Jää­kie­kon U18 ylem­pi SM-al­ku­sar­ja jat­kui vii­kon­lop­pu­na Lu­kon osal­ta vie­ra­sot­te­luil­la Ou­lus­sa ja Kuo­pi­os­sa.

Lau­an­tai­na näh­tiin vii­me kau­den fi­na­lis­tien koh­taa­mi­nen, kun rau­ma­lai­set sai­vat vas­taan­sa ikä­luo­kan Suo­men mes­ta­ruut­ta puo­lus­ta­van Kär­pät. Peli Rak­si­lan aree­nal­la päät­tyi täl­lä ker­taa Lu­kon voit­toon lu­ke­min 2-3. Lu­kon voi­ton ta­kuu­mie­hiä oli­vat maa­li­vah­ti Jooa Sam­mal­nie­mi 37 tor­jun­nal­laan, sekä kak­si täy­so­su­maa is­ke­nyt Ee­me­li Huh­ta­nen ja yh­den vii­meis­tel­lyt Aa­po Salo.

– Hyvä esi­tys meil­tä ja tais­te­luil­me oli muu­ten­kin koh­dil­laan. Laa­du­kas ja uh­rau­tu­va puo­lus­tus­pe­laa­mi­nen an­sait­see eri­tyis­mai­nin­nan, Lu­kon vas­tuu­val­men­ta­ja Vil­le-Vesa Vai­ni­o­la ke­hai­si suo­jat­te­jaan Kär­pät-ot­te­lun jäl­keen.

Sun­nun­tain kamp­pai­lus­sa Kal­Paa vas­taan rat­kai­su saa­tiin vas­ta voit­to­lau­kaus­ki­sas­sa, jon­ka päät­teek­si sa­vo­lai­si­sän­nät juh­li­vat 5-4. Lu­kon Huh­ta­nen on­nis­tui jäl­leen maa­lin­te­os­sa var­si­nai­sel­la pe­li­a­jal­la. Hä­nen li­säk­seen verk­koa hei­lut­ti­vat Da­niel Sahls­tedt, Tim-Kris­ti­an Luk­ka­ri­nen ja Ma­ti­as Pii­rai­nen. Maa­li­vah­ti Sam­mal­nie­mi eh­ti kie­kon tiel­le 20 ker­taa.

– Ta­pah­tu­miin näh­den ol­tai­siin eh­kä an­sait­tu enem­män kuin yk­si pin­na. Peli oli alus­sa täy­sin mei­dän hal­lin­nas­sa, mut­ta yk­si hy­lät­ty maa­li kään­si suun­nan. Kal­Pa ei koko ot­te­lus­sa mon­taa te­ko­paik­kaa saa­nut, mut­ta käyt­ti ne har­vat te­hok­kaas­ti hy­väk­seen. Ko­ko­nai­suu­te­na olen kui­ten­kin reis­suun tyy­ty­väi­nen ja pro­ses­si ete­nee, Luk­ko-luot­si Vai­ni­o­la sum­ma­si.

Kuu­des­ta pe­laa­mas­taan ot­te­lus­ta si­ni­kel­tai­set ovat ke­rän­neet nyt seit­se­män pis­tet­tä, mikä oi­keut­taa kah­den­tois­ta jouk­ku­een sar­ja­tau­lu­kos­sa kah­dek­san­nel­le si­jal­le.

Luk­ko jat­kaa myös täl­lä vii­kol­la vie­ras­pe­lien mer­keis­sä. Tu­le­va­na lau­an­tai­na bus­sin nok­ka näyt­tää koh­ti Hä­meen­lin­naa, jos­sa vas­tas­sa on HPK. Sun­nun­tai-il­ta­na kiek­koil­laan Il­vek­sen kans­sa Tam­pe­reen Ha­ka­met­säs­sä.