et­tä eh­jä har­joi­tus­kau­si oli­si nä­ky­nyt myös vauh­dis­sa. Tänä vuon­na Mat­ts­so­nin pää­ta­voi­te on hei­nä­kuus­sa Ja­pa­nin Fu­kuo­kas­sa jär­jes­tet­tä­vis­sä MM-ki­sois­sa. Po­ri­lai­nen ha­lu­aa jat­kaa me­nes­tys­put­ke­aan.

Po­rin Ur­hei­lu­toi­mit­ta­jain ker­hon ää­nes­tyk­ses­sä Mat­ts­son sai kaik­ki­aan kah­dek­san yk­kös­si­jaa ja yh­teen­sä 98 pis­tet­tä. Toi­sek­si ää­nes­tyk­ses­sä tuli Po­rin Gi­ant­sin me­nes­tys­kei­laa­ja Pep­pi Kons­te­ri. Hän voit­ti yh­del­lä pis­teel­lä jää­kie­kon maa­il­man­mes­ta­ruu­des­sa yh­te­nä rat­kai­se­va­na lenk­ki­nä ol­leen Joel Ar­mi­an.

Po­rin vuo­den nuo­re­na ur­hei­li­ja­na Po­rin Ur­hei­lu­toi­mit­ta­jain Ker­ho ja OP Län­si-Suo­mi pal­kit­si­vat Olaus Ali­sen.

19-vuo­ti­as Ali­nen oli maa­il­man- ja eri­tyi­ses­ti Ame­ri­kan-laa­jui­ses­ti vuo­den pu­hu­tuin ja ha­lu­tuin po­ri­lai­nen. Ame­rik­ka­lai­ses­sa jal­ka­pal­los­sa tie­tään hui­pul­le ja suo­ma­lai­seen ur­hei­lu­his­to­ri­aan rai­vaa­val­la raa­mik­kaal­la nuo­rel­la mie­hel­lä oli ovet avoin­na 46 yh­dys­val­ta­lai­seen yli­o­pis­toon. Niis­tä hän va­lit­si kaik­kein ko­vim­man, Ala­ba­man. Jo nyt hän pää­si en­sim­mäi­se­nä suo­ma­lai­se­na la­jin­sa tu­le­vai­suu­den täh­tien ot­te­luun. Li­säk­si hä­net va­lit­tiin la­jin­sa vuo­den par­haak­si ur­hei­li­jak­si Suo­mes­sa.

Mart­ti Laip­pa­la -pal­kin­non po­ri­lai­sen ur­hei­lun hy­väk­si teh­dys­tä työs­tä Po­rin Ur­hei­lu­toi­mit­ta­jain ker­ho myön­si An­te­ro Ki­ve­läl­le.

Ki­ve­lä muis­te­taan eri­tyi­ses­ti jää­kiek­ko­maa­li­vah­ti­na. Hän tor­jui Äs­sil­le Suo­men mes­ta­ruu­den vuon­na 1978. SM-ho­pe­aa hän oli voit­ta­mas­sa kol­mes­ti ja SM-prons­sia ker­ran. 1970-1980-lu­ku­jen tait­tees­sa Ki­ve­lä kuu­lui maa­jouk­ku­een va­ki­o­ka­lus­toon.

Vaik­ka pe­lit lop­pui­vat, ur­hei­lu ei ole kos­kaan jää­nyt. Val­men­ta­ja­na Ki­ve­lä työs­ken­te­li kol­mes­sa eri la­jis­sa: jää­kie­kos­sa, kau­ka­lo­pal­los­sa ja rin­ge­tes­sä. Nel­jän­nes­sä la­jis­sa, eli jal­ka­pal­los­sa Ki­ve­lä toi­mi pit­kään seu­ra­joh­ta­ja­na. Elä­mä ur­hei­lus­sa jat­kuu yhä rin­ge­tes­sä Lu­vi­an Kie­kon taus­ta­ryh­mäs­sä.

Ää­nes­tys­tu­lok­set, top 6:

1) Mat­ti Mat­ts­son 98 pis­tet­tä (8 yk­kös­si­jaa)

2) Pep­pi Kons­te­ri 58 (2)

3) Joel Ar­mia 57 (1)

4) Pih­la Sa­lo­nen 38 (1)

5) Niko Oja­mä­ki 36 (1)

6) MuSa-fut­sal 29 (2)