PPT:tä ja FC Jaz­zia ai­ka­naan edus­ta­nut sekä maa­ot­te­lui­ta pe­lan­nut en­ti­nen jal­ka­pal­loi­li­ja Rami Nie­mi­nen myön­tää Qa­ta­rin ih­mi­soi­keus­ti­lan­teen las­ke­van MM-ki­sa­tun­nel­maa.

– Ei fii­lik­set ole kau­he­an hy­vät. Var­maan ekaa ker­taa on sel­lai­nen olo, et­tä en tie­dä viit­sii­kö kat­sel­la ki­so­ja ihan hir­ve­äs­ti.

Jo­tain pe­le­jä hän us­koo kui­ten­kin kat­so­van­sa.

– Men­nään työn mu­kaan ja kat­so­taan mi­ten ai­ka riit­tää. Mut­ta ei ole sel­lais­ta, et­tä oli­si pak­ko näh­dä tämä tai tuo ot­te­lu.

FIFA teki pää­tök­sen ki­so­jen jär­jes­tä­mi­ses­tä Qa­ta­ris­sa vuon­na 2010. Nie­mi­nen poh­tii, et­tä sen jäl­keen maa­il­ma on muut­tu­nut ja ih­mi­soi­keus­ky­sy­myk­set nous­seet enem­män esiin. Ki­sat jär­jes­te­tään Qa­ta­ris­sa sii­tä huo­li­mat­ta. Nie­mi­nen tii­vis­tää aja­tuk­sen­sa:

- Ei­hän se oi­kein ole.

Mut­ta pi­täi­si­kö po­li­tiik­ka ja ur­hei­lu pi­tää eril­lään vai on­ko se sula mah­dot­to­muus?

– Ku­ten Ve­nä­jä-Uk­rai­na ti­lan­tees­ta­kin voi näh­dä, sii­hen on var­maan yh­tä mon­ta kan­taa kuin on vas­taa­jaa­kin. Enem­män olen sen kan­nal­la, et­tä kyl­lä nii­den jol­lain ta­val­la pi­täi­si ol­la lii­tok­sis­sa.

Nie­mi­nen nä­kee ur­hei­lun asi­a­na, jol­la pys­ty­tään ot­ta­maan voi­mak­kaas­ti kan­taa. Hän pe­rus­te­lee aja­tus­taan sil­lä, et­tä ur­hei­lu on maa­il­man­laa­jui­nen asia, joka kos­ket­taa mil­jar­de­ja ih­mi­siä. Li­säk­si se on asia, jos­sa ih­mi­set ovat tun­teel­la mu­ka­na.

Qa­ta­rin ki­sois­ta Nie­mi­nen us­koo FIFA:n ot­ta­van opik­seen. Ja niin pi­tää­kin.

– Kai­ken jär­jen mu­kaan siel­lä ale­taan miet­ti­mään, et­tä kai­kis­sa mais­sa ei voi­da jär­jes­tää näi­tä ki­so­ja.

Qatarin maalivahti Saad al-Sheeb kaatoi Enner Valencian, ja tuloksena oli rangaistuspotku.

Qatarin maalivahti Saad al-Sheeb kaatoi Enner Valencian, ja tuloksena oli rangaistuspotku.

AFP / LEHTIKUVA

Qa­ta­rin jal­ka­pal­lon MM-ki­sat start­ta­si­vat sun­nun­tai­na. Ki­sai­sän­tä Qa­tar jät­ti jal­ka­pal­lon mies­ten MM-tur­nauk­sen avaus­pe­lis­sään vai­sun ku­van it­ses­tään. Qa­tar hä­vi­si MM-ki­sat avan­nees­sa A-loh­kon ot­te­lus­sa Ecu­a­do­ril­le 0–2. Qa­ta­rin ki­so­jen avau­sot­te­lu isän­tä­maan ja Ecu­a­do­rin vä­lil­lä ke­rä­si Fi­fan mu­kaan 67  372 kat­so­jaa eli sta­di­on oli täyn­nä.

Fifa pal­jas­ti, et­tä tur­nauk­sen avul­la Fi­fan tu­lot nel­jän vii­me vuo­den ajal­ta nou­se­vat en­nä­tys­lu­ke­miin. Pu­heen­joh­ta­ja Gi­an­ni In­fan­ti­no ker­toi, et­tä nel­jän vii­me vuo­den tu­lo­jen ar­vi­oi­daan yl­tä­vän 7,5 mil­jar­diin dol­la­riin vuo­den lop­puun men­nes­sä.

Tur­naus­ta on kri­ti­soi­tu muun mu­as­sa Qa­ta­rin hei­kon ih­mi­soi­keus­ti­lan­teen, MM-pro­jek­teis­sa työs­ken­te­le­vien siir­to­työ­läis­ten sur­kei­den olo­jen, val­ta­vien ki­sa­kus­tan­nus­ten ja lop­pu­tur­nauk­sen ajan­koh­dan ta­kia. Li­säk­si tur­nauk­sen myön­tä­mi­seen Qa­ta­ril­le on lii­tet­ty vah­vo­ja lah­jus­väit­tei­tä.

Tur­naus jat­kuu maa­nan­tai­na kol­mel­la ot­te­lul­la, kun B-loh­kos­sa pe­la­taan Eng­lan­ti–Iran sekä USA–Wa­les ja A-loh­kos­sa Se­ne­gal–Hol­lan­ti. Qa­ta­rin MM-ki­sois­sa pe­laa 32 maa­ta, jot­ka on ja­et­tu kah­dek­saan nel­jän jouk­ku­een loh­koon.

Tur­naus pe­la­taan kah­dek­sal­la sta­di­o­nil­la, jois­ta seit­se­män on uu­sia ja yk­si kun­nos­tet­tu.

Pau­lii­na Vil­pak­ka

STT