Pe­sä­kar­hut ja Kan­kaan­pään Mai­la avaa­vat pe­sä­pal­lo­kau­ten­sa pe­rin­tei­sen Su­per­lau­an­tai-ta­pah­tu­man mer­keis­sä Po­rin Er­ku-Aree­nal­la. Mies­ten pe­lis­sä Ka­Maa vas­taan kel­lo 14.00 aset­tuu Si­mon Kiri ja nais­ten ot­te­lus­sa kel­lo 17.00 Po­ria saa­puu haas­ta­maan Jo­en­suun Mai­la.

– Odo­tan hie­noa pe­sis­päi­vää kah­den huip­puot­te­lun pa­ris­sa. Su­per­lau­an­tai on pe­rin­tei­nen kon­sep­ti ja on hie­noa pääs­tä aloit­ta­maan sar­ja­kau­si Po­ris­sa Er­ku-Aree­nal­la, Ka­Man pe­lin­joh­ta­ja At­te Ha­ka­la to­te­aa.

Pe­sä­kar­hu­jen pe­lin­joh­ta­ja Jark­ko Po­ke­la ar­ve­lee, et­tä jouk­ku­eil­la saat­taa ol­la ta­pah­tu­mas­sa as­tet­ta enem­män pien­tä jän­ni­tys­tä il­mas­sa, nor­maa­liin run­ko­sar­jan ot­te­luun ver­rat­tu­na.

– Ha­lu­am­me läh­teä omien tär­kei­den pai­no­pis­tei­den kaut­ta pe­laa­maan mah­dol­li­sim­man sel­ke­äs­ti mei­dän omaa pe­li­ta­paa. Vii­me lau­an­tain hark­ka­pe­lis­sä jää­tiin eh­kä vie­lä vä­hän hen­ki­ses­ti va­jaak­si, niin myös siel­lä on tar­koi­tus ol­la as­teen ener­gi­sem­pi, Po­ke­la suun­nit­te­lee.

Vaik­ka KaMa pu­to­si vii­me kau­del­la Yk­kös­pe­sik­seen, odot­taa pe­lin­joh­ta­ja Ha­ka­la huip­pu­suo­ri­tuk­sia niin lau­an­tai­na Po­ris­sa kuin lop­pu­kau­del­la Kan­kaan­pääs­sä. Er­ku-Aree­nan ken­tän eri­lai­suus Kan­kaan­pää Aree­nan kent­tään ver­rat­tu­na ei Ha­ka­lan mu­kaan muu­ta jouk­ku­een pe­li­suun­ni­tel­maa ja Ha­ka­la ko­kee ko­tie­dun ole­van Ka­Man puo­lel­la.

– Si­mon Kiri on en­nak­ko­kaa­vai­luis­sa ase­tet­tu yh­dek­si sar­jan en­nak­ko­suo­si­keis­ta, jo­ten kova ota­tus on var­mas­ti lu­vas­sa heti kau­den en­sim­mäi­ses­sä pe­lis­sä. Kiri on ko­ke­nut jouk­kue ja ovat var­mas­ti haas­ta­vis­ta ke­vät­ke­leis­tä huo­li­mat­ta val­mii­ta pe­laa­maan hy­vin heti kau­den alus­sa, Ha­ka­la poh­tii.

Kuva: Iida Sarja

Kuva: Iida Sarja

Myös Pe­sä­kar­hu­ja odot­taa kova vas­tus Jo­Man nai­sis­ta. Po­ke­la to­te­aa Jo­en­suun ke­hit­ty­neen vuo­si vuo­del­ta ja vaik­ka jouk­kue ei ole ko­va­lyön­ti­sin, ul­ko­pe­lis­tä Po­ke­la ar­vi­oi löy­ty­vän paik­ko­ja joi­hin is­keä.

– Vee­ra Toik­ka oli vii­me kau­del­la yk­si sar­jan luk­ka­ri­ko­mee­tois­ta, hä­nen kans­saan on ol­ta­va tark­ka­na. Jo­han­na Pirs­ka­nen on sar­jan par­hai­ta keu­la­pe­laa­jia ja muu­ten­kin yk­kös­kär­ki on laa­du­kas. Po­ri­lai­sit­tain nos­to­na Oo­na Lii­ma­tai­nen, Po­ke­la poh­tii ja jat­kaa, – Omis­ta var­maan isoim­pa­na tark­kai­lun koh­tee­na uu­sien pe­laa­jien, Sil­ja Syr­jä­län ja An­ni­ka Lin­nan, si­sään­tu­lo jouk­ku­ee­seen isoil­le roo­leil­le. Tär­ke­äs­sä osas­sa ovat myös ko­tiut­ta­jat; Pau­lii­na Ha­ri­nen, Emi­lia Lin­na ja Tiia Pel­to­nen.

Ka­Man Ha­ka­lal­la on luot­ta­vai­nen olo oman jouk­ku­een­sa te­ke­mi­seen ja hän ar­ve­lee, et­tä ke­vät­kau­den hy­vät har­joi­tuk­set nä­ky­vät nyt sar­ja-avauk­ses­sa. Ha­ka­la ke­hot­taa ylei­söä seu­raa­maan sekä Ka­Man et­tä Si­mon Ki­rin luk­ka­rei­ta, jot­ka mo­lem­mat kuu­lu­vat sar­jan par­haim­mis­toon.

Sekä Pe­sä­kar­hu­jen et­tä Kan­kaan­pään Mai­lan pe­lin­joh­ta­jat toi­vot­ta­vat ylei­sön ter­ve­tul­leek­si seu­raa­maan viih­dyt­tä­vää pe­sä­pal­loa Su­per­lau­an­tain mer­keis­sä ja lu­paa­vat lait­taa pa­ras­taan ken­täl­lä.

– Tar­koi­tus on jouk­ku­ee­na pys­tyä tar­jo­a­maan ylei­söl­le hie­no­ja het­kiä sekä suo­ri­tus­ten, et­tä myös jouk­ku­een ke­hon­kie­len kaut­ta. Tule kat­so­maan ener­gis­tä Pe­sä­kar­hut ryh­mää! Po­ke­la ke­hot­taa.