Pe­sä­kar­hut ava­si kau­den vii­me lau­an­tai­na ko­me­al­la voi­tol­la Jo­Maa vas­taan ja ko­vaa tais­te­lua on lu­vas­sa myös tu­le­va­na kes­ki­viik­ko­na. Kau­den toi­ses­sa ko­ti­ot­te­lus­sa Er­ku-Aree­nal­la vas­taan aset­tuu Vaa­san Mai­lat­ta­ret.

Niin ikään voi­tol­la kau­ten­sa aloit­ta­nut Mai­lat­ta­ret on ko­ke­nut iso­ja muu­tok­sia vii­me kau­teen ver­rat­tu­na, mut­ta pe­lin­joh­ta­ja Jark­ko Po­ke­la ar­ve­lee jouk­ku­een kui­ten­kin an­ta­van kun­non vas­tuk­sen huo­mi­ses­sa ot­te­lus­sa.

– Mai­lat­ta­ret sai läh­te­nei­den pe­laa­jien ti­lal­le ko­ke­nei­ta Su­per­pe­sis­pe­laa­jia, jo­ten ihan to­sis­saan mei­dän­kin pi­tää sar­ja­pis­teis­tä kamp­pail­la. Vii­me vuo­teen ver­rat­tu­na Mai­lat­ta­ret on as­teen lyön­ti­voi­mai­sem­pi jouk­kue, vaik­ka ul­ko­pe­lis­sä jouk­kue ot­ti­kin vä­hän ta­ka­pak­kia, Po­ke­la poh­tii.

Emi­lia Itä­va­lo myön­tää, et­tä Su­per­lau­an­tai­na pie­ni jän­ni­tys vai­kut­ti jouk­ku­een lyön­ti­pe­liin ei­kä kes­ki­o­su­mia tul­lut ai­van to­tu­tun lai­ses­ti, vaik­ka juok­su­ja tau­lul­le sa­te­li­kin. Nyt kui­ten­kin en­sim­mäi­sen ot­te­lun jän­ni­tys on ta­ka­na ja Itä­va­lo toi­voo­kin, et­tä ul­ko­pe­lin pirt­sak­kuus nä­kyy myös si­sä­pe­lis­sä.

– Jän­ni­tyk­ses­tä huo­li­mat­ta ylei­sil­me oli pir­teä ja olim­me sel­ke­äs­ti jouk­kue, joka ha­lu­aa ke­sän ai­ka­na men­nä eteen­päin ja ol­la läs­nä ken­täl­lä, Po­ke­la to­te­aa.

Su­per­lau­an­tai saa­tiin pe­la­ta ke­säi­ses­sä au­rin­gon­pais­tees­sa, mut­ta kes­ki­vii­kol­le on lu­vat­tu hie­man sa­tei­sem­paa ke­liä. Itä­va­lo ja Po­ke­la ei­vät kui­ten­kaan ole huo­lis­saan ke­lin vai­kut­ta­mi­ses­ta ot­te­luun, vaik­ka pe­li­vä­li­nei­den ja tai­to­lyön­tien kans­sa pi­tää ol­la tark­ka­na.

– Jos il­ma kyl­me­ni­si pal­jon ja oli­si tuu­lis­ta, niin sit­ten se vai­kut­tai­si enem­män. Nyt en ole sen kum­mem­min asi­aa miet­ti­nyt, vie­lä kui­ten­kin lu­paa ihan ok ke­liä il­lak­si, sa­noo pe­lin­joh­ta­ja.

Kah­dek­sat­ta kaut­taan Pe­sä­kar­huis­sa pe­laa­va Itä­va­lo toi­voo nä­ke­vän­sä jouk­ku­eel­taan kau­den ai­ka­na räis­ky­vää pe­sä­pal­loa ja ilois­ta il­met­tä. Kuu­sin­ker­tai­nen Itä-Län­si-pe­laa­ja ja vuo­den 2019 Vuo­den Pe­laa­ja -pal­kin­non po­kan­nut Itä­va­lo ha­lu­aa eri­tyi­ses­ti naut­tia olos­taan ken­täl­lä.

– Jouk­ku­eel­ta toi­von pir­te­ää il­met­tä ja hen­ki­lö­koh­tai­sel­la ta­sol­la ha­lu­an py­syä hen­ki­sel­lä puo­lel­la va­kaal­la poh­jal­la sekä naut­tia pe­sä­pal­los­ta. Itä­va­lo sa­noo.

Läh­de: Pe­sä­kar­hut