Ami­ko Aree­nan odo­te­taan täyt­ty­vän ää­ri­ään myö­ten lau­an­tai-il­ta­na, kun seu­ra­his­to­ri­an­sa toi­ses­ta Suo­men mes­ta­ruu­des­ta tais­te­va Na­ru­ke­rä koh­taa ko­ti­ken­täl­lään Mik­ke­lin Kamp­pa­rit kel­lo 19.30 al­ka­vas­sa ot­te­lus­sa.

En­nak­ko­lip­pu­ja po­ri­lai­sen jää­pal­loi­lun huip­pu­het­keen on myy­ty 1300 kap­pa­let­ta, ja kai­ken kaik­ki­aan ta­pah­tu­maan odo­te­taan use­am­paa tu­hat­ta ih­mis­tä.

Ami­ko Aree­naa on val­mis­tel­tu suur­ta ylei­söä var­ten hank­ki­mal­la li­sää siir­ret­tä­viä kat­so­moi­ta. Nii­den li­säk­si ken­tän lai­dal­le on ra­ken­net­tu kol­me lu­mi­kat­so­moa, jot­ka on tam­pat­tu tii­viik­si la­tu­tamp­pa­ril­la. Näl­käis­tä jää­pal­lo­y­lei­söä var­ten on va­rat­tu mak­ka­ran­myyn­ti­pis­teil­le jopa 3000 mak­ka­raa. Alu­eel­le on myös han­kit­tu ba­ja­ma­jo­ja ja li­sät­ty li­pun­myyn­ti­pis­tei­tä.

Na­ru­ke­rän pu­heen­joh­ta­ja Jani Rauk­ko ker­too, et­tä ta­ka­na on hie­no viik­ko.

– Ol­laan saa­tu Na­ru­ke­räyh­tei­sö ja tal­koo­vä­ki te­ke­mään yh­des­sä ta­pah­tu­maa. On­han tämä meil­le na­ru­ke­rä­läi­sil­le ja po­ri­lai­sil­le ur­hei­luih­mi­sil­le upe­aa, et­tä täl­lai­nen ta­pah­tu­ma saa­daan Po­riin. Tämä to­dis­taa sen, et­tä po­ri­lai­set ovat ur­hei­lu- ja me­nes­tys­hul­lua kan­saa.