Tiis­tai­na Tu­rus­sa Äs­sät joh­ti pit­kään maa­lil­la, mut­ta jää­hyt pi­la­si­vat mah­dol­li­suu­den rat­kais­ta sar­ja TPS:aa vas­taan suo­raan kah­del­la voi­tol­la. TPS kiri en­sin ta­soi­hin ja vii­me mi­nuu­teil­la tur­ku­lai­set is­ki­vät 2-1 lop­pu­nu­me­rot. Rat­kai­su jat­ko­paiks­ta käy­dään tors­tai­na Po­ris­sa.

Tur­ku­lais­ten te­ke­mää voit­to­maa­lia edel­si kä­sit­tä­mä­tön tuo­ma­ri­rat­kai­su. TPS:n pak­ki työn­si Äs­sien Ee­mil Er­holt­zin päin tur­ku­lais­maa­li­vah­ti Las­se Leh­tis­tä. Maa­li­vah­din pääl­le kaa­tu­nut Äs­sä-hyök­kää­jä sai kak­si­mi­nuut­ti­sen.

Jos ti­lan­tees­ta oli­si pi­tä­nyt vi­hel­tää jää­hy, se oli­si pi­tä­nyt tul­la tur­ku­lais­pa­kil­le. Oi­kea tuo­mio oli­si ol­lut, ei kum­mal­le­kaan.

Äs­sien Pää­val­men­ta­ja Kar­ri Kivi ker­ta­si pe­lin jäl­keen jää­hyä edel­tä­neet ta­pah­tu­mat juu­ri niin kuin ne nä­ki­vät sa­dat­tu­han­net pe­liä tv.stä seu­ran­neet ja pai­kan pääl­lä ol­leet. Kar­ri kävi to­del­la kuu­ma­na ja il­me ker­toi, et­tä pal­jon sa­dat­te­lu­ja hän ky­ke­ni kai­kes­ta huo­li­mat­ta pi­tä­mään si­säl­lään.

Tuo­ma­rien lo­pu­het­kien rat­kai­sua ih­met­te­li myös kom­men­taat­to­ri Is­mo Leh­ko­nen Ylen kiek­ko­kier­rok­sel­la. Hän piti jää­hyä kä­sit­tä­mät­tö­mä­nä ja pe­lin hen­gen vas­tai­se­na.

So­mes­sa al­koi mel­koi­nen vyö­ry, kun jää­kiek­koa ak­tii­vi­ses­ti seu­raa­vat ja am­ma­tik­seen kir­joit­ta­vat ma­na­si­vat lop­pu­het­kien jää­hyä. Kym­me­nis­sä kom­men­teis­sa tois­tui sama si­säl­tö. Jää­hyl­le ei ol­lut mi­tään ai­het­ta ja kä­sit­tä­mä­tön tuo­mio, joka rat­kai­si pe­lin.

Tuo­mio oli mo­nel­la ta­paa poik­ke­a­va. Äs­sät oli kär­si­nyt jo kol­me jää­hyä ja pe­lan­nut lä­hes mi­nuu­tin kol­mel­la viit­tä vas­taan. Mel­ko ta­va­no­mais­ta on, et­tä jää­hy­kyn­nys nou­see va­jaal­la pe­lan­neel­le jouk­ku­eel­le ja vas­taa­va­si pil­li on her­käs­sä vas­ta­puo­lel­le.

Ta­va­no­mais­ta on se­kin, et­tä mitä pi­dem­mäl­le ta­sai­nen ot­te­lu me­nee, sen väl­jem­mäk­si lin­ja muut­tuu. Tuo­ma­rit kun ei­vät ha­lua rat­kais­ta ot­te­lua omil­la pää­tök­sil­lään. Nyt kävi juu­ri päin­vas­toin. Vi­hel­lys­herk­kyys nou­si ja vie­lä jää­hy­jä kär­si­neel­le jouk­ku­eel­le.

Äs­sien tais­te­lu oli hur­jaa ja it­se­ään sääs­tä­mät­tä po­ri­lai­set heit­täy­tyi­vät kie­kon eteen ja tais­te­li­vat joka ti­lan­tees­sa lop­puun as­ti. Jos ar­vi­oi­daan kent­tä­ta­pah­tu­mia ko­ko­na­o­suu­te­na, TPS an­sait­si voit­ton­sa. Se hal­lit­si pe­li­ti­lan­tei­ta. Kie­kon hal­lin­ta ei pois­ta kui­ten­kaan sitä to­si­a­si­aa, et­tä Äs­sil­lä oli kaik­ki sau­mat kat­kais­ta sar­ja jo Tu­rus­sa.

Äs­sät loi riit­tä­väs­ti te­ko­paik­ko­ja, mut­ta tut­tu te­hot­to­muus vai­va­si. On­gel­ma­na oli myös yli­voi­ma­pe­li. Nyt jopa kie­kon ylös­tuon­ti oli ajoit­tain vai­ke­aa, kie­kon siir­te­ly oli hi­das­ta ja pyö­ri TPS:n puo­lus­tus­ne­li­li­ön ul­ko­puo­lel­la. Maa­li­paik­ko­ja avaa­via, oi­val­ta­via syöt­tö­jä ei saa­tu ai­kai­sek­si.

Tors­tai­na Iso­mä­en hal­li täyt­tyyy ää­ri­ään myö­ten. Jän­ni­tys­näy­tel­mä saa klii­mak­sin­sa. Po­ri­lais­ryh­mäs­sä re­vans­si­hen­ki on tiis­tain ta­pah­tu­mien jäl­keen hui­pus­saan. Kar­ri Ki­ven ei tar­vit­se vi­rit­tää jouk­ku­eet­taan tais­te­luun. Pi­kem­min­kin ti­lan­ne on nyt päin­vas­tai­nen. Yli­la­taus­ta pi­tää hil­li­tä, mut­ta ei tais­te­lu­tah­don kus­tan­nuk­sel­la. Li­säk­si te­ke­mi­seen pi­tää löy­tyä ren­tout­ta.

Ei mi­kään help­po ras­ti val­men­ta­jil­le ja pa­laa­jil­le. On­nek­si rat­kai­su ta­pah­tuu Po­ris­sa. Ylei­sö on kuu­des kent­tä­pe­laa­ja, joka te­kee vas­tus­ta­jan elä­män vai­ke­ak­si ja ko­ti­jouk­ku­een ot­tei­siin kan­nus­tus tuo po­si­tii­vis­ta drai­via.

Kär­pil­tä odo­tet­tiin, et­tä peli-il­me kir­kas­tuu vii­meis­tään sää­lip­lei­ja­reis­sa. Näin ei käy­nyt. Vaik­ka jouk­kue voit­ti avaus­pe­lis­sä ko­to­naan Koo­Koon, oli ot­teis­sa tut­tua tah­meut­ta. Kak­si pi­ka­maa­lia alus­sa pe­las­ti ou­lu­lai­set.

Toi­ses­sa pe­lis­sä tiis­tai­na Kou­vo­las­sa ou­lu­lais­ten vai­suus jat­kui, ja Ko­Koo ta­soit­ti voi­tot 1-1:een 4-1 voi­tol­la. Ko­Koo oli sel­väs­ti pa­rem­pi jouk­kue ja jos Kär­pät ei saa ih­me­he­rä­tys­tä ää­rim­mäi­ses­sä ti­lan­tees­sa, lop­pu­vat sen pe­lit tä­hän.

Luk­ko aloit­taa pu­do­tus­pe­lit lau­an­tai­na HIF:kta vas­taan. Suu­rin ky­sy­mys rau­ma­lais­ten koh­dal­la on se, pys­tyy­kö Luk­ko saa­maan ta­kai­sin pe­li­ot­teen, joka sil­lä vie­lä en­nen jou­lu­tau­koa oli. Run­ko­sar­jan vii­mei­sen kym­me­nen ot­te­lun kun­to­pun­ta­ris­sa rau­ma­lai­set oli­vat vas­ta si­jal­la 11!

Pau­li Uu­si-Kil­po­nen